• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 124 items
 1. Economist in International Business

  A képzés célja idegen nyelven is magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri és érti a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi pénzügyi folyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, elemzési és probléma megoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait. - Ismeri az nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi, területfejlesztési, oktatási) szakterületek alapjait. - Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit, determinációit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. International Relations Expert

  A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A nemzetközi kapcsolatok szakértő a) tudása - Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében. - Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket. - Tisztában van a társadalomtudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel. - Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket. - Ismeri a nemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit. - Ismeri az Európai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit. b) képességei - Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. - Legalább ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Political Scientist

  A képzés célja politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait, az alapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A politológus a) tudása - Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik. - Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikai rendszerét, a politikai intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat. - Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat. - Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az országos és helyi politika fő ágenseit és működésüket. - Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával és a közpolitikai alternatívákkal. - Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről, érti és elemezni képes a politikai kommunikáció folyamatait. - Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat. - Elsajátította a politi ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a protokoll minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük nemzetközi kapcsolatait mind az állami, mind a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:              A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes: – egy közép-, illetve felsővezető mellett a hazai és nemzetközi protokollfeladatok elvégzésére; – állami szintű protokollesemények szervezésére; – szaktárcák protokoll- és nemzetközi osztályán referensi feladatokat ellátni; – nemzetközi diplomáciai kapcsolatok ápolására; – magas szintű állami delegációs programok szervezésére; – nemzetközi üzleti kapcsolatok ápolására;. – nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására; – díszétkezések, kísérő és kulturális programok szervezésére; – az aktív és passzív viselkedéskultúra-elemek, valamint alapvető protokollismeretek helyes, EU-konform alkalmazására; – a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikációs alkalmazására, a szervezet/cég egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá külső partnerekkel történő megfelelő színvonalú ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. doktor (PhD)- political science(s)

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. doktor (PhD)- regional studies

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. közszolgáltatási teljesítményelemző

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett hallgató ismeri:   – a közszolgáltatásokra ható tényezőket és e tényezők befolyásolására használatos módszereket;   – az erőforrás-felhasználások nyomon követési technikáit, az erőforrások felhasználásának elemzési módszereit;   – a vevőközpontú és a leanszemléletű közszolgálati folyamatfejlesztés módszereit;képes:   – a közszolgáltató szervezetek rendszerszemléletű működésének átvilágítására, jövőképének, stratégiájának kialakítására, integrált szemléletű irányítására és működésének ellenőrzésére;   – a gyakorlati teljesítménymérés és -ellenőrzés tevékenységének feldolgozási és megoldási képességének kialakítására;   – a teljesítményi, a gazdálkodási és az ellenőrzési kockázatok beazonosítására, elemzésére, kezelésére;   – a szervezeti és a személyi integritás harmonikus összekapcsolására, a szervezeti integritás és az eredményes gazdálkodás közötti kapcsolatok felismerésére a közszférában;   – a konfliktuskezelési technikák, a személyek és csoportok közötti konfliktusok megoldását szolgáló eszközök alkalmazására;   – a projektmenedzsment-technikák alkalmazására. Személyes adottságok, készségek:A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   – problémamegoldás;   – empátia, asszertivitás, emocionális intelligencia;   – éntudatosság, önszabályozás, felelősségtudat, személyes felelősségvállalás;   – kitartás, stressztűrő képesség, konfliktuskezelés;   – értékkövetésre való alkalmasság, értékek mentén t ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Philologist in Balkan Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a balkáni és a tágabb délkelet-európai régió történetét, mai helyzetét és Magyarországgal való kapcsolatrendszerét, ezért képesek a térséggel kapcsolatos önálló kutató- és oktatómunka megkezdésére. Gyakorlatias szakértői ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek elhelyezkedni a köz- és a versenyszférában, megállva helyüket a régióval kapcsolatos jól hasznosítható tudásuknak köszönhetően. Képesek arra, hogy ne csak a világnyelvek (elsősorban az angol) segítségével tudjanak kommunikálni a térségben, hanem a régió legalább két nyelvén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A Balkán-tanulmányok szakos bölcsész a) tudása Rendszerezett, átfogó és a részletekre is kiterjedő tudással rendelkezik a balkanisztika általános és specifikus tartalmáról, diszciplináris sajátosságairól és határairól, legfontosabb fejlődési irányairól, a szakterület és a rokon diszciplínák kapcsolódásairól. Behatóan ismeri a Balkán történetét, szociokulturális sajátosságait, aktuális társadalmi és politikai viszonyait. Mély tájékozottsággal rendelkezik a térség belső, szubregionális tagoltságáról, az egyes államokra és nemzetekre vonatkozó specifikumokról. Kiválóan ismeri a régió és Magyarország történeti és aktuális kapcsolatrendszerét, valamint a térségben élő magyar nemzeti közösségek helyzetét. Magas szinten elsajátította a balkanisztika szakspecifikus kutatási, ismeretszerzési és problémamegoldási módszer ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Latin-Amerika szakreferens

  Elsajátítandó kompetenciák: * a Latin-Amerika tanulmányok magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek elsajátítása, az ismeretek összefüggéseinek felismerése, ezek kreatív alkalmazása; * a megszerzett és gyakorlatban alkalmazható ismeretek alkalmazási területeinek állandó figyelemmel kísérése és folyamatos visszacsatolás; * elemzés, döntés-előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzése; * a latin-amerikai térségre vonatkozó globális és regionális jelenségekkel, illetve a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség elsajátítása; * a szakmai elemzés és értékelés szempontjainak, illetve céljainak, valamint írásbeli formáinak megismerése.       Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják * a Latin-Amerika történelmére, gazdaságára és társadalmára vonatkozó alapvető ismereteket; * Latin-Amerika és más térségek kapcsolatának jellemzőit; * Latin-Amerika etnikai, vallási sajátosságait, az etnikai sokféleségből adódó interkulturális kommunikáció ismeretét; * Latin-Amerika kereszténységének történetét, illetve a kereszténység helyzetét napjainkban; * a nők és az őslakosság helyzetének megismerését, az emberi jogok kérdését Latin-Amerikában; * a térségben kialakult regionális folyamatokat, az ökológiai kihívásokat; * a térségre jellemző egyedi vonásokat, minden  jelentős területen; * a Latin-Amerikában megjelenő vagy ott kibontakozó szellemi áramlatokat, művészeti irányzatokat; * a latin-amerikai politikai élet alapvető v ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. helyi foglalkoztatás-fejlesztés tanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzésen résztvevők:   * megértik a területi fejlődési folyamatokat, az azokba való tudatos beavatkozások lényegét, valamint a lokális szint szerepét és jelentőségét a foglalkoztatási problémák kezelésében;   * képesek lesznek a helyi munkaerő-piaci folyamatok értékelésére, a helyi foglalkoztatási szükségletek felmérésére és a felmérési eredményekhez illeszkedő helyi foglalkoztatás-fejlesztési stratégiák kialakítására;   * jártasságot szereznek helyi képzési és foglalkoztatási projektek tervezésében és menedzselésében;   * képesek lesznek a helyi foglalkoztatás szereplői közötti partnerség (foglalkoztatási paktum) létrehozására és működtetésére, határmenti együttműködések szervezésére;   * képesek lesznek közmunka programok szervezési és irányítási feladatainak ellátásra;   * ismeretekkel rendelkeznek a helyi termékek előállításáról és értékesítéséről, a helyi vállalkozások fejlesztésének technikáiról, a szociális gazdaságról, ezek helyi foglalkoztatást bővítő lehetőségeiről és módszereiről;   * képesek lesznek foglalkoztatási célú, illetve munkaintegrációt végző társadalmi vállalkozások (szociális szövetkezetek) létrehozására és irányítására.      Személyes adottságok, készségek:   * holisztikus látásmód a helyi és térségi gazdasági helyzet és fejlesztési lehetőségek megértésében;   * a fejlesztések tervezésében és megvalósításában a helyi és térségi gazdaságfejlesztési kérdések úgy üzleti szemléleten mint szolidáris gondolkodáson alapuló megkö ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages