• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Informatika v sodobni družbi (Information Science in the Contemporary Society)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomantom poda široka znanja s področja družboslovja in družboslovnih raziskovalnih metod ter jih opremi z dobrim poznavanjem IKT. Tako bodo lahko v praksi znali informacijsko komunikacijsko tehnologijo približati njenim uporabnikom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Ekonomija in finance (Economics and Finance)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo teoretičnih znanj s področja ekonomije in financ, samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo, kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Geografija (Geography)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izobražuje študente za pridobitev ustreznih kompetenc s področja prostorskega planiranja, ki zajemajo sposobnosti kompleksnega - celovitega vrednotenja geografskih prostorskih procesov in problemov, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti ter razumevanju sistemske povezanosti med različnimi vidiki trajnostnega prostorskega razvoja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Psihologija (Behavioural and Cognitive Neuroscience)

  Cilj doktorskega študija je izobraziti vrhunske strokovnjake-raziskovalce na področju kognitivne nevroznanosti z interdisciplinarnim pogledom na kognicijo in vedenje in povezanost le-teh z delovanjem živčnega sistema. Diplomanti študijskega programa bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo in efektivno poučevanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Družboslovna informatika

  Program ponuja dve smeri: Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna informatika. Prva smer je namenjena predvsem tistim, ki jih zanimajo družboslovni vidiki in raziskovanje interneta in drugih IKT, medtem ko druga smer daje večji poudarek računalniškim kompetencam za uporabo in (so)ustvarjanje internetnih in ostalih IKT. S tem imajo študenti možnost za izoblikovanje kariernih profilov, ki omogočajo zaposlitev v hitro rastočih zaposlitvenih sektorjih digitalne družbe, ali pa za nadaljevanje študija na različnih magistrskih programih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Komunikologija- Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

  Program izobražuje razgledane družboslovne strokovnjake s področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. S tem povezana ključna cilja programa sta: posredovanje teoretičnih, metodoloških in praktičnih znanj ter orodij, ki so potrebna za načrtovanje, koordinacijo in izvajanje komunikacijskih in marketinških nalog v praksi; posredovanje znanj, spretnosti in učenje pristopov z namenom izuriti strokovnjake, ki se bodo sposobni spopadati s pogosto konfliktnimi zahtevami deležnikov zunaj in znotraj organizacije in bili zmožni z njimi komunicirati in graditi odnose. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Uporabna psihologija (Applied Psychology)

  Namen študijskega programa je izobraziti in usposobiti strokovnjake psihologe, ki bodo s pridobljenim znanjem, veščinami in kompetencami lahko samostojno opravljali delo na področjih, ki zahtevajo poznavanje kompleksne determiniranosti individualnega in skupinskega vedenja ter aplikacijo teh spoznanj v reševanje sodobnih problemov družbe, skupin in posameznika, bolj specifično pa s področja (duševnega) zdravja, psiholoških spoznanj glede zdravega delovnega okolja, izobrazˇevanja, individualnega razvoja posameznika itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Obramboslovje

  Splošni cilj programa je študenta usposobiti, da postane strokovnjak za varnostne in obrambne zadeve, ki bo sposoben analitično in praktično delovati v okviru sistema nacionalne varnosti, mednarodnih varnostnih organizacij in drugod, kjer je pomemben vidik varnosti. Iz splošnega cilja izhajajo naslednji konkretni cilji programa: seznaniti študente z interdisciplinarnimi pristopi k proučevanju sodobne varnosti in obrambe ter zaščite; opremiti študente z ustreznimi teoretičnimi, metodološkimi, analitičnimi in praktičnimi znanji za razumevanje sodobnega varnostnega okolja in za prilagodljivo ter inovativno iskanje odzivov na sodobne varnostne grožnje; usposobiti študente za aktivno vključitev v varnostno prakso oziroma institucije, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem nacionalne in mednarodne varnosti; naučiti študente, da so sposobni kritično oceniti sodobne varnostne pojave; opremiti študente s komunikacijskimi spretnostmi in sposobnostmi, da bodo znali ustrezno ustno in pisno sporočati varnostno relevantne informacije in ugotovitve strokovni in širši javnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Sociologija- upravljanje organizacij, človeških virov in znanja (Sociology- management of organizations, human resources and knowledge)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Diplomanti pridobijo kompetence poglobljenega razumevanja, prepoznavanja in opredeljevanja problemov, analiziranja njihovega nastajanja in pogojenosti, iskanja rešitev, predvidevanja in strateškega načrtovanja, kakor tudi praktičnega reševanja problemov ter udejanja strategij na področjih snovanja in upravljanja organizacij, razvoja in upravljanja človeških virov ter upravljanja s tokovi znanja. So zaželen partner vodilnih in strokovnih sodelavcev tako v zasebnih in javnih kot v profitnih in neprofitnih organizacijah. Njihova odlika je široko, celovito in praktično uporabno znanje ter kompetence za obvladovanje problemov, povezanih z organizacijskimi spremembami, z zaposlovanjem, s socialnimi vprašanji, z delom z ljudmi v organizacijah ter z oblikovanjem okolja za ustvarjanje, prenos in uporabo znanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Geografija (Geography)

  Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Študij poleg temeljnih vsebin ponuja še poglobljena praktična znanja iz uporabe sodobnih GIS-orodij, dobro poznavanje terenskih metod geografskega raziskovanja, številne terenske vaje, praktično usposabljanje, dobro poznavanje kabinetnih metod geografskega raziskovanja, tematsko kartografijo. Predvsem kompetence s področja GIS-orodij, poglobljena znanja geografskih raziskovalnih metod ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo v okviru praktičnega usposabljanja pri partnerjih oddelka, so zelo pomembna znanja, ki jih osvojijo diplomanti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages