• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 286 items
 1. Doctorate in Environmental Engineering, Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Democritus University of Thrace

  The holders of the Doctorate Titles of the Department can conduct Postdoctoral Research in the Department of Environmental Engineering as well as in other Departments / Schools of Higher Education with a relevant subject in Greece and/or abroad. ...

  Provider NameDoctorate in Environmental Engineering, Department of Environmental Engineering, Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 2. Doctorate in Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources Faculty of Agricultural Sciences & Forestry, Democritus University of Thrace

  The holders of the Doctorate Titles of the Department can conduct Postdoctoral Research in the Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, as well as in other Departments / Schools of Higher Education with a relevant subject in Greece and/or abroad. ...

  Provider NameDoctorate in Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 3. Postgraduate Programme Studies in "Environmental Engineering and Science". Directions: a) limate change and technologies of renewable energy production, b) Management of waste and water resources, with specialties in 1) Solid waste and wastewater engineer

  The holders of the Postgraduate Titles of the Department can conduct a Doctorate in the Department of Environmental Engineering, as well as in other Departments / Schools of Higher Education with a relevant subject in Greece and/or abroad. ...

  Provider NameDepartment of Environmental Engineering. Faculty of Engineering. Democritus University of Thrace

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 4. Postgraduate Programme Studies in Electrical and Computer Engineering, Orientations: a) Microelectronics and Computer Systems, b) Communication and Satellite Telecommunication Systems, c) Energy Systems and Renewable Energy Sources. Department of Electr

  The holders of the Postgraduate Titles of the Department can conduct a Doctorate in the Department of Electrical and Computer Engineering, as well as in other Departments / Schools of Higher Education with a relevant subject in Greece and/or abroad. ...

  Provider NameDepartment of Electrical and Computer Engineering. Faculty of Engineering. Democritus...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 5. Postgraduate Programme Studies in "Hydraulics Engineering and Environment". Directions: a) Hydraulic Works and Environment, b) Works Water Resources Management, c) Coastal and Marine Works, d) Hydroenergy Engineering. Department of Civil Engineering. Facu

  The holders of the Postgraduate Titles of the Department can conduct a Doctorate in the Department of Civil Engineering, as well as in other Departments / Schools of Higher Education with a relevant subject in Greece and/or abroad. ...

  Provider NameDepartment of Civil Engineering. Faculty of Engineering. Democritus University of Thrace

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 6. Postgraduate Programme Studies in "Sustainable Management of Environment and Natural Resources". Directions: a) Sustainable Management of Mountainous Watersheds with Intelligent Information Systems and GIS, b) Environmental Policy and Integrated develop

  The graduates of the Postgraduate programme can conduct a Doctorate in the Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, as well as in other Departments / Schools of Higher Education with a relevant subject in Greece and/or abroad. ...

  Provider Name Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources. Faculty of Agric...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 7. Luonnonvarat ja ympäristö-kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opintosi alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan ympäristömme ja biologian ilmiöitä soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. Opinnot koostuvat luentokursseista, itsenäisestä ja ryhmätyöskentelystä sekä seminaareista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia, joko laboratoriossa tai maastossa. Aineopinnot muodostuvat luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristötieteen opintokokonaisuuksista. Aineopintovaiheessa opetellaan myös soveltamaan aihealueen tietoja ja taitoja suuntautumalla joko luonnontuntemuksentai luonnonvarojen ja ympäristön tutkimuksen menetelmiin, tai niihin molempiin. Laitoksella toimii monipuolisesti aktiivisia tutkimusryhmiä ja uusin tutkimustieto on aina mukana opetuksessa. Opintoihisi voi sisältyä työskentelyä joko laitoksen tutkimusryhmissä tai työharjoittelu esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Voit valita erikoistumisalaksi limnologian, kalabiologian ja kalatalouden tai akvaattisen parasitologian. Limnologian suuntautumisvaihtoehdossa erikoistut mm. erilaisiin vesistöihin ja niissä esiintyvään vaihteluun, vesistöjen tilan arviointiin, vesistökunnostukseen, vesiekosysteemien toimintaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä laajasti vesieliöiden, mm. eläin- ja kasviplanktonin, pohjaeläinten sekä vesikasvien tunnistamiseen. Erikoistuminen kalabiologiaan ja kalatalouteen suuntaa opiskelusi kaloihin hyödynnettävänä luonnonvarana ja osana vesiekosysteemiä. Opintosi keskittyvät yleiseen kalabiologiaan, kalapopulaatioiden resurssibiologiaan ja populaatiodynamiikkaan, kalabiologisiin tutkimusmenetelmiin, vesiviljelymenetelmiin sekä kalataloustieteisiin, jossa kalastusta ja vesiviljelyä tarkastellaan taloudellisena ja yhteiskunnallisena toimintana ja etsitään keinoja esim. kalastuksen säätelyyn. Akvaattinen parasitologia tutkii vesistöissämme esiintyviä loisia ja niiden vaikutuksia mm. kalojen terveyteen. Tällä erikoistumisalalla painottuvat laboratorio- ja kenttäkurssien ohella ekologian ja evoluutiobiologian opinnot. Opiskelumuotoina ovat luentokurssit, kirjatentit, harjoitustyöt, kenttä- ja laboratoriokurssit sekä työharjoittelu. Suuri osa kursseista on käytännönläheisiä. Opit alan menetelmiä tai työtapoja kuten pohjaeläinten näytteenottoa ja tunnistusta, biosukellusmenetelmiä tai videoiden tekemistä tutkimus- ja opetustarpeisiin. Kenttäkurssit järjestetään yleensä 1-3 viikon intensiivikursseina yliopistoj ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ympäristötieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Ympäristötieteen opinnot alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa perehdyt luonnontieteellisiin ilmiöihin. Näissä opinnoissa tarkastelet elollista ympäristöämme  solutasolta ekosysteemeihin ja erilaisiin ympäristövaikutuksiin. Toinen tärkeä kaikille pakollinen perusopintokokonaisuus on luonnontieteiden perusteet ja ympäristötieteen menetelmät, johon sisältyy tärkeitä ympäristötieteiden opiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja esimerkiksi ympäristöfysiikasta, laboratoriotyöskentelystä ja tilastotieteestä. Ympäristötieteen aineopinnoissa perehdyt esimerkiksi ilmastonmuutokseen, talousveden valmistukseen sekä jätevesien ja jätteiden käsittelyyn, ekotoksikologiaan ja riskinarviointiin, ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja hallintoon sekä ympäristöntutkimuksen tilastollisiin menetelmiin. Ympäristötieteen opetus koostuu luentokursseista, laboratoriokursseista sekä kenttäkursseista. Luennoille osallistuminen ei yleensä ole pakollista, mutta kuitenkin varsin hyödyllistä. Harjoitukset sekä laboratorio- ja kenttäkurssit vaativat aktiivista läsnäoloa. Maisteriopinnoissa valitset kiinnostuksesi mukaan erikoistumisalan osaston tutkimuksen painopistealueista. Ympäristötieteen koulutus ja tutkimus ovat suuntautuneet erityisesti yhdyskuntien, teollisuuden ja maatalouden globaaleihin ja paikallisiin ympäristövaikutuksiin sekä näiden vaikutusten vähentämiseksi kehitettyihin menetelmiin. Jyväskylän yliopistossa keskitytään erityisesti ihmisen aiheuttamiin ekotoksikologisiin riskeihin, ympäristöteknologia ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master of Natural Resources, Natural Resource Management

  The studies provide means for a deeper understanding of sustainable use and management of natural resources, as well as improved leadership and communication skills. 15 ECTS consists of courses about natural resource management and 15 ECTS of leadership and communication. The theme of the thesis (30 ECTS) shall be related to these fields. The tuition within the programme is predominantly web-based. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages