• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 46 items
 1. akut betegellátó szakápoló

  Olyan korszerű egészségtudományos szakmai, technikai és társas kapcsolati ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakápolók képzése, akik az ápolás és betegellátás valamennyi szintjén szakképzettségüknek megfelelően a sürgősségi ellátó team egyenrangú tagjaként képesek a kritikus állapotú betegek önálló ápolására, ellátására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni az időskori problémákat kezelni, az idősek gondozásában részt venni az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni a betegedukációban közreműködni a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni az idős beteget és családját a krónikus betegségben és a terminális állapotban támogatni az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Foglalkozásegészségügyi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügy a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni népegészségügyi programok szervezésében közreműködni a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni, az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalós ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. ifjúsági védőnő

  Elsajátítandó kompetenciák:   Az ifjúsági védőnő legyen képes * az önállóan ellátandó szűrővizsgálatok elvégzésére, a gyermekek egészségi állapotának vizsgálatára és követésére, * a gyermek-serdülőkor mentális problémáinak megelőzésére, felismerésére és az iskolaegészségügyi team tagjaként közreműködni az ellátásban, * a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve elemzések végzésére, * az egészségfejlesztési szükségletek feltárására, ezek ismeretében adekvát egészségfejlesztési stratégiák kidolgozására, * a komplex szemléletű iskolai egészségfejlesztési programok tervezésére, kivitelezésére és értékelésére, * a védőoltásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, * az ifjúsági védőnői dokumentációs feladatok ellátására.   Legyen jártas * az elsősegélynyújtásban, valamint a pedagógusok és a tanulók elsősegélynyújtási ismeretekre történő felkészítésében, * az alapvető közegészségügyi, járványügyi, környezetegészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában. Ismerje  * a krónikus beteg és fogyatékkal élő gyermekek egészségügyi gondozásának szakmai szempontjait, * az iskolai alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálatok, az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatok rendszerét és szempontjait, * a testneveléssel kapcsolatos csoportbeosztások elkészítésének elveit, az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokat.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * általános iskolaegészségügyi ismeretek, * az oktatási-nevelési intézmények környezete, jogi szabályozás, * a gyermek és ifjúságegészségügy népegészségügyi ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. intercultural nurse

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek -        biztonságos és a kulturális környezetnek megfelelő ápolást, gondozást megvalósítani; -        az ápolói gyakorlat standardjait sikeresen alkalmazni különféle körülmények között földrajzi, kulturális, szociális hovatartozástól függetlenül; -        más ország kulturális hátterének részletes megismerése révén a saját munkahelyi közösségükben irányító, vezető szerepkörben gyakorolni hivatásukat, rendelkezve egy egyedülálló látásmóddal; -        megoldásokat kínálni globális problémákra országhatároktól függetlenül; -        nyelvi készségek elsajátítására; egy másik ország egészségügyi rendszerének és egészségügyi kultúrájának, működési és szabályozó rendszerének megismerésére; -        személyes tapasztalataik által egy európai környezetben való munkára, globális programokban való részvételre; -        a határon túli szakmai és személyes kapcsolatok megteremtésére; -        tájékozódni az egészségügyi képzési rendszerekben, globális szemléletet kialakítani; -        a kulturális shock és az általa okozott személyes szükségletek felismerésére és kezelésére (szorongás, stressz, személyes biztonság); -        az eltérő szociális, gazdasági, természeti, környezeti körülmények felismerésére és kezelésére; -        szolidaritást gyakorolni.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -        A biztonságos és kulturális környezetnek megfelelő biztonságos ápolás Európában, Észak-Amerikában és Magyarországon.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. népegészségügyi szakember

  7.1. Elsajátítandó kompetenciák A népegészségügyi szakember legyen képes a lakosság egészségével foglalkozó – elsősorban az egészség megőrzését, fejlesztését és a betegségek megelőzését szolgáló – intézményekben - a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására; - az egyes közösségeknek az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szükségleteinek és igényeinek feltárására és azok között fontossági sorrend felállítására, a közösség közreműködésével; - a meghatározott egészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségmegőrző, -fejlesztő és betegségmegelőző szolgáltatások és programok megtervezésére, megszervezésére és értékelésére; - a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitika kidolgozására és megvalósítására.   7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek A népegészségügyi szakember: - sajátítsa el a népegészségügyben alkalmazott tudományos elemző módszereket és azok gyakorlati alkalmazását; - sajátítson el megfelelő készséget az egészségfejlesztő munkához szükséges adatok és információk beszerzéséhez, összegyűjtéséhez és elemzéséhez;  - ismerje meg – nemzetközi, elsősorban európai összehasonlításban – a hazai népegészségügyi helyzetet, ezen belül a népesség mortalitását és morbiditását legnagyobb mértékben befolyásoló környezeti és társadalmi tényezőket; - ismerje meg az egészség fejlesztését, megőrzését, valamint a betegségek megelőzését célzó különböző beavatkozások és szolgáltatások tí ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Felnőtt intenzív szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: team-munkában dolgozni dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát elvégezni a speciális intenzív szakápolói feladatokat kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával betegmegfigyelő készülékeket alkalmazni, speciális invazív eszközök alkalmazásában közreműködni megelőzni a decubitus kialakulását, kezelni a kialakult decubitust ellátni a különböző stomákat EKG-t készíteni, értékelni, ritmuszavarokat felismerni, életveszélyes ritmuszavarokat elhárítani kezelni az artériás és vénás kanülöket centrális vénás nyomást mérni a lélegeztetőgépet összeállítani, kezelni, működését ellenőrizni elvégezni a trachea-bronchus toalettet előkészíteni és segédkezni az intenzív osztályon előforduló beavatkozásoknál aktívan részt venni életmentő beavatkozásokban előkészíteni és segédkezni diagnosztikus és terápiás eljárásoknál közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, az intenzív szakápolás kutatásában, fejlesztésében elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Ambulance Officer (Paramedic)

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Dietitian

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Epidemiológiai szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: Alkalmazni a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat Információt gyűjteni a felügyelő tevékenysége alá tartozó betegekről Ellenőrizni a beavatkozások higiénés körülményeit, a megfelelő eszközhasználatot, izolációs technikákat Ellenőrizni az alapápolási tevékenységek higiénés körülményeit Ellenőrizni a betegosztályok, kezelők, vizsgálók takarítottságát és higiénés állapotát Részt venni a nosocomiális surveillance tevékenységben Szakszerűen mintát venni a mikorbiológiai vizsgálatokhoz Kapcsolatot tatani a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal Nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni tevékenységéről ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages