• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. végrehajtási jogi szakjogász

  A képzés célja:A végrehajtási jogi szakjogász képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a végrehajtási szakjogász képzésben résztvevő jogászoknak a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A jogi karokon folyó képzés a végrehajtási jog területén nem nyújt a bírói és közigazgatási gyakorlatra is kiterjedő ismereteket. A jogász szakon folyó képzés a végrehajtási eljárással mint a polgári eljárásjog egyik nemperes eljárásával foglalkozik, összefüggéseire, anyagi jogi szabályaira nem terjed ki. Ezek az alapismeretek nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló végrehajtási helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai. Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a végrehajtási eljárásjog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a határozatok állami kényszer útján történő kikényszerítése, amely csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet célravezető, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete elkerülhetetlen. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az állami keret ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. üzleti és tranzakciós szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakirányú továbbképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakirányú továbbképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakirányú továbbképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* az üzleti és tranzakciós jog egyes szakterületein önálló elemző munka elvégzése; * az üzleti jogot érintő nemzetközi, illetve európai jogközelítési folyamatok megértése; * üzleti és tranzakciós jogi szakterületen döntések előkészítése és meghozatala; * az üzleti és tranzakciós joggal kapcsolatos szakmai-tudományos vitákban való részvétel.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* az üzleti jogot alkotó egyes jogterületek szabály ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

  A modern mai társadalmakban és gazdaságokban egyre intenzívebben jelentkezik a magánszemélyek, vállalkozások és intézmények részéről azon igény, hogy pénzeszközeiket biztonságos módon, rövidebb vagy hosszabb időre befektessék. Ez folyamatosan növekvő keresletet jelent az egyes befektetési formák iránt, ami a befektetési lehetőségek szinte átláthatatlan jogi és gazdasági sokszínűségét vonja maga után. A lehetséges befektetések döntő részét vállalatok nyújtják a befektetni szándékozók részére. Ezen vállalkozásoknak ugyanakkor a befektetési igények kiszolgálása a saját vállalatuk finanszírozásának is egyik fontos eszköze. Azaz a vállalatfinanszírozás összetett problematikáján belül egyre szélesebb terjedelemben jelenik meg az a vállalatfinanszírozási és tőkefelhalmozási forma, ami a külső befektetői igények kiszolgálásával összekapcsolódik. Mind a befektetések, mind a vállalatfinanszírozás egyik lehetséges és meghatározó terepe az értéktőzsde, ahol a befektetési lehetőségek kínálata és az ezek iránti kereslet találkozik. Így a befektetés és a vállalatfinanszírozás kérdésköréhez szervesen illeszkedik az értéktőzsde működése és annak jogi, gazdasági funkciója.   Annak ellenére, hogy a gyakorlatban a befektetés, a vállalatfinanszírozás és az értéktőzsdei tevékenység szoros szimbiózisban állnak egymással és komplex, homogén problémakört jelentenek, a jogi alapképzésben a tantárgyfelosztás szükségszerű logikája miatt ezek a témák szeparáltan és csak érintőlegesen kerülhetnek oktatásra. Ezért is indokolt és szükséges a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. energetikai szakjogász

  A képzés célja, hogy jogász végzettségű szakemberek az energetika különböző területeinek – villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia – sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek, és megismerjék az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:• a képzés az európai energiajogtól a kapcsolódó hazai joganyagon át az energetikai piac jellemző tranzakcióinak jogi környezetéig terjedően részletes és naprakész ismereteket biztosít a hallgatóknak;• a hallgatók átfogó ismereteket kapnak az energetikai piacot érintő szabályozási kérdések jogalkalmazói és szakpolitikai elemzéséhez;• a képzés interdiszciplináris jellege segíti a szabályozási kérdések alaposabb megértését, az energetikai piac műszaki és gazdasági jellemzőinek megismerését, a műszaki és piaci folyamatok nyomon követését;• a képzés nagy hangsúlyt fektet a szabályozási kérdésekhez kapcsolódó gyakorlati problémák megoldásának modellezésére, valamint a piacszabályozás elméleti kereteit is megismerteti a hallgatókkal. Személyes adottságok és készségek:• a műszaki és a közgazdasági szakemberekkel a munka során hatékony együttműködés;• a komplex szabályozási terület egészének átlátása, a gyorsan változó jogszabályi környezet nyomon követése;• a jogalkalmazási feladatok problémaorientált és interdiszciplináris megközelítése;• a jogalkotás és az energetikai szakpolitikai döntések elemzése és értékelése, a szabályozási kérdések gazdasági köve ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. katonai jogi szakjogász

  A képzés célja:A katonai jogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett képessé válik:* a katonai és rendvédelmi szerveket érintő jogi normák helyes értelmezésére, az egyes jogi (büntetőjogi, közigazgatási jogi, munkajogi, polgári jogi) területek alapvető sajátosságainak felismerésére;* a katonai és rendvédelmi szerveknél szabályozott munkajogi és fegyelmi eljárások lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazására;* a katonai bűncselekmények helyes értelmezésére és elemzésére;* a katonai büntetőeljárás (elsősorban az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozó nyomozó tevékenység) lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazására;* az egyes polgári jogi normák katonai (rendvédelmi) alkalmazására;* a katonai és rendvédelmi igazgatás megkívánta jogi követelmények alkalmazására. A katonai jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak hallgatói ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. borjogi szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó képzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A borjog körébe eső szabályokkal az agrárjog keretében foglalkozhattak a jogi képzésben részt vevő hallgatók. Azonban az agrárjog nem kötelező tárgy a magyarországi jogi karokon, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A borjogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a borjog területén az alábbi kompetenciák elsajátíthatók legyenek: - a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; - a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; - a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; - a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos nemzetközi ügyletek alkalmazása.A képzés a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy a borászati vállalkozásoknál tevékenykedő más szakemberekkel – közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel, agrárszakemberekkel – együttműködve hatékonyan vehessenek részt a borjog problémáinak kezelésében. A szakjogász képzést megelőzően folytatott tanulmányaik során a széttagoltan tárgyalt ismereteket a modern borjog megoldási lehetőségei köré csoportosítva és a szabályok ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. kulturális és kisebbségi jogi szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A kulturális és kisebbségi jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak hallgatói három fő irányban szereznek elméleti és gyakorlati ismereteket, mely ismeretek megszerzésével egyben elsajátítanak bizonyos kompetenciákat is. Ezek az ismeretek, kompetenciák, tudáselemek a következők:a) a kultúrával, a kulturális sokféleséggel és a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai  tényezőket, folyamatokat, tendenciákat felölelő, azokat bemutató és elemző interdiszciplináris ismeretek; b) a kultúrára, a kulturális sokféleségre és a kisebbségi kérdésre vonatkozó nemzetközi jogi, közösségi jogi, valamint a magyar jogi szabályozást felölelő, e szabályozást bemutató és elemző jogi szakismeretek; c) az interdiszciplináris ismeretekhez és a jogi szakismeretekhez kapcsolódó gyakorlati-alkalmazási és módszertani ismeretek, azaz speciális ismeretek; d) az interdiszciplináris ismeretek, a jogi szakismeretek, valamint a speciális ismeretek önálló alkalmazásához szükséges kompetenciák. Személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzés keretében főként a probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség, az áttekintő és alkotó képesség, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési képesség, azaz a biztos ismeretekre támaszkodó, önálló és felelős fellépéshez szükséges képességek fejlesztése történik. A képzésben való részvétel ennek megfelelően képessé teszi a végzett hallgatót arra, hogy önállóan tájékozódjék a kultúrával, a ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. európai településfejlesztési szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A Európai településfejlesztési szakjogász szakirányú továbbképzési szak hallgatói három fő irányban szereznek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket. Ezek az ismeretek, kompetenciák, tudáselemek a következők:a) a hazai és az európai önkormányzati gazdálkodás társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és szervezeti tényezőivel összefüggő interdiszciplináris ismeretek; b) a hazai és az európai önkormányzati gazdálkodásra és településmenedzsmentre vonatkozó jogi szabályozással összefüggő jogi szakismeretek, illetőleg az ehhez kapcsolódó funkcionális, pénzügyi, számviteli, statisztikai, informatikai, településirányítási, közszolgáltatás- és településszervezési, vezetési szakismeretek. c) az interdiszciplináris és a településmenedzseri szakismeretekkel összefüggő speciális, gyakorlati-alkalmazási és módszertani ismeretek; d) az interdiszciplináris, a településmenedzseri szakismeretek, valamint a gyakorlati ismeretek önálló alkalmazásához szükséges kompetenciák.    Személyes adottságok, készségek:A továbbképzés főként a probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség, az áttekintő és alkotó képesség, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési képesség, azaz a biztos ismeretek talaján álló önálló és felelős településvezetői képességek fejlesztésére törekszik, különös figyelemmel az európai önkormányzati sajátosságokra. A képzésben való részvétel ennek megfelelően képessé teszi a szakembert arra, hogy önállóan tájékozódjék a települé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a helyi (önkormányzati) jogalkotásról, érintve az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is. A képzés során a résztvevők alkalmassá válnak az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos legfőbb elméleti és gyakorlati tudnivalók alkalmazására: a jogi normákban megjelenő kodifikációs hibák felismerésére és elhárítására, jogszabályok és egyéb normák tervezeteinek megalkotására, a különböző, jogalkotási igényeket keletkeztető elvárások (képviselői elképzelések, népszavazási kötelezések) jogi szabállyá való transzformálására, a megalkotandó normának az alkotmányossági, törvényességi és jogharmonizációs elvárásokkal való összhangba hozatalára. A szakképzettség elemei alkalmasak különböző belső szabályzatok elő-és elkészítéséhez, alkotmánybírósági és ombudsmani jogvédelem igénybe vételéhez is. A szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók a jogi alapképzésben elsajátított ismeretekre alapozva annál részletesebb és speciálisabb, elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a jogalkotás általános és speciális kérdéseiről, az egyes gazdasági-politikai ágazatok sajátosságairól, az Alkotmánybíróság vonatkozó jogalkalmazói gyakorlatáról. A képzés során a résztvevők megismerkednek a helyi önkormányzatok jogalkotással kapcsolatos feladataival, az Alkotmánybíróság gyakorlatából származó elvárásokkal, az önkormányzati jogalkotás és az egyes állami szervek tevékenysége közöt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. munkajogi szakjogász

      A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Általános kompetencia: a munkajog szabályozási szemléletének, alapvető rendszertani sajátosságainak és a munkajogi jogalkalmazás alapvető tendenciáinak ismerete.   Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a munkajogi jogalkalmazásban felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldások kiválasztására. A munkajogi szakjogász kimerítő ismeretekkel rendelkezik az egyes munkajogi jogintézményekhez kapcsolódó hatósági és bírói gyakorlatról, valamint a kollektív szerződéskötés és a munkavállalói részvételi intézmények gyakorlatáról. A jogász képzésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.       A megszerezhető ismeretek különösen az alábbiak:   a munkajogviszony létesítése, minősítése és az ehhez kapcsolódó adójogi, társadalombiztosítási jogi jogkövetkezmények; a munkaszerződések megkötésének gyakorlata (figyelemmel a gyakorlatban kialakult szerződési típusokra is); a munkáltatói munkaügyi (személyzeti, kiválasztási stb.) politika jogi összefüggései; a munkajogviszony tartalmának alakítására irányuló szerződéses gyakorlat; a munkajogviszony megszüntetését érintő bírói gyakorlat; a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek tevékenységének ismerete; az európai munkajog ha ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages