• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. okleveles protestáns teológus

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. okleveles református teológus (lelkész szakiránnyal)

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. okleveles református teológus (lelkipásztor szakiránnyal)

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. okleveles protestáns teológus (lelkész szakiránnyal)

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. okleveles protestáns teológus (lelkipásztor szakiránnyal)

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Historian of (Catholic) Church and Civilization

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet, továbbá a rokon és segédtudományok területén szerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, valamint az egyházpolitikai kérdéseiben egyaránt, ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet és keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják megszerzett ismereteiket. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. életmód tanácsadó teológus

  A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó teológusok képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozói, családgondozói, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani. A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik: - az emberi test felépítését és működését, - az emberi lélek működését, - a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit, - az életmód alakításának módozatait. A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: - egyéni és csoportos tanácsadásra, - egyéni és csoportos lelkigondozásra, - egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására - egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - empátia, - elemző és szintetizáló képesség, - probléma felismerő és megoldó képesség, - pontos, alapos, megbízható munkavégzés, - információ rendszerező és feldolgozó képesség, - társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Önkormányzatok szociális osztályán, családsegítő központokban, ifjúsági irodákban, iskolai és különféle alapítványi ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. életmód tanácsadó/lelkigondozó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó/lelkigondozók képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozói, családgondozói, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.   A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik, - a lelkigondozásban szükséges alapvető teológiai ismereteket, - az emberi test felépítését és működését, - az emberi lélek működését, - a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit, - az életmód alakításának módozatait. A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak - egyéni és csoportos tanácsadásra, - egyéni és csoportos lelkigondozásra, - egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására, - egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - empátia, - elemző és szintetizáló képesség, - probléma felismerő és megoldó képesség, - pontos, alapos, megbízható munkavégzés, - információ rendszerező és feldolgozó képesség, - társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Önkormányzatok szociális osztályán, családsegí ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. egyházzenei vezető (római katolikus)

  A képzés célja, hogy szakmailag felkészült szakemberek végezzék a római katolikus templomokban az egyházzenei feladatokat.   A végzett hallgatók - ismerik a római katolikus egyház liturgikus törvényeit és rendelkezéseit, és azokat a liturgikus gyakorlatban alkalmazni tudják (énekrend készítése, direktórium használata stb.); - tudják a klasszikus gregorián tételek megszólaltatását és vezénylését szemiológiai ismeretek alapján; - ismerik a magyar egyházi népénekek történetét a kezdetektől fogva, továbbá a gyűjtemények énekanyagát, sajátosságaikat és szerkezetüket, és képesek ezek stílusos megszólaltatására; - képesek több, az egyházi zene különböző korszakaiból való igényesebb kórusmű betanítására és elvezénylésére; - ismerik és gyakorlatban alkalmazzák a teljes klasszikus összhangzattan anyagát szerkesztéssel és számozott basszus játékkal; - tudják orgonán a SZVU énekeket és az ismert ordináriumokat szabályos pedáljátékkal megszólaltatni, továbbá néhány barokk, romantikus és könnyebb XX. századi orgonaművet stílusosan előadni.   A végzett hallgató legyen képes  - az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására az egyházi keretek között végzett munkájában; - az egyházzenei ismeretek élményszerű átadására; - az egyházi környezetben való együttműködésre; - a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; - önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására; - a vonatkozó szakirodalom, valamint egyéb források kritikus felhasználására;  - a képzés tartalmáh ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. interkulturális mediátor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kultúraközvetítés feladatával összhangban a vallástörténetre és a jelen egyházi- és vallási intézményrendszereire, közösségeire vonatkozó átfogó ismereteket sajátítanak el. Valamennyi emberi kultúra – köztük az európai kultúra – megértéséhez alapvető a vallásismereti műveltség elsajátítása; másrészt a globalizáció korszakában a kultúraközi kommunikáció ugyancsak nélkülözhetetlenné teszi az európaitól eltérő kulturális hagyománnyal rendelkező népcsoportok és kultúrájuk megismerését. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek:* vallástörténet, * valláselmélet, * vallás és társadalom (a vallások, az egyházak és a vallási közösségek jelenbeli kulturális törekvései, szerepe),* valláslélektan. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A vallási különbözőségek felismerésére, kezelésére* A különböző vallásokról tanultak gyakorlati alkalmazására* A vallási különbözőségekből adódó kulturális jellegzetességek felismerésére, a kultúrák közötti közvetítésre* A vallási életből adódó társadalmi különbözőségek, problémák felismerésére, a közvetítés módszereinek alkalmazására* Az eltérő kultúrák közötti közvetítésre, azok közelítésére a mindennapokban* Egyházi fenntartású szervezetek, intézmények kultúraközvetítő feladatainak ellátására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* Kreativitás, módszeresség, rendszeresség* Empátia, tolerancia* Kommunikációs készség, tárgyalási technikák ismerete és alkalmazása* Nyitottság a különböző ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages