• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Slikarstvo (Painting)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program predstavlja poglobljeno osnovo za profesionalno umetniško delovanje in za nadaljnje izobraževanje študentov. Omogoča jim pridobivanje sposobnosti za samostojno in aktivno umetniško delovanje v sodobni umetnosti in na sorodnih področjih družbenega življenja in dela, kjer so potrebne estetske spretnosti ter inovativen pristop. S tem ko študente spodbuja k razvijanju analitičnih in metodičnih spretnosti ter pretehtanega in kritičnega mišljenja, jim program nudi dragocene kompetence, ki so lahko prenesene in uporabljene na različnih področjih strokovnega in družbenega življenja. Jedro programa je študentova lastna umetniška produkcija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Dizajn (Design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študijski program Dizajn sestavljajo štiri smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn management in je nadgradnja znanja že akreditiranega dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Dizajn, čeprav je zasnovan tako, da se nanj lahko vpišejo tudi diplomanti drugih študijskih programov. Je edini študijski program v slovenskem prostoru, ki vsebuje študij oblikovanja notranje opreme. Vsaka od smeri magistrskega programa se v nadaljevanju deli na dva modula. Smer notranje opreme se razdeli na dva modula v drugem semestru 1. letnika, in taka delitev ostane vse do konca študija, medtem ko se smeri Vizualnih komunikacij in Tekstilij in oblačil delijo na module že v prvem semestru 1. letnika. Smer Dizajn management nima modulov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Kiparstvo (Sculpture)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je izobraževanje študentov v samostojne ustvarjalce, ki bi poznali in obvladovali ne le tisto znanje in izkušnje, ki jim omogočajo izdelavo samostojnih umetniških del, pač pa tudi znanje in izkušnje s področij, s katerimi so njihove sposobnosti lahko povezane: galerijski sistem, sistemi predstavljanja in razstavljanja, družbene in socialne funkcije umetnosti ter njen pomen pri integracijskih procesih v družbi. Poleg usmerjanja študentov k poglobljenemu znanju in sposobnostim za umetniško izražanje je enako pomembno tudi umetniško raziskovanje, ki ob neprestanem razvoju umetnosti ter širjenju tehnik, medijev in pristopov predstavlja tisti element umetniškega dela, ki omogoča širino, razvoj in perspektivo, prihodnjo razsežnost in odprt pristop k umetnosti danes. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Gledališka in radijska režija (Theatre and radio directing)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Namen in cilj študijskega programa je, da študente izobrazi na področju gledališke in radijske realizacije (od koncepta preko izvedbe do postprodukcije) lastnega projekta v profesionalnih produkcijskih razmerah in razmerjih, tako, da se naučijo obvladati praktična in konceptualna znanja za avtorsko kreacijo projekta. Skozi študij razvijajo in izboljšujejo sposobnost analize, interpretacije in evalvacije sodobnih gledaliških teorij in teorij na področju zvočne umetnosti, praks in metodologij dela. Znajo uporabljati in vključevati prakso in teorijo v svoje avtorsko delo, pri čemer razumejo svojo lastno aktivnost skozi raziskovanje in vaje in jo postavljajo v širši kontekst umetniške produkcije. Znajo posredovati in artikulirati svoje ideje, obvladujejo in uspešno kanalizirajo avtorsko kreativnost, ter stremijo k stalnemu revolucioniranju postopkov svojega dela. Študijski program se povezuje z vsemi umetniškimi študijskimi programi na akademiji, še najbolj pa s programi Dramaturgija in scenske umetnosti, Scensko oblikovanje, Dramske igra, Umetnost giba in Oblike govora. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Digitalna humanistika (Digital Humanities)

  Interdisciplinarni program je po eni strani nadaljevanje in specializacija 3-letnih študijskih programov s področja humanistike. Po drugi strani je namenjen diplomantom računalništva in informatike, pri čemer na magistrski stopnji slušatelje usmerja v delo na področju digitalne humanistike. Študij je zaradi različnosti vpisanih diplomantov 3-letnih programov zasnovan kot metodološka refleksija in projektno naravnan, nadgrajuje predmetno-specifične kompetence dodiplomskega študija v kontekstu novih informacijskih tehnologij ter sprememb, ki so jih povzročile v družbi in kulturi. Horizontalno se študijski program povezuje z magistrskimi študiji humanistike in računalništva/informatike (v okvirih izbirnih predmetov). Program vzpostavlja ravnotežje med humanistiko in računalništvom, ki sta na metodološki ravni različna. Osredotoča se na fundamentalne spremembe v človeškem samorazumevanju, ki se pojavljajo z rabo telekomunikacij in računalniško obdelavo podatkov. Dvema disciplinarnima poudarkoma je dodan tudi sorazmerno manjši delež vsebin s področja vizualnih komunikacij, ki so praviloma del načrtovanja uporabniških vmesnikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Medijske umetnosti in prakse (Media Arts and Practices)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program ponuja izbor nosilnih modulov, izmed katerih študent izbere enega glede na svoj osnutek magistrskega projekta, interes oziroma motivacijo: Animacija, Film, Fotografija, Novi mediji, Sodobne umetniške prakse ali Scenski prostori. Ta področja nosilnih modulov niso opredeljena in izvedena povsem samostojno, saj so podprta in tesno prepletena z drugimi obveznimi in izbirnimi moduli; nekateri so specifični za posamezna področja, a večina je zasnovana tako, da podpirajo več kot samo en nosilni modul. Študentov individualni magistrski projekt predstavlja vertikalni nosilec njegovega študijskega programa. Magistrski projekt se sistematsko razvija, individualno mentorira in kolektivno ocenjuje v okviru obveznega modula Pot razvoja, ki v prvih treh semestrih poteka vzporedno z nosilnimi moduli in kjer študentje redno predstavljajo ter z mentorji in drugimi študenti razpravljajo o razvoju svojega osebnega portfelja in magistrskega projekta. V modulu Studio študent izmed vsaj dveh možnosti, ki so na voljo v vsakem semestru, izbere vsaj po eno izvedbo v prvem, drugem in tretjem semestru. Predmeti v modulu Studio so kolektivne, zgoščene študijske izkušnje, povezane z izvedbo študentovega nosilnega modula. Kot samostojni predmeti področja in študente iz več različnih nosilnih modulov povezujejo v enovito produkcijo, ki temelji na specifičnih temah in je osredotočena na raziskovanje. Teme so zastavljene interdisciplinarno in predmeti so pogosto izvedeni kot projekti na ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (School of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Industrijsko in unikatno oblikovanje (Industrial design and applied arts)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študentje se skozi delo naučijo obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in tvoriti (sintetizirati) rešitve kompleksnejših problemov. Proces je usmerjen v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in konceptualne rešitve. Pričakovani učni izidi študentov so: znanje, veščine in kompetence za opravljanje poklica industrijskega ali unikatnega oblikovalca; obvladovanje vseh stopenj oblikovalske metodologije; sposobnost tvorjenja (sinteze) rešitev kompleksnejših oblikovalskih problemov; sposobnost iskanja inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in konceptualne rešitve. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Oblikovanje vizualnih komunikacij (Visual communications design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij je usmerjen v poglabljanje osnovnega znanja, izkušenj in veščin iz dodiplomskega študija. Na tej stopnji naj bi študent razvil osebne ustvarjalne sposobnosti, tehnično usposobljenost in teoretično znanje za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij: fotografija, grafično oblikovanje, ilustracija in interaktivno oblikovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Slikarstvo

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Magistrski študijski program Slikarstvo je originalen umetniški program, ki je izrazito moderno in projektno zasnovan. Razvil se je na osnovi dolgoletnih izkušenj podiplomskega izobraževanja Šole za risanje in slikanje pred bolonjsko prenovo šolstva. Študent se poglobljeno ukvarja z analizo lastnega dela in ga vrednoti v kontekstu širše historične analize vizualnih medijev; navaja se samostojno umetniško in strokovno delovati v širokem polju moderne umetnosti, tudi s poudarkom na novomedijskih lastnosti, kot so interaktivnost večpredstavnost in postprodukcija. Študent pridobiva teoretičnega in praktičnega znanja za vodenje kompleksnih projektov, v katere je možno vključiti tudi strokovnjake iz drugih področij. Seznanja se z osnovami (samo)promocije in odnosov z javnostmi, ki so potrebni za vodenje zahtevnih projektov ter možnosti uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in storitev v ta namen. Študentov ustvarjalni potencial se odrazi v realizaciji magistrskega projekta, ki suvereno vstopa v polje umetnosti kot originalna in samosvoja umetniška stvaritev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameŠola za risanje in slikanje (College of Visual Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Konserviranje in restavriranje likovnih del (Conservation and restoration of works of art)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja in vedenja, ki je potrebno za raziskovalne in razvojne naloge ter za samostojno načrtovanje, izvajanje in vodenje zahtevnih projektov. Program je oblikovan skladno s potrebami stroke po strokovnjakih, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja zahtevnih konservatorsko-restavratorskih posegov na zahtevnih predmetih dediščine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages