• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. Historian of (Catholic) Church and Civilization

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet, továbbá a rokon és segédtudományok területén szerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, valamint az egyházpolitikai kérdéseiben egyaránt, ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet és keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják megszerzett ismereteiket. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Historian of (Christian) Church and Civilization

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet, továbbá a rokon és segédtudományok területén szerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, valamint az egyházpolitikai kérdéseiben egyaránt, ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet és keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják megszerzett ismereteiket. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Historian of Jewish Culture

  A judaizmus, a judaisztika, a zsidó történelem, a zsidó irodalom, a zsidó filozófia, a zsidósággal foglalkozó tudományterületek és a művészettudományokban, valamint az egyetemes kultúra diszciplínáiban jártas, és a héber mellett legalább egy modern világnyelven kommunikálni képes kultúratörténészek képzése. A szakon diplomát szerzők a zsidó kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett, az általában vett kulturális, oktatási, és tudományos életben is alkalmazhatják itt szerzett ismereteiket. A mesterképzési szakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Historical Museologist

  A történeti muzeológia mesterszak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik képesek országos, megyei vagy kisebb szak- és más múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek tudományos munkatársi vagy vezetői feladatainak ellátására, továbbá szakáguk elméletének és módszertanának saját kutatásaik segítségével történő továbbfejlesztésére alkalmasak. Megszerzett történeti, valamint általános és szakmuzeológiai ismereteik birtokában képesek a gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, megőrzés, a tudományos feldolgozás, illetve a bemutatás és a közművelődési hasznosítás teljes körű és önálló végzésére, valamint e tevékenységek összehangolására, irányítására. Képesek önálló kutatásra és kutatási eredményeik, következtetéseik megvédésére, tudományos publikációk létrehozására. Alkalmazhatók a média, a kulturális igazgatás területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A történeti muzeológus a) tudása A történelem alapképzési szak áttekintő szintjén ismeri a történelem teljességét, továbbá a történeti muzeológia elméleti problémáit, ezek folyamatszerű összefüggéseit. Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik az Európán kívüli kultúrákról, érti és képes azok történeti összefüggéseit átlátni. Érti és átlátja történeti, filozófiai, politikai szövegek, és a filmen és egyéb médiák útján megjelenő kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait. Átfo ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. hitoktató

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint hitéleti és hittanári ismeretek birtokában képesek a hitoktatási feladatok ellátására.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a hallgatók olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén képessé válnak felismerni a diákjaikat, a csoportjukat és a saját munkájukat irányító pszichológiai és pedagógiai törvényszerűségeket.   A képzés célja, hogy ⦁ tisztában legyenek alapvető pedagógiai és pszichológiai, valamint a hittanár munkáját érintő teológiai kérdésekkel, ⦁ ismerjék a tanulás, a tanulók és a tanári munka elméleti és gyakorlati alapkérdéseit, ⦁ tisztában legyenek pszichológiai, pedagógiai és teológiai jelenségekkel és azokra tudatosan és eredményesen legyenek képesek reagálni.     Személyes adottságok, készségek:   Nyitottság a pedagógia, pszichológia és a teológia – a képzés során felmerülő – területei iránt, valamint  szükséges a gyerekek, tizenévesek és fiatal felnőttek felé való lelki segítségnyújtásra, szolgálatra való készség.   A képzésben részt vevők ⦁ rendelkeznek nyitottsággal, toleranciával, közvetlenséggel, elfogadó attitűddel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel, ⦁ alkalmazkodásra és együttműködésre képesek és motiváltak szakmai látókörük bővítésére.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A szakirányú továbbképzés felkészíti a képzés résztv ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. interkulturális mediátor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kultúraközvetítés feladatával összhangban a vallástörténetre és a jelen egyházi- és vallási intézményrendszereire, közösségeire vonatkozó átfogó ismereteket sajátítanak el. Valamennyi emberi kultúra – köztük az európai kultúra – megértéséhez alapvető a vallásismereti műveltség elsajátítása; másrészt a globalizáció korszakában a kultúraközi kommunikáció ugyancsak nélkülözhetetlenné teszi az európaitól eltérő kulturális hagyománnyal rendelkező népcsoportok és kultúrájuk megismerését. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek:* vallástörténet, * valláselmélet, * vallás és társadalom (a vallások, az egyházak és a vallási közösségek jelenbeli kulturális törekvései, szerepe),* valláslélektan. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A vallási különbözőségek felismerésére, kezelésére* A különböző vallásokról tanultak gyakorlati alkalmazására* A vallási különbözőségekből adódó kulturális jellegzetességek felismerésére, a kultúrák közötti közvetítésre* A vallási életből adódó társadalmi különbözőségek, problémák felismerésére, a közvetítés módszereinek alkalmazására* Az eltérő kultúrák közötti közvetítésre, azok közelítésére a mindennapokban* Egyházi fenntartású szervezetek, intézmények kultúraközvetítő feladatainak ellátására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* Kreativitás, módszeresség, rendszeresség* Empátia, tolerancia* Kommunikációs készség, tárgyalási technikák ismerete és alkalmazása* Nyitottság a különböző ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Jewish Liturgist

  Olyan szakemberek képzése, akik képesek a zsidó liturgika területének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmait magas színvonalon képviselni és interpretálni; valamint a zsidó hitéletben, liturgiában otthonosak, így képesek lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti és liturgiai alaptevékenységek ellátására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. A zsidó liturgika alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. katolikus egyházi ének- és zeneoktató

  A katolikus egyházi ének és zene tanításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a résztvevők meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése, a liturgikus énekek megismerése. A képzésnek az is célja, hogy a résztvevők közül az ének-zene tanárokat alkalmassá tegye arra, hogy szükség esetén a katolikus liturgiában kántori feladatot lássanak el, vagy egyházközségi énekkart szervezzenek és vezessenek. Szakmai kompetenciák: Tudása: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók ismerik: - az alapvető keresztény hitigazságok tanításait; - a katolikus liturgiát, különösen is a szentmise szerkezetét; - az egyházzenét, különösképpen is a liturgikus énekeket; - a katolikus egyházi ének és zene tanításának elméletét és módszertanát; - az egyházzene területére érvényes ismeretszerzés módjait, forrásait; - a katolikus közösségi ének- és zenevezetés elméletét és gyakorlatát; - ismerik az a kórusvezetéshez szükséges karvezetői ismereteket. Képességei: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók képesek: - a NAT követelményeinek megfelelően az életkorhoz igazított egyházi ének és zene oktatására; - a modern tanítási módszerek alkalmazására; - tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére; - kooperatív technikák alkalmazására, zenei hanganyagok hitoktatói szempontú elemzésére; - szükség esetén a katolikus liturgiában kántori feladatok ellátására; - egyhá ...

  Awarding bodyEgri Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. katolikus hit- és erkölcsoktató pedagógus

  A szakirányú továbbképzési szak célja:A katolikus hit- és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.      Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a katolikus hit- és erkölcstan tanításának elméletét és módszertanát;* a kereszténység alapvető erkölcsi tanításait;* a mai modern kor morális problémáit;* a személyiség erkölcsi fejlesztésének elméletét és gyakorlatát.A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:* a NAT követelményeinek megfelelően az életkorhoz igazított katolikus hit- és erkölcstan oktatására;* a modern tanítási módszerek alkalmazására;* tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére;* a vitavezetésre, kooperatív technikák alkalmazására, filmek, hanganyagok hitoktatói szempontú elemzésére;* szituációs játékok, szerepjátékok, helyzetgyakorlatok vezetésére;* professzionális szempontok mentén elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését.      A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:A végzettségnek megfelelő kompetenciákat a közoktatásban a katolikus hit- és erkölcstan oktatása során hasznosíthatják. Személyes adottságok, készségek:* a fejlődés egyes szakaszaiban járó növendékeknek irányítást tud adni a személyes életvezetésükhöz;* a tanulók erősségeire tudja építeni személy ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. katolikus hittanoktató

  Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal: katekéta specializáción szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis, hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi, gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs specializáción szerzett ismeretek birtokában:lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. ...

  Awarding bodyVeszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages