• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Sign Language Instruction, VQ

  Opintojen alussa opiskelijaa tiedotetaan ja neuvotaan tutkinnon sisällöistä, opintojen muodostumisesta, valinnaisuudesta, työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä sekä erityisistä tukitoimista. Opiskelijaa neuvotaan opintojen suorittamisen ja opitun tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta, hänen kanssaan käydään HOPS-keskustelu ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. HOPS-keskustelun aikana tehdään opiskelijan (ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajien kanssa) ohjaustarpeen arviointia. Opiskelija suorittaa opintojaan HOPS:in mukaisesti. Opiskelijan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Lisäksi tutkintoon kuuluu sekä yhteisiä tutkinnon osia että vapaasti valittavia tutkinnon osia, joita opiskelija voi valita myös muista oppilaitoksista. Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta, työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Suoritettu lukio tai ylioppilastutkinto lyhentää opiskeluaikaa.  ...

  Provider NameRovala-Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sign Language Instruction, VQ

  Opintojen alussa opiskelijaa tiedotetaan ja neuvotaan tutkinnon sisällöistä, opintojen muodostumisesta, valinnaisuudesta, työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä sekä erityisistä tukitoimista. Opiskelijaa neuvotaan opintojen suorittamisen ja opitun tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta, hänen kanssaan käydään HOPS-keskustelu ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. HOPS-keskustelun aikana tehdään opiskelijan (ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajien kanssa)ohjaustarpeen arviointia. Opiskelija suorittaa opintojaan HOPS:in mukaisesti. Opiskelijan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Lisäksi tutkintoon kuuluu sekä yhteisiä tutkinnon osia että vapaasti valittavia tutkinnon osia, joita opiskelija voi valita myös muista oppilaitoksista. Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta, työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.   ...

  Provider NameRovala-Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Community Interpreter, FQ

  Tutkinnon suorittanut - sisäistää tulkin työmoraaliin kuuluvat asiat: vaitiolovelvollisuuden, puolueettomuuden ja ulkopuolisuuden, tulkkauksen kattavuuden, rehellisyyden ja täsmällisyyden sekä tulkin roolin- hallitsee kaksi työkieltä, joista toinen on Suomen virallinen kieli- A-kieli on yleensä tulkin äidinkieli, jota hän osaa kirjoittaa ja puhua virheettömästi kaikkine vivahteineen- vieraan kielen (B-kielen) hallinta vastaa vähintään yleisten kielitutkintojen taitotasoa 5- ilmaisee suullisesti selkeästi ja sujuvasti- hallitsee kielten eri rekisterit- tulkkaa asiantuntevasti ja kattavasti sekä kielen että kulttuurin tasolla- tuntee suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän toimintaperiaatteet, työvoima- ja koulutuspolitiikkaa maahanmuuttoprosessin käytäntöjä- tuntee erityisen hyvin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja oikeusjärjestelmän- hallitsee perustietojen lisäksi eri tulkkausalojen ammattisanastoa ja fraseologiaa- osaa valmistautua työtehtävään- käyttäytyy tulkintatilanteessa luottamusta herättävästi- tuntee tulkkausalan menetelmät ja tekniikat- hallitsee konsekutiivitulkkauksen ja simultaanitulkkauksen- osaa käyttää apuvälineitä- tuntee tulkkausalan palvelujärjestelmän- osaa sopia työnsä ehdoista ja hinnoitella työnsä realistisesti Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet tulkata yksittäisten henkilöiden välisissä tilanteissa, esimerkiksi maahanmuuttajan ja suomalaisen viranomaisen välillä. ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus, monimuotototeutus

  Asioimistulkkeja koulutetaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa korkeakoulussa. Syksyllä 2016 alkavan ryhmän työkielinä ovat suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, thai, turkki ja vietnam. Toinen työkieli on aina suomi, ja opiskelijan on koulutukseen hakeutuessaan osattava sujuvasti suomen lisäksi jotain haussa olevista työkielistä. Vuoden 2016 haku on Helsinkiin. Lähiopetukseen voi osallistua Diakin kaikilta kampuksilta (Helsinki, Turku, Pori, Oulu, Pieksämäki). Koulutuksen aikana opiskelijan tulee osallistua 1–2 lähiopetusviikkoon lukukaudessa Helsingissä, jonka kustannukset (matkat ja majoitus) opiskelijan tulee itse kattaa. Muu lähiopetus toteutetaan monikampusperiaatteella pienryhmissä, jolloin osallistuminen tarkoittaa läsnäoloa omalla kampuksella. Asioimistulkkauksen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön asioimistulkkeja, jotka pystyvät tulkkaamaan suomalaisen lainsäädännön mukaisissa viranomaistilanteissa sekä elämän muissa eri tilanteissa suomen kielen ja Suomessa harvinaisten puhuttujen kielten välillä. Koulutuksesta valmistuva tulkki (AMK) hallitsee tulkkauksen seuraavissa tulkkausympäristöissä: kasvatus- ja opetusala, sosiaali- ja terveysala, maahanmuuttotilanteet sekä poliisi- ja oikeusala. Tulkki (AMK) osaa toimia ammattimaisesti tulkkauspalvelujärjestelmässä ja hyvää tilannetajua noudattaen eri toimeksiantotilanteissa. Hän myös osaa ottaa huomioon kulttuurierot kaksikielisessä ja -kulttuurisessa viestintätapahtumassa sekä  eri toimi ...

  Provider NameDiaconia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus, monimuotototeutus

  Asioimistulkkeja koulutetaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa korkeakoulussa. Syksyllä 2017 alkavan ryhmän työkielinä ovat suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, thai, turkki ja vietnam. Toinen työkieli on aina suomi, ja opiskelijan on koulutukseen hakeutuessaan osattava sujuvasti suomen lisäksi jotain haussa olevista työkielistä. Vuoden 2017 haku on Helsinkiin. Lähiopetukseen voi osallistua Diakin kaikilta kampuksilta (Helsinki, Turku, Pori, Oulu, Pieksämäki). Koulutuksen aikana opiskelijan tulee osallistua 1–2 lähiopetusviikkoon lukukaudessa Helsingissä, jonka kustannukset (matkat ja majoitus) opiskelijan tulee itse kattaa. Muu lähiopetus toteutetaan monikampusperiaatteella pienryhmissä, jolloin osallistuminen tarkoittaa läsnäoloa omalla kampuksella. Asioimistulkkauksen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön asioimistulkkeja, jotka pystyvät tulkkaamaan suomalaisen lainsäädännön mukaisissa viranomaistilanteissa sekä elämän muissa eri tilanteissa suomen kielen ja Suomessa harvinaisten puhuttujen kielten välillä. Koulutuksesta valmistuva tulkki (AMK) hallitsee tulkkauksen seuraavissa tulkkausympäristöissä: kasvatus- ja opetusala, sosiaali- ja terveysala, maahanmuuttotilanteet sekä poliisi- ja oikeusala. Tulkki (AMK) osaa toimia ammattimaisesti tulkkauspalvelujärjestelmässä ja hyvää tilannetajua noudattaen eri toimeksiantotilanteissa. Hän myös osaa ottaa huomioon kulttuurierot kaksikielisessä ja -kulttuurisessa viestintätapahtumassa sekä  eri toimi ...

  Provider NameDiaconia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tulkki (AMK), Viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus

  Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus kestää 4 vuotta ja sisältää 240 opintopistettä päätoimisia opintoja Ne muodostavat humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeellä tulkki (AMK). Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhtenä ryhmänä vahva pohja viittomakielialalle sekä erilaisten kommunikaatiomenetelmien ja asiakasryhmien laajaan tuntemukseen. Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu soveltuvuutensa ja kiinnostuksensa perusteella joko kielten väliseen tulkkaukseen tai kielensisäiseen tulkkaukseen ja kommunikaatiomenetelmien pedagogiseen ohjaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opinnot painottuvat joko suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen väliseen tulkkaukseen tai tulkkaukseen jollakin puhetta tukevalla tai korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon sisältyy myös pedagogisten taitojen hankkiminen tukiviittomien ja tukimenetelmien opetusalalla. Kirjoitustulkkauksen voi valita molemmissa vaihtoehdoissa vapaasti valittaviksi. Opetussuunnitelma on teemoitettu lukukausittain siten, että osaaminen etenee spiraalimaisesti kohti laadukasta tulkkaustaitoa. Esimerkiksi kolmannen lukukauden teema Monikulttuurinen toimintaympäristö täydentyy vahvalla tulkkauksen osaamisella seitsemännellä lukukaudella teemassa Kulttuuriympäristöt ja tulkkaus. Opetussuunnitelmassa on pyritty integroimaan tiettyjä keskeisiä oppiaineksia laajempiin yhteyksiin. Esimerkiksi työkielten opinnot (suomen kieli ja viittomakieli) kulkevat juonteina, kielipolkuina, muissa a ...

  Provider NameDiakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tulkki (AMK), Viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus

  Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus kestää 4 vuotta ja sisältää 240 opintopistettä päätoimisia opintoja Ne muodostavat humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeellä tulkki (AMK). Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhtenä ryhmänä vahva pohja viittomakielialalle sekä erilaisten kommunikaatiomenetelmien ja asiakasryhmien laajaan tuntemukseen. Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu soveltuvuutensa ja kiinnostuksensa perusteella joko kielten väliseen tulkkaukseen tai kielensisäiseen tulkkaukseen ja kommunikaatiomenetelmien pedagogiseen ohjaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opinnot painottuvat joko suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen väliseen tulkkaukseen tai tulkkaukseen jollakin puhetta tukevalla tai korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon sisältyy myös pedagogisten taitojen hankkiminen tukiviittomien ja tukimenetelmien opetusalalla. Kirjoitustulkkauksen voi valita molemmissa vaihtoehdoissa vapaasti valittaviksi. Opetussuunnitelma on teemoitettu lukukausittain siten, että osaaminen etenee spiraalimaisesti kohti laadukasta tulkkaustaitoa. Esimerkiksi kolmannen lukukauden teema Monikulttuurinen toimintaympäristö täydentyy vahvalla tulkkauksen osaamisella seitsemännellä lukukaudella teemassa Kulttuuriympäristöt ja tulkkaus. Opetussuunnitelmassa on pyritty integroimaan tiettyjä keskeisiä oppiaineksia laajempiin yhteyksiin. Esimerkiksi työkielten opinnot (suomen kieli ja viittomakieli) kulkevat juonteina, kielipolkuina, muissa a ...

  Provider NameDiakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sign Language Instruction, VQ

  Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnossa opiskelet ammattiopintoja, joita ovat: Suomalaisen viittomakielen hallinta (esim. minä ja perhe, työ ja vapaa-aika, varhaiskasvatus, opiskelu, terveys ja hyvinvointi, työelämä, yhteiskunta, viittomakielisten historia ja yhteisö) Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (esim. erityispedagogiikka, varhaiskasvatus, oppilaitos, ohjaaminen, avustaminen) Aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (esim. aikuisuus ja ikääntyminen, aikuisten ohjaaminen ja avustaminen) Kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (esim. viitottu puhe, tukiviittomat, graafinen kommunikaatio, selkokieli, kielen ja puheen kehitys ja kehityksen häiriöt, kuntoutus) Ilmaisutaitojen ohjaus (esim. luova ilmaisu ja draamakasvatus, kädentaidot ja kuvallinen ilmaisu, musiikki-ilmaisu, leikki- ja liikuntailmaisu) Kommunikaation ohjaaminen (esim. vuorovaikutuksen ohjaaminen, kommunikaation syntymistä tukevat menetelmät) Lisäksi vapaasti valittavissa opinnoissa on mahdollista opiskella mm. kuurosokeuteen, lastensuojeluun ja lääkehoitoon liittyviä opintoja. Opetus on pääasiassa ryhmämuotoista lähiopetusta. Viittomakielen opinnot alkavat alkeista. Opintoihin sisältyy yhteensä 38 osaamispisteen verran työssäoppimista, joka suoritetaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä (yleensä päiväkodin integroitu erityisryhmä), oppilaitosympäristössä (yleensä erityiskoulu tai integroitu oppilas/oppilaat yleisopetuksessa) ja asumispalvelu- tai toimi ...

  Provider NameTurun Kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. French Language and Literature, Master of Arts (2 years)

  Les études de master au Département de langue et de littérature françaises sont divisées entre cours obligatoires et cours dont le choix relève de l’étudiant : linguistique, littérature francophone, didactique, communication interculturelle sont parmi les diverses options proposées. Tout étudiant doit faire un travail de recherche (mémoire de master de 50 à 80 pages) au cours de la deuxième année. Ce mémoire porte sur un thème dont l’étudiant a convenu avec son professeur. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. German Language and Literature, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages