• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 117 items
 1. Lawyer Specialised in European Business Law

  A képzés célja az állam- és jogtudományi alapképzés (mesterképzés) során, elsősorban az európai közjog és politika, az Európai Közösségek kereskedelmi joga és a nemzetközi magánjog című tantárgyak keretében megszerzett ismeretekre alapozva, olyan speciális szakképzettségű szakjogászok képzése, akik felkészültek és képesek arra, hogy az Európai Közösség gazdaságot szabályozó normáinak elmélyült ismeretében,  a jogalkalmazás során felmerült problémák felismerésével, megoldásával, illetve megoldásának előmozdításával szakszerű jogi segítséget adjanak a gazdaság szereplőinek. a) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * a szakképzettség megszerzéséhez meghatározott ismeretkörök elméleti és gyakorlati (jogalkalmazási) ismereteit, * a szakképzettség gyakorlásához szükséges tételes jogi normákat, * az elsajátított ismeretkörökhöz kapcsolódó hazai, európai és nemzetközi jogi ismereteket, és az ezek hozzáférését megkönnyítő jogi adatbázisokat. b) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: * a megszerzett ismeretek rendszerezésére, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, * a változó tételes jogi normák önálló megismerésére, értelmezésére, * hazai és külföldi fórumok előtt jogi képviseletei tevékenység ellátására, * a jogalkalmazás során keletkezett konfliktusok több szempontú értelmezésére, ennek során szakmai együttműködésre a gazdasági élet más szereplőivel. c) A szakirányú továbbképzési szakon végzettekkel szemben elvárt szakmai attitűdök: * a gazdasági és jogi problémák felismerési és me ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Európa-jogi szakjogász

  A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, annak felépítéséről és működéséről, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről, továbbá hogy a képzést eredményesen abszolválók képesek legyenek a jogalkotás és a jogalkalmazás során szakszerűen eljárni, a felmerülő jogi problémákat érdemben kezelni.   Elsajátítandó kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy átlássa az Európai Unió működési folyamatait, intézményrendszerét. Felismerje a felmerülő problémák jogi természetét, képes legyen a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására. A megszerzett speciális ismeretek birtokában képessé válik a szakterület más szakembereivel való együttműködésre is.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva átfogó és elmélyült ismereteket szereznek az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról, az Európai Bíróságok jogalkalmazói gyakorlatáról. Az alapvető szakjogi ismeretek (pl. belső piac joga, versenyjog stb.) mellett a képzés lehetőséget nyújt ahhoz is az egyes speciális szakjogi területek jogalkotási és jogalkalmazási kérdéseit is megismerjék. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. ingatlanforgalmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó jogi és nem jogi ismeretek megszerzését biztosítsa az ingatlanforgalom területén egyfelől az üzleti-kereskedelmi, másfelől a hatósági jogalkalmazási szférában tevékenykedő gyakorló jogászok, így különösen az ingatlan beruházások, ingatlanhitelezés, illetőleg ingatlanjogi jogviták területén tevékenykedő, ilyen szakterületre szakosodni kívánó jogtanácsosok, ügyvédek, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, ügyészek, bírák számára.   Elsajátítandó kompetenciák: Általános kompetenciák: probléma-felismerési és problémakezelési, megoldási készség; tárgyalási és kommunikációs képesség, a felmerült probléma áttekintésének és megszerzett ismeretek alapján komplex megoldására való készség fejlesztése. Szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő jogi szakirodalom, jogszabályok, alkotmánybírósági és peres, nemperes bírói joggyakorlat, a hatósági adminisztratív gyakorlat, kapcsolódó jogterületek elmélyült ismerete; határtudományok területein kialakult szakmai gyakorlat ismerete; a szükséges nemzetközi és európai jogi szabályok elmélyült ismerete; a megszerzett ismeretek alapján azok gyakorlati alkalmazására való képesség; az ingatlan értékbecslés módszereiben való alapvető jártasság megszerzése a projektek jogi menedzselése, ezen belül a hatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés, a hatósági kapcsolattartás készségei. A képzésben való részvétel képessé teszi a jogászokat egyfelől az ingatlanjogi komplex ügyletek, különösen az ingatlan beruházási és érték ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. közlekedési szakjogász

  A képzés célja: a jogalkalmazás különböző területein működő jogászok számára elméletileg megalapozott és a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzésének biztosítása a közlekedés valamennyi ágazatát érintő általános és speciális joganyagról, valamint azokról a határtudományi területekről, amelyek joggyakorlatban nélkülözhetetlenek.    Elsajátítandó kompetenciák:  A közlekedés szakjogi valamint határtudományi területein az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű, olyan általános, valamint különös szakmai felkészültség, amely révén a probléma-felismerési-, áttekintő- és megoldási-képességek megszerezhetőek, illetve a gyakorlatban már kialakult ilyen képességek bővülhetnek. Ezen speciális szakjogi és határtudományi ismeretek birtokában a szakember képessé válik arra is, hogy a szakterület más szakembereivel – a különböző szakértőkkel – szakmai kérdésekben kapcsolatot teremtsen, együttműködjön a jogi problémák megoldásában.               Tudáselemek, megszerezhető ismeretek A szakjogi és a kapcsolódó jogi területeken átfogó, a jogalkalmazói gyakorlatot is felölelő ismeretek megszerzése. A határtudományi területeken olyan mélységű és terjedelmű szakismeret megszerzése, amelynek birtokában képessé válik a szakember az alkalmazható jogi megoldások, minősítések felismerésére. A képzés kitekintést ad (ismeretek szerzését biztosítja) a közlekedéspolitika, jogalkotás és jogalkalmazás nemzetközi, elsősorban az Európai Uniós gyakorlatának területén.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrend ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. senior humánerőforrás tanácsadó

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők    - képet kapnak az időskor általános jellemzőiről, annak szociológiai, szociográfiai, pszichológiai, egészségügyi vetületeiről, valamint az élethosszig tartó tanulás korosztályt érintő hazai és nemzetközi sajátosságairól;    - átfogó ismereteket szereznek minden olyan kérdést illetően, mely az időskorhoz köthető történések (munkában tartás, nyugdíjazás, újra munkába állás, betegellátás, társadalombiztosítás, stb.) a munkajog, a szociális- és egészségügyi jog, a gazdasági jog területén azok jogszabályi hátterét adja, kihangsúlyozva mindazokat az előnyöket, melyek a munkavállaláshoz kapcsolódnak;    - betekintést nyernek az egészséges életmód szemlélet és gyakorlat időskori kialakításának, az időskorúak életminőségének, a társadalmi, kulturális életben való aktivitásuk javításának technikáiba;    - részletesen megismerik a hazai és nemzetközi emberi erőforrások piacának működését, szabályait és összefüggéseit;   - megismerik és elsajátítják a hatékony álláskeresés (pl.: állásinterjú) módszereit és technikáit, az önéletrajz, a bemutatkozó kártya, a motivációs levél összeállításának főbb kritériumait;    - képességet szereznek a tanácsadói munka során felmerülő problémák felismerésére és kezelésére;   - karrier- és ösztönzés-menedzsment, valamint projektmenedzsment-technikai ismereteket szereznek;   - elsajátítják a protokoll és viselkedéskultúra alapszabályait;   - az elmélet mellett gyakorlati ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Judicial Administration Manager

  A képzés célja igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az igazságügyi szervező a) tudása - Ismeri a szakmájához szükséges társadalomtudományi alapismereteket. - Ismeri a társadalomtudományok főbb elméleteit és irányzatait, különösen azokat, melyek kapcsolódnak az igazságügyi igazgatáshoz. - Ismeri a szakma folytatásához nélkülözhetetlen jogi alapismereteket, az alapvető jogintézmények működését. - Ismeri a jogszociológia főbb elméleteit és megállapításait az igazságügyi igazgatás vonatkozásában. - Ismeri az igazgatástörténet főbb korszakait és azok sajátosságait, intézményeit, különös tekintettel a magyar közigazgatás és igazságszolgáltatás történetére és intézményeire. - Ismeri a közigazgatás és az igazságszolgáltatás statisztikai és informatikai vonatkozásait. - Ismeri a magyar bíróság szervezet- és igazgatási rendszerét. - Ismeri a szakmájához kapcsolódó terület alapvető pénzügyi és közgazdasági helyzetét és szabályozását. - Ismeri a közszolgálati és munkajog alapjait. - Ismeri a polgári peres és nemperes eljárás, a büntetőeljárás és a bírósági ügyiratkezelés alapjait. - Ismeri a közigazgatási eljárást. - Ismeri a főbb jogágak alapvető szabályait és működését. - Rendelkezik iratkezelési, szerk ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Üzleti szolgáltatási munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, irodai szoftvereket használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni. feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni, -kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. expert ind higher education administration

  A képzés célja felsőoktatási intézmények tanulmányi és oktatásszervezési adminisztrációjában dolgozó, illetve ott dolgozni kívánó szakemberek képzése. A felsőoktatás összetett adminisztrációs munkafolyamatainak, a felsőoktatást érintő különböző jogszabályoknak és a felsőoktatásban alkalmazott informatikai rendszerek használatának megismertetése. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: -       a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályokat; -       a felsőoktatási felvételi rendszert és a Gólya program használatát; -       a jogszabálytárak használatát; -       a hazai képzési rendszer felépítését, a képzések létesítésének, indításának, felépítésének alapvető szabályait; -       a hazai felsőoktatási intézmények és a Felsőoktatási Információs Rendszer közötti együttműködést; -       a tanulmányi adminisztráció folyamatait és annak a tanulmányi rendszerben való kezelését (a jogviszony létesítéstől a tanulmányok befejezéséig); -       az oktatásszervezési folyamatokat (mintatantervek, tárgyak, kurzusok kezelése, órarendszerkesztés); -       az általánosan és a felsőoktatásban használt informatikai programokat; -       a felsőoktatás komplex folyamatait, a jogszabályok gyakorlati megvalósítását az intézményi szabályozásban; -       az alapvető adatkezelési, adatvédelmi szabályokat.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: -       pontos, precíz adminisztratív munkavégzésre való alkalmasság; -       megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, konfliktustű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. public procurement advisor

  A képzés célja az állami szférában, közbeszerzési területen működő vezetők és egyéb szakemberek már meglévő közbeszerzési ismereteit (elméleti és gyakorlati módszerek segítségével) továbbfejleszteni, illetve a közbeszerzések területét alaposabban megismertetni. A képzés célja ezáltal olyan közbeszerzési szakemberi kör kialakítása, amely alkalmas az összetett közbeszerzési normarendszer és a pénzügyi, valamint a műszaki előírások megfelelő szintű feldolgozására. A képzés célja továbbá, hogy az állami szférában a közbeszerzési területen tevékenykedők ne csak általános, hanem átfogóbb, rendszerszemléletű ismereteket szerezhessenek a közbeszerzések valamennyi területéről. A képzés során kiemelt szerepet kap a megjelölt területekre vonatkozó naprakész ismeretek átadása, valamint a megvalósítás és ellenőrzés tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése. Tudása: ismeri a közbeszerzések legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind pedig a végrehajtás nézőpontjából; ismeri a közbeszerzési eljárások körében alkalmazandó szabályokat; ismeri a közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait; ismeri a közbeszerzési tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét és a gyakorlatban is alkalmazni tudja azokat; tisztában van a transzparencia szerepével és előnyeivel a közbeszerzések tekintetében; birtokában van a közbeszerzési rezsimek és eljárástípusok ismeretének; ismeri a korsze ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

  A szakirányú továbbképzési szak a meglévő jogi ismereteket bővíti a polgári, büntető és kereskedelmi jogi kompetenciákkal. A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés és alternatív vitarendezési formák alapvető kommunikációs, pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat az alternatív vitarendezési módok elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.  A szakirányú továbbképzésben résztvevők által elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók: -       megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit; -       elsajátítják az alternatív vitarendezési módokra vonatkozó jogi előírásokat; -       megismerik és készség szinten alkalmazzák a konfliktusmegoldási módszereket; -       elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét; -       képessé válnak a közvetítési folyamat lebonyolítására, a közvetítés keretei között egyezség megkötésére a felek között; -       készségszinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.   A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei: A szakirányú továbbképzés során a hallgat ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages