• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 90 items
 1. környezetirányítási specialista

    A képzés célja: olyan korszerű természettudományos, gazdasági, jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik tudásukat a természetes és az épített környezet megóvására fordítják.       Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek:   A képzés során a hallgatók megismerik   a környezeti elemek felépítését, környezetünkben megfigyelhető viszonyukat; egy vállalkozás, önkormányzat vagy állami hatóság területén előforduló környezeti problémákat, képesek azokat felismerni és azok elhárítására magas szintű technológiai, gazdasági és jogi ismereteik felhasználásával tervet kidolgozni; a fenntartható környezettel kapcsolatos tudást, az önkormányzati és regionális fejlesztési tervek környezetvédelmi részének összetevőit, szerkezetét és az azokkal szembeni elvárásokat; a környezetvédelmi és természetvédelmi projektek előkészítéséhez, kidolgozásához és irányításához szükséges jogi, projektmenedzsment és vezetői összetevőket. Megszerezhető ismeretek:   környezeti kémia, toxikológia és környezet-egészségtan, közgazdaságtan, környezet-gazdaságtan és környezetmenedzsment, informatikai és geo-informatikai ismeretek, környezetminőség-értékelés, életciklus elemzés, magyarországi és EU-s környezetjog és intézményrendszer, vízgazdálkodás, energiagazdálkodás, ökológia, hulladékkezelés, környezetterhelhetőségi vizsgálatok, kockázatelemzés, környezeti menedzsment rendszerek, hatásvizsgálat és auditálás.   Személyes adottságok, készségek:   a környezeti vonatkozású feladatok interdiszciplináris ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. környezetirányítási szakmérnök

    A képzés célja: olyan korszerű természettudományos, gazdasági, jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik tudásukat a természetes és az épített környezet megóvására fordítják.   Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek:   A végzettek   a képzés során megismerik a környezeti elemek felépítését, környezetünkben megfigyelhető viszonyukat; ismerik egy vállalkozás, önkormányzat vagy állami hatóság területén előforduló környezeti problémákat, képesek azokat felismerni és azok elhárítására magas szintű technológiai, gazdasági és jogi ismereteik felhasználásával tervet kidolgozni; megismerik a fenntartható környezettel kapcsolatos tudást, megismerik az önkormányzati és regionális fejlesztési tervek környezetvédelmi részének összetevőit, szerkezetét és az azokkal szembeni elvárásokat; megismerik a környezetvédelmi és természetvédelmi projektek előkészítéséhez, kidolgozásához és irányításához szükséges jogi, projektmenedzsment és vezetői összetevőket. Főbb megszerezhető ismeretkörök:   környezeti kémia, toxikológia és környezet-egészségtan, közgazdaságtan, környezet-gazdaságtan és környezetmenedzsment, informatikai és geo-informatikai ismeretek, környezetminőség-értékelés, életciklus elemzés, magyarországi és EU-s környezetjog és intézményrendszer, vízgazdálkodás, energiagazdálkodás, ökológia, hulladékkezelés, környezetterhelhetőségi vizsgálatok, kockázatelemzés, környezeti menedzsment-rendszerek, -hatásvizsgálat és -auditálás. Személyes adottságok, ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alkalmazott környezetvédelmi specialista

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek elsajátítják:   a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismereteket, a levegő, a víz, a talaj fizikai-kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmazát; a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait; továbbá ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait. Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgatók   képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot; megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A preventív környezetvédelem olyan szakembereket igényel a levegő, a víz- és talajminőség védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés, a települési környezetvédelem területén, akik a jogi szabályozás szellemében a prevenció műszaki jellegű, nem csupán mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét. ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek   A képzés során elsajátításra kerül a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismeretek, a levegő, a víz, a talaj fizikai kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmaza. A hallgatók megismerik a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait. Alapos ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait.   Személyes adottságok, készségek   Képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot. Megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A végzett szakemberek a preventív környezetvédelem igényeinek megfelelően a levegő, a víz- és talajminőség-védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés és a települési környezetvédelem területén megszerzett ismereteiket hasznosítva, a jogi szabályozás szellemében, a prevenció műszaki jellegű, mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Environmental Engineer

  A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretek birtokában képesek a meglévő és potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek tervezésére és irányítására. Korszerű informatikai ismeretek alapján képesek tervező, modellező és szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző feladatok ellátására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére, valamint a hulladékfeldolgozás és -hasznosítás (recycling) területén mérnöki tervező, irányító feladatot látnak el. Képesek a környezetvédelmi technológiákat és a környezethasználatokat optimalizálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetmérnök a) tudása - Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot. - Rendelkezik a környezetmérnöki szakterülethez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti átfogó ismeretekkel. - Ismeri és alkalmazza a környezetvédelmi és kármentesítési eljárásokat (műveletek, berendezések, készülékek), a környezetvédelmi kárelhárítási módszereket. - Ismeri a környezetvédelmi létesítmények (különösen víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes és kommunális hulladéklerakó, hulladékégetőmű) üzemvitelét, műtárgyait, valamint azok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. környezettechnológiai szakmérnök

    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: - A levegő szennyezését okozó kibocsátások meghatározása - A víz szennyezését okozó kibocsátások mérése - A talaj szennyezettségének meghatározása - Zaj- és rezgésmérés - A légszennyezés megelőzését ill. csökkentését, megszűntetését célzó módszerek, eszközök maghatározása, működtetése - A vízszennyezés megelőzése, a szennyezés felszámolása - A talajremediáció módszereinek alkalmazása - A zaj- és rezgés ártalmak csökkentése, megszűntetése - Környezeti hatásvizsgálatok elvégzése, kidolgozása - Környezeti hatástanulmányok elkészítése - Környezeti felülvizsgálatok elvégzése - Környezettechnikai berendezések üzemeltetése - Hulladékgazdálkodási tervek elkészítése - Tájvédelmi tanulmány tervek elkészítése - Környezeti folyamatok számítógépes modellezése, kockázat elemzések - Környezeti elemek mérési adatainak feldolgozása - Alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos tervezési munkákban való részvétel - A környezettel kapcsolatos jogszabályok betartatása - A precíziós mezőgazdaság bevezetésében közreműködés - Környezetpolitikai elvek kidolgozása, végrehajtása - Környezetmenedzsment/környezetközpontú irányítási rendszert üzemeltet. - Ellátja a vállalati környezetmenedzsment/környezetközpontú irányítási rendszerrel kapcsolatos napi feladatokat. - Kezeli a környezetirányítási rendszerek dokumentációját - Követelményeket, ajánlásokat, javaslatokat készít a környezeti teljesítmény növelése érdekében - Szabályzatokat, folyamatleírásokat, protokollokat, utasításokat kés ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. ipari környezeti szakmérnök

  Az ipari környezeti szakmérnöki szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek az egyes ipari és mezőgazdasági vállalatok környezetvédelmi megbízotti teendőinek ellátására. A szakmérnöki szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók tanulmányaik során teljesítik a jogszabályok által előírt végzettségi szintekhez tartozó általános (nem szakspecifikus) követelményeket (kompetenciákat),- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazása,- a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete,- környezetvédelmi vizsgálatok (környezeti analitika, monitorozás) végzése,- országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése,- a szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismeretek kreatív alkalmazása,- környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése,- a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása,- kommunikációs és kooperációs készség az állami (hatósági), önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek környezetvédelmi munkájának és akcióinak összehangolásában, irányításáb ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. környezetvédelmi szakmérnök

  A szakirányú továbbképzési szak célkitűzése környezetvédelmi szakterületre olyan szakemberek képzése ill. továbbképzése, akik a korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában képesek a környezetvédelem szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, tervezési és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására, specialisták a víz-, a levegő-, valamint a hulladékgazdálkodás területén. A képzés elősegíti a környezetszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült megismerését, ennek alapján a különböző környezetvédelmi problémák felismerését és megoldását. A kurzus fontos feladata a megfelelő szemlélet kialakítása, ezért a képzés a szükséges elméleti alapokat és a kiegészítő gyakorlati ismereteket egyaránt magában foglalja.  Az alapozó tantárgyak keretében az általános környezetvédelmi ismeretek mellett átfogóan tárgyalásra kerülnek a természeti erőforrások, a szennyező tevékenységek, az erőforrások környezetkímélő használatának szempontjai és módszerei. Megismerik a fenntarthatóság alapelveit, az Európai Unióhoz történő csatlakozásból fakadó kötelezettségeket. Pontos képet kapnak hazánk környezeti állapotáról, az állapotot javító technológiákról, a környezet és társadalom összefüggéseiről. Megismerkednek a természetvédelem fogalomrendszerével, kutatási módszereivel és gyakorlati alkalmazásával. Elsajátítják a természetvédelmi kezelés és helyreállítás ökológiai módszereit, a fajvédelmi tevékenység alapjait. Betekintést kapnak az ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. műszaki környezeti szakmérnök

  A műszaki környezeti szakmérnöki szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, illetve potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A szakmérnöki szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A hallgatók tanulmányaik során teljesítik a jogszabályok által előírt végzettségi szintekhez tartozó általános (nem szak specifikus) követelményeket (kompetenciákat):- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása,- a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség,- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,- környezetvédelmi vizsgálatok (környezeti analitika, monitorozás) végzése,- elemző, értékelő készség a környezettel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában,- országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése,- a szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismerete ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Meister (Geprüfter) für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Städtereinigung/Meisterin (Geprüfte) für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Städtereinigung

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry, competent bodies for vocational training in the civil service

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages