• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Policijas darbs- 1. līm. prof. studijas

  Pirmā līmeņa profesionālās programmas "Policijas darbs" ietvaros tiek piedāvātas četras specializācijas: 1. Izmeklēšanas darbs; 2. Kārtības policijas darbs; 3. Kriminālpolicijas darbs; 4. Eksperta darbs. Iegūtā izglītība ļauj turpināt studijas pēctecīgā augstskolas programmā augstākas profesionālās kvalifikācijas ieguvei. ...

  Provider NameValsts policijas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Policijas darbs- 1. līm. prof. studijas

  Pirmā līmeņa profesionālās programmas "Policijas darbs" ietvaros tiek piedāvātas četras specializācijas: 1. Izmeklēšanas darbs; 2. Kārtības policijas darbs; 3. Kriminālpolicijas darba specializācija; 4. Eksperta darbs. Katra semestra beigās ir sesija, kuras ilgums ir no vienas līdz trim nedēļām. Studiju procesu nodrošina Policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļa, katedras, Nodrošinājuma nodaļa. Studiju procesa nodrošināšanā ir iesaistīti speciālisti no dažādiem Valsts policijas dienestiem. Noslēgumā tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, kuru veido trīs daļas: teorētisko zināšanu tests, eksāmens izvēlētajā specializācijā, kvalifikācijas darba aizstāvēšana. Iegūtā izglītība ļauj turpināt studijas pēctecīgā augstskolas programmā augstākas profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Programma atbilst "neuniversitātes tipa" augstākās izglītības programmai. ...

  Provider NameValsts policijas koledžas Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīga profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacientu veselības aprūpi un diagnostiku, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Ārsta palīgs ir atbildīgs par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, ārstēšanas norisi, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas nodaļās, veicot diagnostiku, ārstēšanu, kā arī darbojas primārajā veselības aprūpē. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Studiju programmas absolventus gaida darbā medicīnas katastrofu centros, neatliekamajā palīdzībā, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Kultūras vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām un kuri varētu kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū. Kur var strādāt? Studiju programma sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, lai vadītu kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kultūras teorijas un antropoloģijas pamatnostādnes • Pasaules un Latvijas kultūras un mākslas vēstures aspektus un mūsdienu tendences • Pētniecības metodes un iespējas kultūras un vadības jautājumos Prot: • Producēt pasākumu, izveidot tā scenāriju un režiju • Sagatavot projekta pieteikumu par projektu kultūras nozarē • Īstenot projektu kultūras nozarē • Izstrādāt pasākumu programmas, attīstības stratēģijas un sociālo mediju aktivitāšu plānus kultūras organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Datorsistēmu un datortīklu administrēšana- 1. līm. prof. studijas

  Datorsistēmu un datortīklu administrators nodarbojas ar datora sistēmu un tīklu uzturēšanu tehniskā kārtībā, bojājumu novēršanu, lietotāju problēmu risināšanu un šo ​procesu administrēšanu jeb vadīšanu. Uzstāda un konfigurē datortehniku un programmatūru. Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: - Strādāt par datortīklu administratoru; - Būt konkurētspējīgs darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī - būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; - Turpināt studēt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. - Ir kompetents uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu. ...

  Provider NameJēkabpils Agrobiznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Komercdarbība- 1. līm. prof. studijas

  Komercdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā, uzņēmumā, vai uzsāk savu biznesu kā komersants, veic stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu. Komercdarbības speciālists strādā, ievērojot LR likumu un citu normatīvo aktu prasības. Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: veikt tirgziņa, tirdzniecības konsultanta, darba organizatora un citus pienākumus mazumtirdzniecības uzņēmumā. Labi pārzina tirdzniecības tehnoloģisko procesu, pircēju apkalpošanas psiholoģiju. Var veikt sava un neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi; pieņemt lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu. ...

  Provider NameJēkabpils Agrobiznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Grāmatvedības darba speciālists var nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokļu likumdošanas normatīvo aktu ievērošanu un piemērošānu, kā arī prot organizēt un vadīt citus darbiniekus.​ Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var: - Organizācijā nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokļu likumdošanas normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu, kā arī organizēt un vadīt citus darbiniekus; - Konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; - Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās. ...

  Provider NameJēkabpils Agrobiznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sociālās palīdzības organizēšana- 1. līm. prof. studijas

  Ko sagatavo šī studiju programma? Prasmīgu sociālā darba speciālistu, kuram ir profesionālas zināšanas sociālā darba jomās un kura aicinājums ir sniegt sociālo un pastorālo palīdzību cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Kādas būs karjeras iespējas pēc studiju beigām? Būs iespēja strādāt institūcijās, kuras organizē sociālo palīdzību, kā arī nodarboties ar sociālo aprūpi. Kā notiek studiju process? KVK piedāvā mūsdienīgu mācību formu - studijas notiek gan tālmācības studiju vietnē, kurā ievietoti kvalitatīvi mācību materiāli un videolekcijas, gan klātienē koledžas auditorijās. Mācīties būs ļoti ērti, jo mācību laiku tālmācības vietnē katrs students var izvēlēties pats, bet klātienes nodarbības tiek plānotas vakaros. Studentiem arī ir iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus vai moduļus jebkurā citā augstskolā. Ko studiju programmā apgūst? Vispārizglītojošo mācību priekšmetu moduļi: - Aksioloģija - Komunikācija - Socioloģija un statistika Nozares mācību moduļi: - Tiesību normas sociālajā darbā - Valsts sociālā politika un labklājības sistēma - Sociālā darba virzieni - Uzņēmējdarbības pamati Brīvās izvēles moduļi (jāizvēlas 2 moduļi): - Psiholoģija - Pastorālā aprūpe - Teoloģija - Gerontoloģija. ...

  Provider NameVadības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Teoloģija- Prof. bak. studijas

  Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma "Teoloģija" atbilst Romas Katoliskās Baznīcas kanoniem, Apustuliskajai Konstitūcijai Sapientia Christiana, Katoliskās izglītības kongregācijas instrukcijām un Laterāna Pontifikālā universitātesn (LPU) noteikumiem. Studiju programma veidota atbilstoši spēkā esošajām Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām - Augstskolu likumam un Ministru kabineta noteikumiem. Programmu ir apstiprinājusi LPU Teoloģijas fakultāte un studiju virziena ietvaros akreditējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Profesionālā bakalaura studiju programma "Teoloģija" ir vienīgā studiju programma Latvijā, kuras ietvaros tiek sagatavoti augsti kvalificēti katoļu teologi, priesteri. Tās mērķi ir sekojoši: - nodrošināt studentiem augstākās akadēmiskās un profesionālās teoloģiskās izglītības iegūšanu; - saskaņā ar Katoliskās Baznīcas Kanonisko likumu kodeksu sagatavot nākamos priesterus, kuri rūpēsies par Latvijas sabiedrības garīgo un tikumisko pilnveidošanu: - nodrošināt studentiem sagatavošanos tālākām studijām un pētniecības darbam teoloģijas zinātnes attīstīšanai. ...

  Provider NameLaterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Kuģu vadīšana- Prof. studijas pēc koledžas

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Kuģu vadīšana". Studiju rezultātā iegūst Kuģu vadīšanas inženiera profesionāo kvalifikāciju. Uzņemšana studijām notiek pēc atbilstošas pirmā līmeņa profesionālās augstākās jūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages