• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 145 items
 1. Bachelor Degree of Higher School οf Tourism Education οf Rhodes. Department of Tourism Prοfessions. Higher School οf Tourism Education οf Rhodes.

  The graduates acquire the following: knowledge for planning, organizing and managing hotels, implementing and controlling the production process, managing human resources, skills that will enable them to work in teams and understand the principles of applied management, skills for managing hotel / catering businesses, competence to organize and manage human resources, competence for economic management and budgeting, competence for planning and costing food, care for hygiene and safety in enterprises, competence for describing in detail the needs and / or problems of a company and finding methods to treat such problems. ...

  Awarding bodyMinistry of Economy, Infrastructure, Maritime and Tourism - Higher School of Tourism Education of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor of Higher School οf Tourism Education of Crete. Department of Tourism Prοfessions. Higher School Of Tourism Education of Sant Nicolas of Crete.

  The graduates acquire the following: knowledge for planning, organizing and managing hotels, implementing and controlling the production process, managing human resources, skills that will enable them to work in teams and understand the principles of applied management, skills for managing hotel / catering businesses, competence to organize and manage human resources, competence for economic management and budgeting, competence for planning and costing food, care for hygiene and safety in enterprises, competence for describing in detail the needs and / or problems of a company and finding methods to treat such problems. ...

  Awarding bodyMinistry of Economy, Infrastructure, Maritime and Tourism - Higher School of Tourism Education of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Projektijuhi assistent, tase 5

  Projektijuhte rakendatakse mitmesugustes organisatsioonides ajutiste protsesside (nii harukordsete kui ka korduvate tegevuste) ning ajutiste organisatsioonide (projektimeeskondade ja -gruppide) juhtimisel. Kõrgematel kutsetasemetel lisandub mitmete projektide koostoime korraldamine ning projektiportfelli koordineerimine ja selle sidustamine alalise organisatsiooni igapäevategevustega. Projektijuhi kutsealal on järgmised kutsetasemed: Projektijuhi assistent, EKR tase 5 (IPMA D) on suuteline rakendama projektijuhtimise teadmisi ja oskusi igat mastaapi projektides. Võib olla suuteline juhtima allprojekti (tööpaketti) või tüüpset, vähekeerukat (väike)projekti. 5. EKR taseme projektijuht on spetsialist, kes on läbinud erialase koolituse ning on valmis osalema projektides meeskonna liikmena. Sellel tasemel ei eeldata projektijuhtimise kogemuse olemasolu. Projektijuhi assistendi teadmised võimaldavad praktikas väiksemaid projekte ka iseseisvalt ellu viia. Projektijuht, EKR tase 6 (IPMA C) omab lisaks projektijuhtimise teadmistele ja oskustele ka piisavat kogemust ning on suuteline juhtima keskmise keerukuse ja mastaabiga projekti või keeruka ja mastaapse projekti allprojekti või projekti programmis. Programmijuht, vanemprojektijuht, EKR tase 6 (IPMA B) on suuteline juhtima keerukat ja mastaapset projekti või programmi ning tegeleb pigem (all)projektide juhtide suunamise ja juhendamise kui projektimeeskonna vahetu juhtimisega. Projektiportfelli juht, projektidirektor, projektijuht, EKR tase 7 (IPMA A) on suuteli ...

  Awarding bodyEesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Kvaliteedispetsialist, tase 5

  Kvaliteedijuhtimine on keskkonna loomine ning arendamine muutuste juhtimiseks organisatsioonis ja subjektiivsete hinnangute-arvamuste formuleerimine läbipaistvaks juhtimisinfo vooks, millele saab seada mõõdetavaid eesmärke. See on süsteemne teadvustatud tegevus organisatsiooni tulemuslikkuse parandamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks. Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi ülesannete täitmine on oluline kõikides organisatsioonides, sõltumata organisatsiooni suurusest, ametikoha olemasolust, sektorist, omandivormist jms. Vastava ametikoha puudumisel täidab neid ülesandeid tegevjuht või tema poolt määratud isik. 5. taseme kvaliteedispetsialist haldab järjepidevalt organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi oma volituste piires ja vastutab selle tulemuslikkuse eest. Kvaliteeti puudutavas tegevuses lähtub ta organisatsiooni kvaliteedipoliitikast ja kvaliteedijuhi ja protsessiomanike asjakohastest suunistest ja korraldustest ning talle kehtestatud töökirjeldusest. Võib vajada töö tegemisel juhendamist. Kvaliteedispetsialisti töö eesmärk on saavutada koos kolleegidega organisatsiooni kõigi osade jätkusuutlik ja terviklik klientide kvaliteedinõuete rahuldamine. ...

  Awarding bodyEesti Kvaliteediühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Kinnisvaramaakler, tase 5

  Kinnisvaramaakler on isik, kes tegutseb kinnisvaratehingutes käsundandja nimel või vahendajana. Kinnisvaramaakleri peamised tööülesanded on käsundi alusel vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvaid konsultatsioone. Maakler tegutseb iseseisvalt või meeskonnas ja vastutab oma tegevuse eest. Maaklerid juhinduvad on töös seadusandlusest, EVS-EN 15733 standardist ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja heade tavade koodeksist. ...

  Awarding bodyEesti Kinnisvaramaaklerite Koda

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Müügikorraldaja, tase 5

  Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega. Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügijuhi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama. Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumis- ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires. ...

  Awarding bodyEesti Kaupmeeste Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Közszolgálati ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni döntés-előkészítést végezni tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést lefolytatni, végezni ügyintézői feladatokat ellátni ügyfélszolgálati feladatokat ellátni leíró feladatokat végezni feladatkörébe tartozó eljárást lefolytatni feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végezni ellátni a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket ügyfélfogadást, ügyfélszolgálatot végezni végigvinni a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat kezelni a felmerülő ügyfélkonfliktusokat, alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit ügyintézést, eljárást lefolytatni különböző ügyek kapcsán, ügyviteli és/vagy érdemi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Irodai titkár

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni; táblázatés adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni; iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben); vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat; ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; projektfeladatokban részt venni; nyilvántartásokat vezetni; leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni; gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Kereskedelmi képviselő

  A képesítéssel rendelkező képes: -piacok kutatására, információk beszerzésére és elemzésére, hiánycikkek felkutatására, elfekvő készletekre értékesítési lehetőségek keresésére; vevői célcsoport meghatározására, ügyfelek igényeinek felmérésére, minél szélesebb ismeretségi kör kialakítására, az információk gyors beszerzésére; tanácsadásra, termékek, szolgáltatások bemutatására, árpolitika kialakítására; szervezetének képviseletére különböző kiállításokon, vásárokon, szakmai rendezvényeken, új üzleti kapcsolatok teremtésére és kiépítésére, a régi partnerkapcsolatok fenntartására és ápolására; ügyfelek, partnerek szakmai tanácsokkal való ellátására, a lehetséges ügyfelek folyamatos tájékoztatására a termékekről, szolgáltatásokról, mintadarabok, katalógusok és egyéb reklámanyagok bemutatására, az általa képviselt termék vagy szolgáltatás vonzó tulajdonságainak, előnyeinek ismertetésére; az ügyfelek véleményének és igényeinek továbbítására a gyártók, illetve a szolgáltatók felé kisés nagykereskedelmi és üzleti vállalkozásoknak rendelések szerzésére, áruk értékesítésére; ügyletek előkészítésére, üzletek megkötésére, ajánlatok készítésére, összegyűjtésére, illetve a megrendelések továbbítására a megbízó számára; partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel való kapcsolattartásra, címlista összeállítására polcszerviz és értékesítés helyi eladásösztönzésre ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Államháztartási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes programcsomagokat használni, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig, közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában, alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket, átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni, elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait, munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit, munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit, alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages