• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 339 items
 1. Kulturologija- študije kultur in ustvarjalnosti

  Temeljni cilj programa je oblikovanje profila kulturologa, ki: se je sposoben suvereno gibati med različnimi ravninami sodobnih kulturnih krajin in razbirati njihove pomene oziroma prepoznavati njihove povezave z drugimi družbenimi sistemi, je s širokim družboslovnim in humanističnem vedenjem o fenomenih sodobne družbe kot so denimo umetnost, religija, ideologija, popularna kultura, mitologije, riziki razvoja modernega znanstvenega in tehnološkega razvoja, globalizacija, kulturna pestrost in podobno, zmožen pojave današnje družbe vedno vstaviti v nek širši kontekst razumevanja in razlage, razume kompleksnosti, nenazadnje pa tudi arbitrarnosti samega koncepta »kulture«, je sposoben visoke stopnje teoretske artikulacije problemov, obvlada tako delo v skupini kot samostojno raziskovanje, zna teoretske dileme prevesti v konkretne umetniške izraze in obratno, je z različnimi metodološkimi znanji usposobljen za suvereno analizo različnih aspektov kulturne resničnosti, od umetniških praks do kulturnih politik in je sposoben avtonomne prezentacije rezultatov svojega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Upravno pravo

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice v javni upravi: delo v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. Program nudi široko interdisciplinarno znanje tudi vsem, ki se želijo zaposliti v institucijah Evropske unije in zasebnem sektorju, ki potrebuje dobre strokovnjake za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Multimedijska produkcija (Multimedia production)

  Triletni visokošolski strokovni program Multimedijska produkcija je najsodobnejši program, katerega diplomanti so sposobni načrtovanja in upravljanja zahtevnih multimedijskih projektov, obenem pa so tudi visoko strokovno usposobljeni izvajalci na posameznih področjih multimedijske produkcije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameIAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana (IAM College for Multimedia, Ljubljana)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Kulturni turizem

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih in kulturnih organizacij, vodenje zahtevnih organizacijsko-poslovnih procesov s področja kulturnega turizma, metodološko raziskovalnim znanjem, s katerim lahko samostojno izvede znanstveno raziskovalne in razvojno strokovne projekte raziskave ter je usposobljen za vodenje in izvajanje strokovnih opravil, ki spadajo v področje turistično - kulturnih storitev v Sloveniji in tujini. Ob tem pa bo znal turistične storitve uspešno in ustvarjalno povezovati z dimenzijo dediščine in sodobne ustvarjalnosti, tako na regionalni, nacionalni kot mednarodni ravni ter s tem pripomoči k varovanju, promociji in razvoju lokalnih posebnosti kot temelja sodobne turistične ponudbe. Sposoben bo prevzemati naloge pri raziskovanju, analiziranju, načrtovanju, oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični dejavnosti v povezavi s kulturo, tako na nivoju gospodarskih, kot tudi javnih in nevladnih turističnih in kulturnih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Računalništvo in spletne tehnologije (Computer Sciences and Web Technologies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Namen študijskega programa je izobraziti vrhunske inženirje računalništva, ki bodo sposobni razreševati najkompleksnejše probleme iz okvira informacijskih tehnologij in tehnologij svetovnega spleta. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja informacijskih tehnologij (računalništvo in dizajnersko računalništvo, programiranje, programski jeziki, spletne aplikacije, poslovni informacijski sistemi, delo z bazami podatkov); metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah; široko znanje s področja družbenih ved o komuniciranju na internetu, o pravnih vidikih poslovanja na internetu ter poslovnih modelih za spletne in mobilne aplikacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Psihosocialna pomoč (Psychosocial Counseling)

  Diplomant psihosocialnega svetovanja je strokovnjak za nudenje temeljne psihosocialne pomoči in nedirektivnega svetovanja. Ta zajema: pomoč v težavnih življenjskih situacijah, čustveno razbremenitev, poglabljanje vpogleda v aktualne težave, krepitev samozaupanja, opolnomočenje za samostojno reševanje problemov, razvijanje socialnih spretnosti, spodbujanje osebnostne rasti. Za izvajanje te pomoči dobi študent med študijem znanja in veščine za vzpostavitev svetovalnega odnosa, izvedbo nedirektivnega intervjuja, razpoznavanje simptomatike duševnih motenj in napotitev k ustreznemu strokovnjaku oziroma na ustrezno institucijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Digitalne umetnosti in prakse (Digital Arts and Practices)

  Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse omogoča raziskovanje v štirih nosilnih modulih: animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah), videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video), fotografija (avtorska, funkcionalna fotografija), novi mediji (kreativna raba novih spletnih, mobilnih, večpredstavnostnih ipd. tehnologij). Nosilni moduli so podprti z zgodovinsko-kritičnimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi in se gibljejo med tremi okolji: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentu ponuja več perspektiv delovanja: animirani film, videofilm, umetniški video, (interaktivni) instalativni projekti, multimedijski performans, spletna video- in TV-produkcija, animirana in videografika, navidezna resničnost, spletna umetnost. Program omogoča kombiniranje medijev in ustvarjalnih okolij, študentje lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (School of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Uprava (Administration)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere smer: Javna uprava ali Poslovna uprava. Visokošolski strokovni študijski program omogoča izobraževanje strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest v javni in poslovni upravi, to je v celotnem javnem sektorju od državne uprave, širše javne uprave, javnih podjetij do zasebnih podjetij, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem. Je izrazito praktično naravnan in daje vsa potrebna strokovna, organizacijska, računalniška, administrativno-tehnična znanja ter usposobljenost za uspešno delo v upravni praksi na tipičnih delovnih mestih od tajnika, poslovnega sekretarja, strokovnih referentov na najrazličnejših področjih, kjer so potrebna interdisciplinarna pravno/upravno/ekonomska znanja, do vodij organizacijskih enot na nižjih in srednjih hierarhičnih ravneh. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Faculty of Administration)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Upravljanje javnega sektorja (Public sector governance)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Univerzitetni študijski program daje potrebna teoretična, metodološka in raziskovalna znanja, ki so potrebna za nadaljevanje študija na drugi stopnji, hkrati pa tudi praktična znanja ter usposobljenost za delo v praksi. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest v javni in poslovni upravi, to je v celotnem javnem sektorju od državne uprave, širše javne uprave, javnih podjetij do zasebnih podjetij, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem. Naravnan je interdisciplinarno in daje poglobljena teoretična upravno-pravna, ekonomska, organizacijska ter informacijska znanja, potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave, uspešno samostojno raziskovalno, strokovno ali vodstveno delo tudi na najzahtevnejših delovnih mestih ter reševanje zahtevnejših problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Faculty of Administration)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages