• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 102 items
 1. EU projektmenedzser szakközgazdász

       A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * általános üzletviteli szervezeti és jogi ismeretek; * projektfinanszírozás; * gazdasági és marketing ismeretek; * projekttervezési és menedzsment ismeretek; * területi stratégiák azonosítása és hasznosítása.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:    Tudáselemek: * projekt azonosítása, tervezése és fejlesztése, különös tekintettel az EU-forrásokból finanszírozott és az EU célkitűzéseivel összhangban lévő területekre; * projekt menedzselése, lebonyolítása, ellenőrzése az Európai Unió tagállamaiban; * projektcsapat építése, irányítása. Ismeretek:    Az EU projektmenedzser szakközgazdász rendelkezik * gazdaság- és munkajogi ismeretekkel; * közbeszerzési jogi és gyakorlati ismeretekkel; * gazdálkodási és működési modellek főbb jogi és szervezeti ismereteivel; * terület- és településfejlesztési, területi tervezési és értékelési ismertekkel; * marketing- és kommunikációs ismeretekkel; * európai uniós támogatáspolitikai ismertekkel; * PQM, pályázatírási és/vagy speciális informatikai ismeretekkel.      A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:    Az EU projektmenedzser szakközgazdász képes * a különböző jogi és szervezeti formában működő projektgazdák számára megfelelő projektszervezetet és menedzsment módszertant alkalmazni; * a projektfejlesztési lehetőségeket azonosítani az adott szakmai környezetben, a projektszervezést és -fejlesztést irányítani; * alkalmazni területi és EU-konform tervezési és elemzési, értékelési, valamint c ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. euromenedzser

  Elsajátítandó kompetenciák: Olyan átfogó szakmai alapot és módszertani felkészítést biztosítani, mely a hallgatókat képessé teszi az európai integráció folyamatának és jelen helyzetének megértésére, önálló tanulmányozására, valamint vállalatuk/szervezetük piaci környezetének elemzésére, és az EU-ban megvalósuló kapcsolatok menedzselésére. Tudáselemek:  Az európai egységes belső piac, mint a vállalkozások környezetének átfogó bemutatása, működésének elemzése. Megszerezhető ismeretek: – Európai integráció fejlődése; – az EU működése; – az EU szakpolitikái; – az EU egységes belső piaca; – vállalkozások az EU piacán; – pályázatok és tenderek; – marketing; – menedzsment.   Személyes adottságok:  – önállóság;  – határozottság; – irányítási és döntési felelősségvállalás. Készségek:  – elemző készség; – kommunikációs készség; – prezentációs készség fejlesztése tréningekkel. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: – nemzetközi vállalatok, KKV, melynek külső piaci tevékenysége az EU-ban bonyolódik, és/vagy beszállítói tevékenységet végez; – intézmények, szervezetek, melyek funkciói, feladatai kapcsolatosak az EU valamilyen szakpolitikájával; – önálló gazdasági, kulturális vállalkozás, mely az EU piacán szeretné tevékenységét fejleszteni.   ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Economist in Applied Economics

  A képzés célja olyan közgazdász szakemberek képzése, akik stabil közgazdasági fogalomrendszerrel, valamint megfelelő módszertani háttérrel rendelkezzenek, az elsajátított ismeretek és a megszerzett képességek felhasználásával releváns gazdasági kérdéseket tudnak azonosítani, képesek az azonosított probléma megoldására, valamint gazdasági események és gazdaságpolitikai beavatkozások hatásának alapszintű elemzésére. Tudásuk és képességük alapján részt vehetnek alapszintű elemzési, döntés-előkészítési feladatok elvégzésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns gazdasági kérdések beazonosíthatók. - Ismeri és értő módon használja a közgazdaságtani elemzések fogalomrendszerét. - Ismeri azokat a modellépítési, információ-gyűjtési, információ-feldolgozási, valamint elemzési módszereket, amelyek segítségével a releváns gazdasági kérdések megválaszolhatók. - Elsajátította a gazdasági szereplők döntéseit befolyásoló tényezőkre vonatkozó tudni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. üzleti innovációs szakközgazdász

  A képzés célja valós üzleti tevékenységen (vállalkozás, projektek) keresztül elsősorban az egyéni vagy társas vállalkozások alapításához, működtetéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő önismerettel rendelkeznek és képesek projektszemlélettel rendszerben gondolkodni. A képzés újszerűségét adja, hogy a képzésben résztvevők csapatban tanulnak, és team coach segíti a munkájukat, tanulásukat.   A képzés során elsajátítható kompetenciák:   Menedzsment kompetenciák: A végzettek saját karrierjük menedzselésére, valamint általános menedzsment feladatok elvégzésre egyaránt magas színvonalon alkalmasak; a képzés során folyamatosan hozzászoknak a személyes és csapaton/csoporton belüli felelősségvállaláshoz, képesek megtervezni és irányítani projekteket; képesek kialakítani vállalkozási stratégiájukat különböző időtávokban; a projektek megvalósításában gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek vezetőként és csapattagként egyaránt; képesek termékek és szolgáltatások kereslet vezérelt kialakítására, rendszerben gondolkodásra.   Együttműködési készségek, képességek, kompetenciák: A végzettek képesek az eredményes vállalkozás érdekében saját munkájukat megszervezni önállóan és csapatban is; képesek társas vállalkozások, csapatok tevékenységében részt venni, azt megszervezni és irányítani; képesek csapatok irányítására, ismerik a különböző vezetési stílusokat, eszköztárakat, módszereket; a vállalkozásukat meghatározott értékrend szerint irányítják, mely minden tevékenységüket áthatja; a váll ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis

  A képzés célja közgazdasági és pénzügyi műveltséggel, nemzetközi szinten versenyképes elméleti és módszertani tudással és készségekkel rendelkező közgazdász szakemberek képzése, akik gazdaság- és pénzügyi-elemzési és modellezési ismereteik birtokában képesek a gazdasági és pénzügyi intézményrendszer különböző területein és szintjein - beleértve az Európai Unió, a központi állami irányítás, a regionális, az önkormányzati, vállalati szintet - önálló munkavégzésre. Képesek önálló, kreatív gondolkodásra, alkalmazott közgazdasági és pénzügyi elemzés és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában egyaránt. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, illetve azok korlátait. - Ismeri a közgazdasági elméleteket és módszereke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. doktor (PhD)- economic science(s)

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. doktor (PhD)- business and management

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. economist specialized in executive MBA for e-business

  A képzésben végzett hallgatók üzleti szempontú megközelítésben sajátítják el az elektronikus üzletvitel teljes körű elméleti és gyakorlati tudásanyagát. Az egész képzést meghatározza a strukturált üzleti (MBA) nézőpont, amelyen keresztül megismerhetik mindazokat a menedzsment, marketing, jogi, pénzügyi és technológiai ismereteket, amelyek gyakorlati felhasználására alkalmassá válnak. E gyorsan változó szektorból folyamatosan a legaktuálisabb, a gyakorlatban kipróbált elméleteket és módszereket biztosítja számukra a képzés.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakközgazdászok képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő üzleti, menedzsment és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterületnek és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére:  * az elektronikus üzletvitel speciális szaknyelvének és gondolkodásmódjának ismeretére és alkalmazására; * az online csatornák és az elektronikus üzleti terület elhelyezésére, a gazdaság és a tudomány tágabb rendszereibe való beillesztésére; * a speciális gondolkodási sémák mentén stratégiai döntések megalapozására, meghozatalára; * saját online vállalkozás vagy egy elektronikus üzleti terület, csatorna szisztematikus felépítésére és működtetésére; * a szektor folyamatainak, informatikai és üzleti együttműködési területeinek áttekintésére; * az e-business szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői felada ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. executive MBA- expert in e-business

  A képzésben végzett hallgatók üzleti szempontú megközelítésben sajátítják el az elektronikus üzletvitel teljes körű elméleti és gyakorlati tudásanyagát. Az egész képzést meghatározza a strukturált üzleti (MBA) nézőpont, amelyen keresztül megismerhetik mindazokat a menedzsment, marketing, jogi, pénzügyi és technológiai ismereteket, amelyek gyakorlati felhasználására alkalmassá válnak. E gyorsan változó szektorból folyamatosan a legaktuálisabb, a gyakorlatban kipróbált elméleteket és módszereket biztosítja számukra a képzés.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő üzleti, menedzsment és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterületnek és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére: - az elektronikus üzletvitel speciális szaknyelvének és gondolkodásmódjának ismeretére és alkalmazására; - az online csatornák és az elektronikus üzleti terület elhelyezésére, a gazdaság és a tudomány tágabb rendszereibe való beillesztésére; - a speciális gondolkodási sémák mentén stratégiai döntések megalapozására, meghozatalára; - saját online vállalkozás vagy egy elektronikus üzleti terület, csatorna szisztematikus felépítésére és működtetésére; - a szektor folyamatainak, informatikai és üzleti együttműködési területeinek áttekintésére; - az e-business szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok el ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. executive MBA- expert in Public Relations

  A képzésben végzett hallgatók üzleti szempontú megközelítésben sajátítják el az elektronikus üzletvitel teljes körű elméleti és gyakorlati tudásanyagát. Az egész képzést meghatározza a strukturált üzleti (MBA) nézőpont, amelyen keresztül megismerhetik mindazokat a menedzsment, marketing, jogi, pénzügyi és technológiai ismereteket, amelyek gyakorlati felhasználására alkalmassá válnak. E gyorsan változó szektorból folyamatosan a legaktuálisabb, a gyakorlatban kipróbált elméleteket és módszereket biztosítja számukra a képzés.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő üzleti, menedzsment és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterületnek és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére: - az elektronikus üzletvitel speciális szaknyelvének és gondolkodásmódjának ismeretére és alkalmazására; - az online csatornák és az elektronikus üzleti terület elhelyezésére, a gazdaság és a tudomány tágabb rendszereibe való beillesztésére; - a speciális gondolkodási sémák mentén stratégiai döntések megalapozására, meghozatalára; - saját online vállalkozás vagy egy elektronikus üzleti terület, csatorna szisztematikus felépítésére és működtetésére; - a szektor folyamatainak, informatikai és üzleti együttműködési területeinek áttekintésére; - az e-business szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői felada ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages