• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. katolikus közösségszervező

  Olyan egyházi, felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi, felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. katolikus lelkipásztori munkatárs

  Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal: katekéta specializáción szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis, hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi, gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs specializáción szerzett ismeretek birtokában:lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. ...

  Awarding bodyVeszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. katolikus oktatás és nevelés szakterületen szakvizsgázott pedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * pedagógiai szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás; * óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek oktatásához és neveléséhez kapcsolódó pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók; * az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek tanulásának támogatása; * a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség; * a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, a társadalmi, kulturális, vallási sokféleségben történő párbeszéd és inklúziós tevékenység; * az óvodáskorú gyermekek és az iskoláskorú tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése; * kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás; * elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért; * a köznevelési rendszer, intézményrendszer működésével, hatékony irányításával kapcsolatos fejlesztés; * az oktatás-nevelés tartalmi szabályozása új követelményeinek a katolikus oktatásban és nevelésben történő gyakorlati alkalmazása; * az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás; * a kompetenciaalapú pedagógiai gondolkodás, hitéleti kompetenciák; * a katolikus szemléletű pedagógiai etika és az európai eszmények; * a katolikus okta ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. keresztyén hospice lelkigondozó

  A képzés célja olyan biblikus szemléletű lelkigondozók képzése, akik felkészültek a gyógyíthatatlan, terminális állapotban lévő betegek és hozzátartozóik lelki támogatására. A lelkigondozó keresztyén hitéből fakadó szolgálatát elsődlegesen Jézus Krisztus bűnbocsátó és kegyelmet hirdető evangéliumának adekvát képviseletével tölti be, így segítve elő a hazaérkezés békességét.   Megszerezhető ismeretek, tudáselemek: A végzettek ismerik - a lelkigondozói munka meghatározó keresztyén irányait, hangsúlyozottan a veszteség, a gyász feldolgozására, az életösszegzés segítésére; - a főbb teológiai tanításokat; - és alkalmazzák a bibliamagyarázat alapvető szabályait; - a betegség végállapotát, a tünetek eredetét, a kezelési módszereket, a várható hatást és a mellékhatásokat.   Kompetenciák: A végzett hallgató - szenzitív a gondozott és a hozzátartozó spirituális igényeire; - rugalmas, az aktuális szükséghez igazodó egyénre szabott szolgálati készség jellemzi; - képes érzelmi és lelki támogatást adni mind a beteg, mind a családtagjai részére; - képes és kész a beteg és családtagjai vonatkozásában a szeretetteljes őszinteségre; - képes a hitkrízis pozitív kimenetelét elősegítő támogatásra a beteg és a hozzátartozó életében.   Személyes adottságok: - holisztikus, sokoldalú gondoskodás; - nagyfokú együttműködési készség és csapatmunka; - empátia;  - elkötelezettség a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében. A végzett hallgató a halált az élet részének és olyan folyamatnak tekinti, amelyet mesterségesen sem megrövidíte ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. keresztény szemléletű coach és vezető

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a segítő beszélgetésvezetés, a coaching és a hatékony munka- és emberi erőforrás-szervezés alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén képesek másokat gyógyító és építő módon segíteni és vezetni, csapatokat irányítani, feladatokat, projekteket, intézményeket menedzselni. Módszereiket és vezetői eljárásaikat a bibliai és keresztény etikának megfelelően alkalmazzák.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a hallgatók olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén képessé válnak arra, hogy empatikusan meghallgassák a hozzájuk fordulókat, és célzott kérdésekkel eljuttassák őket saját problémáik megoldásához. A hallgatók mindeközben képesek lesznek saját magukra és a coaching folyamatra reflektálni. A hallgatók arra is képesek lesznek, hogy átlássák egy csapat, projekt és intézmény működésének mechanizmusait, és képesek lesznek azokat értően, humánusan, a keresztény etika és világnézet mentén irányítani.   Személyes adottságok, készségek: ⦁ A hallgatóknak nyitottnak kell lenni embertársaik iránt, megértéssel, empátiával és segítőkészséggel kell feléjük fordulniuk.  ⦁ A hallgatóknak van minimális szervezési készségük, és képesek magukat, saját érdekeiket háttérbe szorítani mások érdekében.  ⦁ Készek új látásmódokkal megismerkedni és a keresztény alapelveknek alárendelni egyéni ambíciójukat, egójukat.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú to ...

  Awarding bodyPünkösdi Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. keresztény társadalmi elvek gazdasági alkalmazásának szakembere

  A képzés célja olyan gazdasági és más területeken (pl. jog, politológia, kommunikáció, orvoslás, pedagógia, mérnöki és humán) működő szakemberek képzése, akik a magyarországi vagy külföldi versenyszféra vagy non-profit szektor területén hivatásuknak tartják a közjó és a teljes emberi fejlődés lehetőségének megteremtését és megvalósításának előmozdítását. A képzés során általános műveltséget szereznek a társadalom-tudományok területén, és egy olyan keresztény társadalmi – gazdasági szemléletet sajátítanak el, amelyet az „Egyház társadalmi tanítására” alapoznak, s szakterületükbe integrálnak. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: -     az alapvető társadalmi-gazdasági modellek keresztény szemléletű értelmezését; -     a Katolikus Egyház teológiai (dogmatikai és erkölcstani) alapjait és a ráépülő egyháztörténelmi tanításait; -     a Katolikus Egyház társadalmi tanításának tartalmát és fejlődésének ívét; -     a társadalomtudományok egyes részterületeinek – demográfia, szociológia, politológia, jog – alapfogalmait; -     a társadalomtudományok – különös tekintettel a demográfia, szociológia, politológia, jog részterületekre – interdiszciplináris megközelítésének alapjait; -     a keresztény szemléletű közgazdaságtan elméleti hátterét és alkalmazását; -     a vállalatok értékteremtő folyamatait; -     az emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés alapelveit; -     a felelős vállalkozás és vállalati stratégiaalkotás elméleti hátterét és megvalósításána ...

  Awarding bodySapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. klinikai lelkigondozó

  Személyes adottságok, készségek:     A klinikai lelkigondozó rendelkezik önismerettel, reflektál személyes történetére, ismeri motivációit, személyes és szakmai erősségeit és korlátait; érett személyiséggel bír, kialakult keresztény szemlélete, értékrendje és perspektívája, személyes teológiai megértése van; nem kontrolláló attitűddel rendelkezik, érti, hozzáállása, értékrendje, feltételezései, erősségei és korlátai hogyan befolyásolják lelkigondozói munkáját; Képes szorongás és ítélkezés nélküli jelenlétre és olyan tiszteletteljes, szabad légkör megteremtésére, amelyben a szolgált ember biztonságban érzi magát. Érzelmileg elérhető, empátiával kapcsolódik a szolgált ember élményeihez és érzéseihez. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:     A klinikai lelkigondozó képes segítő kapcsolat kezdeményezésére, elmélyítésére, fenntartására és lezárására;  a segítő beszélgetésben alkalmat ad a mély és tartalmas megosztásra, meghallgatja a szolgált embert, megértve lényegi üzeneteit; ismeri a személyes szükségletek széles skáláját, képes a szolgált ember sajátos élethelyzetéből fakadó szükségleteit felismerni és felmérni, azok adekvát betöltésének előmozdítására jár el; számításba veszi a szolgált ember érzelmi, kulturális, vallási, spirituális személyi sajátosságait, értékeit és alapbeállítódásait; ismeri és alkalmazza a nyílt kommunikáció eszközeit, képes a másik embert értékelő és megerősítő módon a konfrontációra és a konstruktív konfliktusmegoldásra;  a nondirektivitás alkalmazásával, nyomásgyakorlás nélkül kísér ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. mentálhigiénés lelkigondozó

  Ismereti kompetenciák, melyekkel a mentálhigiénés lelkigondozó rendelkezik: •             a mentálhigiénés szemléletmódnak megfelelő, lelki egészségre vonatkozó ismeretek az egyének, a közösségek szintjén és társadalmi szinten; •             a személyiségfejlődés és hitfejlődés kapcsolatának és zavarainak ismerete; •             a mentálhigiénés és lelkigondozói segítő kapcsolatra vonatkozó ismeretek; •             az adott társadalmi folyamatokat figyelembe vevő, egyházi intézményekben vagy lelkigondozást igénylő állami intézményekben végzett közösség- és hálózatépítő tevékenységhez szükséges ismeretek; •             a segítő kapcsolatok, a közösségépítés és a vezetés elemeire és összefüggéseire vonatkozó módszertani tudás.   Alkalmazási kompetenciák: A szakon végzettek képesek ­              mentálhigiénés szemléletben végezni lelkigondozói feladataikat az alaphivatásuknak megfelelő területen és eszköztárral; ­              adekvát módszerekkel krízisintervencióra, veszteségélmény feldolgozásának segítésére és életvezetést segítő kísérésre; ­              közösségek létrehozására és működésüknek a lelki egészség irányában történő fejlesztésére; ­              a rendszerszemléletű gondolkodásra és összefüggések keresésére; ­              interdiszciplináris teammunkára és az interdiszciplináris látásmód érvényesítésére a saját munkájukban; ­              tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra; ­              munkájukat preventív szemléletben végezni; ­              a kockázati tényezőket, illetve a kockáz ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. okleveles buddhista tanító (dharma-tanítói)

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák: elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai gyakorlat). Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. okleveles buddhista tanító (indiai nyelvi és kultúrtörténeti)

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák: elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai gyakorlat). Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages