• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Search

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Search

Search results

Search found 11748 items
 1. 3D designer and animator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise their own work,   ensure the quality and efficiency of their own work in the working  environment in accordance with standards,   keep abreast of developments in the field, - make rational use of energy, material and  time,   protect health and the environment, - develop entrepreneurial characteristics, skills  and behaviour,   communicate with co-workers,   use modern information and communication technologies,  computer equipment and software,   carry out 3D modelling,    texture and shade 3D models,    create rigging,    animate a 3D object/character,    carry out compositing.    ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. 3rd cycle of basic education/ 3rd cycle of basic education and professional certification (3º Ciclo do ensino básico/ 3º Ciclo do ensino básico e certificação profissional)

  Knowlege: Basic factual knowledge of a field of work or study.Skills:Basic cognitive and practical skills required to use relevant information in order to carry out tasks and to solve routine problems using simple rules and tools.Attitudes:Work or study under supervision, with some autonomy. ...

  Category: Qualification Frameworks Location: Portugal
 3. a gyermekkor mozgásfejlesztője

  A) Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során megszerzett pedagógiai, módszertani, anatómiai, ortopédiai, belgyógyászati és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a 3-12 éves korosztály speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátásra. B) Személyes adottságok, készségek:A képzésben résztvevők a szak elvégzésére korábban alapképzésben megszerzett ismereteik birtokában képesek. További követelmény, hogy fizikai állapotuk feleljen meg a képzés alatt előírt követelmények teljesítéséhez. Olyan hallgatók legyenek, akik elhivatottságot éreznek a szak elvégzésére. A gyakorlati órákra való felkészülés megköveteli a megfelelő fizikai adottságokat: a jó állóképességet és az alapedzettséget. C) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könnyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül. ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. a kompetencia alapú óvodai nevelés tanácsadója

  A képzés célja az óvodapedagógusok megismertetése a kompetencia alapú óvodai nevelés tartalmi, módszertani kérdéseivel, az inkluzív – integrált nevelési módszerek, illetve a differenciálás és értékelés óvodai lehetőségeivel. Fontos területe a képzésnek a hallgatók felkészítése az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő, a kooperatív módszertanra épülő tevékenységközpontú műhelymunka tervezésére és gyakorlatban való alkalmazására. Elsajátítandó kompetenciák: * a kompetencia alapú óvodai neveléshez szükséges személyes és szakmai kompetenciák, kulcskompetenciák* az együttműködés, a pedagógiai tervezés és a kooperáció* a módszertani sokszínűség* a kooperációra épülő műhelymunka. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, differenciálás, diagnosztika, mérések, értékelés, szegregáció, integráció, inklúzió, önkifejezés fejlesztése, konfliktustűrés, tolerancia, empátia, problémamegoldás, kreatív műhelymunka, projektmunka, önállóság, egyéni tempóban történő fejlődés. Megszerezhető ismeretek:* A kompetencia alapú óvodai nevelés* Differenciálás – pedagógiai diagnosztika* Eredményvizsgálat és értékelés az óvodában* Szakmai készségfejlesztő és önismereti tréning* A fejlesztő játékok* Inkuzív – integrált nevelési módszerek* Kreatív gyermekirodalmi műhely* Kreatív zenei műhely* Gyermektánc-műhely* Nyitott tanulási formák - Projektmunka, állomásokon szervezett munka és műhelymunka az óvodában Személyes adottságok, készségek:* pedagógiai módszertani kultúra* differenciálás* gyermek- és tevékenységközpontú fejlesztés* az óvoda ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. a magyar kultúra képviselője

  Tudáselemek, ismeretek:- a kultúra elméleti működése, interkulturális ismeretek,- saját (nemzeti) kultúra leíró ismerete (művelődéstörténet, néprajz stb.),- egyes kulturális területek ismerete,- nyelvi-kulturális ismeretek,- kultúramenedzselés.A szakirányú továbbképzési szakon végezettek alkalmasak:- a magyar kultúrával kapcsolatos külföldi tevékenységek ellátására, - a saját kultúra ismeretanyagának oktatására,- a magyar kultúra közvetítésére,- a kulturális párbeszéd megteremtésére.A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:- tudatos anyanyelvhasználat,- inter- és multikulturális tapasztalat: más nyelvek, kultúrák iránti nyitottság, empátia, tolerancia,- más nyelvek ismerete,- kreativitás,- folyamatos önképzésre való készség,- problémamegoldó gondolkodás. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. a magyar nyelvet külföldieknek oktató tanár

  a) a szakirányú továbbképzési szakon szerezhető tudáselemek, ismeretek:- a magyar nyelv elméleti kérdéseinek ismerete- a magyar kultúra ismerete- nyelvoktatás-pedagógiai ismeretek- kommunikációs alapismeretek- szaknyelvi alapismeretek b) a szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- a magyar nyelv idegen nyelvként való oktatására- a magyar kultúra közvetítésére- a magyar kultúrával kapcsolatos külföldi tevékenységek ellátására c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- tudatos anyanyelv (magyar) használat- jó kommunikációs képességek- tanítási tapasztalat- kreativitás- problémamegoldó gondolkodás- folyamatos önképzésre való készség ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. a német nemzetiségi és a kétnyelvű iskolai nevelés-oktatás tanácsadója

  A képzés célja: a korai német-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű iskolai nevelést-oktatást végző pedagógusokat felkészíteni a 6-7-12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek, nyelvpedagógiai stratégiák alkalmazására a német nemzetiségi oktatás egyes nevelési területein. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az Európai uniós elvárásoknak megfelelő idegen/kisebbségi nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, másodnyelvi kompetenciák mérése, nyelvvesztés, asszimiláció, hagyományápolás, identitás, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, szabadság, önellenőrzés, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Kompetencia alapú kétnyelvű iskolai nevelés-oktatás, kulcskompetenciák-  A kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei- Korai kétnyelvűség az iskolai szocializáció folyamatában: A korai kétnye ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. a német nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés tanácsadója

  A képzés célja: a korai német-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű óvodai nevelést végző óvodapedagógusokat felkészíteni a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek, nyelvpedagógiai stratégiák alkalmazására a nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés egyes nevelési területein. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az európai uniós elvárásoknak megfelelő idegen/kisebbségi nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, másodnyelvi kompetenciák mérése, nyelvvesztés, asszimiláció, hagyományápolás, identitás, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, szabadság, önellenőrzés, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Kompetencia alapú kétnyelvű óvodai nevelés, kulcskompetenciák- A kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei- Korai kétnyelvűség az óvodai szocializáció folyamatában: A korai kétnyelvűs ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. a szociális munka tereptanára

  Képzés célja, hogy tereptanárokat készítsen fel a szociális képzések hallgatóinak gyakorlatának vezetésére, biztosítsa számukra a legfontosabb aktuális szakmai-módszertani, valamint a szükséges pedagógiai ismeretek megszerzésének feltételeit.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben részt vevők képesek: –      közvetíteni oktatói és vezetői tevékenységen, valamint szakmai modellnyújtáson keresztül a szociális képzésben résztvevő hallgatók hivatásgyakorlásához szükséges ismereteket; –      segíteni a hallgatók szakmai képességeinek fejlesztését, valamint erősíteni szakmai identitásukat; –      támogatni a hallgatókat az elméleti és a gyakorlati ismeretek integrálásában, munkájuk tervezésben, hatásosságának és hatékonyságának növelésében, az elért eredmények objektív értékelésében; –      a szakmai identitás felelős vállalására, folyamatos fejlesztésére, s ennek hatásos közvetítésére; –      az egyéni szupervízió rendszeres igénybe vételére a kiégés megelőzése, a mentális egészség fenntartása és a szakmai fejlődés céljából.   A képzésben részvevők elsajátítják: –      a didaktikai kompetenciákat, a terepgyakorlat konkrét kihívásaihoz hozzárendelt pedagógiai és módszertani ismereteket; –      a problémaérzékenység és tervszerű gondolkodás, továbbá a szakmai ismeretek hatásos közvetítésének képességét; –      az ön- és folyamatreflexiós készségeket, az alapos szakmai önismeretet.   Személyes adottságok és készségek: –      hatékony együttműködési képesség, különösen team munka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Abipagar, tase 3

  Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd. Abipagar, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale. Tema põhilisteks tööülesanneteks on toorainete ladustamine ja ettevalmistamine; taina vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine ning puhastus- ja koristustööde tegemine. Abipagar osaleb meeskonnatöös. ...

  Awarding bodyEesti Leivaliit

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages