• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 43 items
 1. Historian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opinnot koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistutaan luennoille ja opiskellaan erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan tai tutkijan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa tenteissä voidaan tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehitetään ohjatusti seminaarissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa voit opiskella arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, taidehistoriaa, uskontotiedettä ja museologiaa. Voit sovittaa opinto-ohjelmaasi joustavasti kokonaisuuksia myös muista maisteriohjelmista ja laatia opintosuunnitelmastasi yksilöllisen painottaen omaa erityisosaamistasi ja mielenkiinnon kohteita. Maisteriohjelmassamme valmistut kaksivuotisen päätoimisen opiskelun myötä filosofian maisteriksi. Työelämävalmiuksien lisäksi saat valmiudet tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin. Yhteisiä opintoja järjestetään kulttuurintutkimuksen metodologiassa. Opit etnografian ja arkeologian käytäntöihin ja lähdekritiikkiin, harjoittelet tekstianalyysin ja visuaalisen analyysin menetelmiä sekä tutustut multimodaalisten aineistojen analysointiin. Lisäksi perehdyt kulttuurintutkimuksen teorioihin ja filosofisiin perusteisiin. Yhteisiin opintoihin kuuluvat myös ajankohtaiset ja aiheeltaan vaihtuvat teemaseminaarit ja -projektit sekä työelämäopinnot. Oman tieteenalasi syventävissä opinnoissa perehdyt alan keskeisiin aineistoihin, metodeihin ja teorioihin oman tutkimusprojektin, pro gradu -tutkielman laatimisen myötä. Tutkielmasi aihe sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja työn etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti sekä graduseminaarissa että henkilökohtaisessa ohjauksessa.  Opetusmuotoihimme kuuluvat esimerkiksi seminaarityöskentely, luentokurssit, aineistonkeruuseen ja -hallintaan tähtäävät harjoituskurssit, projektit, kenttäkurssit, tentit ja esseet. Opetusmuodot tähtäävät ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Historian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opintosi koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistut luennoille ja opiskelet erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa töissä voit tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehität ohjatusti proseminaarissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatinopinnoissa tutustut kulttuurien tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja perehdyt kulttuurisiin ilmiöihin laajasti erilaisissa ajallisissa, alueellisissa, tilallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Opit perusvalmiudet työskennellä kulttuurien tutkimuksen aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut valintasi mukaan kahden tai kolmen tieteenalan tarjoamiin erityiskysymyksiin. Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sisältävät sekä kaikille yhteisiä että tieteenaloittain ja temaattisesti suuntautuneita opintoja. Perusopinnoissa muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin aineistoihin ja menetelmiin.  Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset ne tieteenalat, joihin haluat opinnoissasi myöhemmin erikoistua ja perehdyt tarkemmin niiden tutkimustraditioihin. Aineopinnot muodostuvat tieteenalakohtaisista opinnoista, joissa syvennät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla, sovellat teoreettista osaamistasi sekä harjaannut analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Opit itse havainnoimaan tutkittavia asioita ja kohteita, perehdyt eri aineistoihin ja tutustut kenttätyömenetelmiin. Omaksut tutkimusprosessin eri vaiheet aineiston muodostamisesta sen analyysiin erityisesti tutkielmavaiheessa. Opetus perustuu monimuotoiseen oppimiseen, jossa kulttuurien tutkimukseen kuuluvien erityistaitojen lisäksi opit humanistin yleistaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä projektinhallintaa ja viestintää er ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Aate- ja oppihistoria, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Aate- ja oppihistoriassa tutkitaan aatteita ja tieteiden historiaa. Aatehistoria tutkii sitä, millaiseksi menneisyyden ihmiset ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Aatehistoria ja tieteenhistoria linkittyvät toisiinsa siten, että aatevirtauksia ja ideoita tutkitaan tieteellisten ajattelutapojen ja tieteellisten käytäntöjen kontekstissa, ja tieteen historiaa puolestaan tarkastellaan esimerkiksi politiikan, yhteiskunnan ja talouden kehyksissä. Opiskelu muodostuu kirjatenteistä, luennoista, verkkokursseista, esseiden ja tutkielmien laatimisesta sekä erilaisista seminaarimuotoisista harjoituksista. Tärkeä edellytys kaikkien historia-alojen opiskelussa on monipuolinen ja riittävä kielitaito, jotta voidaan ymmärtää vieraskielisiä tekstejä sekä argumentoida vieraalla kielellä omasta aihealueesta. Historian opinnot takaavat laajan yleissivistyksen, ja tutkielmien myötä hankit myös erikoisosaamista joltakin aihealueelta. Aate- ja oppihistorian opinnot tuottavat sinulle kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia, tuottaa ja jäsentää uutta tietoa sekä esittää sitä ymmärrettävästi ja loogisesti. Opintoihisi voi sisältyä myös työharjoittelujaksoja. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Maisterihaku, Arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Maisterihaku, Kulttuuriantropologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä. Kulttuuriantropologiassa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien vuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö- ja soveltavaa antropologiaa. Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa erikoistumisesta riippuen valmiudet tehtäviin kulttuurialalla, tiedotusvälineissä, taloudessa, museoissa sekä hallinnossa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Historian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan menneisyyttä laaja-alaisesti monista eri näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat paikallinen ja globaali historia, erilaisten ihmisryhmien historia, ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus sekä historian käyttö yhteiskunnassa. Historian opiskelu tarjoaa näkökulmia arvioida ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Tutkimus ja opetus keskittyvät erityisesti kulttuurien kohtaamiseen, ympäristöön ja terveyteen sekä pohjoisiin identiteetteihin, yhteiskuntiin ja yhteisöihin. Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy valmius arvioida kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja tehdä itse tutkimusta. Opiskelija erikoistuu omaa kiinnostustaan vastaavaan tutkimusaiheeseen ja saa vankan ja laaja-alaisen perustan erilaisia työuria varten. Aate- ja oppihistoriassa tutkitaan aatteita ja tieteiden historiaa. Oppiaineen tutkimuskenttään kuuluvat erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi. Näille ilmiöille ja uskomusjärjestelmille haetaan selityksiä paitsi tieteellisen ajattelun, myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon maailmoista. Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Opinnot tuottavat kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia, tuottaa ja jäsentää uutta tietoa sekä esittää sitä ymmärrettävästi ja loogisesti. Historia-aineiden opiskelu m ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä. Aloilla on yhteiset perusopinnot ja opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tutkinto-ohjelmassa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien vuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö- ja soveltavaa antropologiaa. Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa valmiudet tehtäviin kulttuurialalla, tiedotusvälineissä, museoissa sekä hallinnossa. Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä poh ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Maisterihaku, Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Historian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan menneisyyttä laaja-alaisesti ja monista eri näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat paikallinen ja globaali historia, erilaisten ihmisryhmien historia, ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus sekä historian käyttö yhteiskunnassa. Historian opiskelu tarjoaa näkökulmia arvioida ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Oppiaineen tutkimus ja opetus keskittyy erityisesti kulttuurien kohtaamiseen, ympäristöön ja terveyteen sekä pohjoisiin identiteetteihin, yhteiskuntiin ja yhteisöihin. Opintojen aikana sinulle kehittyy valmius arvioida kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja tehdä itse tutkimusta. Opiskelu muodostuu luennoista, verkkokursseista, erilaisista seminaareista ja kirjallisista ja suullisista harjoituksista, tenteistä sekä kirjoitelmien ja tutkielmien laatimisesta. Historian opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa. Ensisijaisesti tarvitset kykyä ymmärtää vieraskielisiä tekstejä. Historian opinnoissa erikoistut omaa kiinnostustasi vastaavaan tutkimusaiheeseen ja saat vankan ja laaja-alaisen perustan erilaisia työuria varten. Voit sisällyttää opintoihin myös työharjoittelujaksoja. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages