• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 36 items
 1. Doctor of Biology (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Master's Degree in "Systems Biology". Department of Biotechnology. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Specialisation of graduates on cutting-edge subjects of the biological science. Aims to the familiarization of learners with: a) the holistic approaches to organic systems, b) the modelling of networks at gene - protein - functional level, c) bioinformatics and the use thereof in synthetic biology and biotechnology. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Biologist

  A képzés célja biológusok képzése, akik rendelkeznek a biológia szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismerik a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiákat, az élő szervezeteket, rendszereket és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazását. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A biológus a) tudása - Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó alapismeretekkel, és rendszerezni, alkalmazni tudja azokat. - Rendelkezik rendszerszerű alapvető természettudományos ismeretekkel. - Ismeri és használja azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati eszközöket és módszereket, melyekkel a biológia szakterületekhez kapcsolódó vizsgálati, mérési módszereket alapszinten gyakorolni tudja. - A biológia alapvető részterületeinek (rendszertan, szervezettan, sejttan, ökológia, mikrobiológia, élettan, genetika, evolúció, biotechnológia, bioetika, biostatisztika, humánbiológia, biokémia, biofizika, molekuláris biológia) ismeretköreivel, alapfogalmaival és terminológiájával tisztában van. - Ismeri az összefüggéseket a különböző tárgyak keretében elsajátított ismeretkörök között. - Az élő anyag evolúciójának elméleteit és a földtörténeti, tudománytörténeti vonatkozásokat ismeri. - Tisztában van a modern biológiai vizsgálati módszerek alapvető alkalmazási területeivel. b) képességei - Képes a különböző természettudományos szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. doktor (PhD)- biological sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. gyógynövényismereti szakreferens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * biológiai alapismeretek; * rendszerszemléletű határozási ismeretek; * életközösségek működésének komplex rendszere; * gyógynövények alkalmazása a gyakorlatban; * fenntartható gazdálkodási formák; * gyógynövény- és drogismereti tanácsadás; * partnerség menedzsment; * proaktivitás – lehetőségek feltárása, kezdeményezőkészség; * kommunikációs és problémamegoldó készség; * prezentációs készség; * kreativitás; * a hallgatók motiválása; * vizualizáció.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * botanikai és ökológiai alapismeretek; * gyógynövények, drogok ismerete és használatuk; * fenntarthatósági ismeretek.   Személyes adottságok, készségek: * szakmai készségfejlesztés; * kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése; * teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése; * projektszemlélet elsajátítása.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgató alkalmas:  * a természetben előforduló és termesztett gyógynövények begyűjtésére, gyűjtési tervek kidolgozására és tervezésére a gyűjtési engedélyek beszerzésével együtt; * vadon élő gyógynövények termesztésbe vonásának koordinálására és megvalósítására vonatkozó tervek, tanulmányok készítésére; * fogyasztóvédelmi szakhatóságok által kért gyógynövény fajazonosítási vizsgálatokhoz jelentés készítésére; * a gyógynövények azonosításával, elsődleges feldolgozásával, tárolásával, használatával és kockázataival kapcsolatos tanácsadásra; * környezeti adatok feldolgozá ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Molecular Biologist

  A képzés célja molekuláris biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai, társadalomtudományi és angol nyelvi alapismereteikre alapozva elsajátították és ismerik az élő rendszerek szerveződésének és működésének törvényeit molekuláris szemlélettel értelmező tudományterületek (molekuláris biológia) legfontosabb elméleti és gyakorlati tudásanyagát. Képesek a molekuláris biológia szakterületeken megszerzett korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag alkotó módon történő használatára kutatói és fejlesztői munkában önállóan, munkacsoport tagjaként vagy speciális feladatok szakmai vezetőjeként. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A molekuláris biológus a) tudása Ismeri a molekuláris és a rendszerszemlélet és az ilyen szemléletű megismerési mód fejlődésének jelentős lépéseit a biológia tudományterületén. Ismeri a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit, összefüggéseit, törvényeit és legfontosabb haladási irányait. Átlátja a biológia tudomány nagy területeinek (fiziológia, biokémia, genetika, szerkezeti biológia, sejttan, immunológia, evolúcióbiológia, rendszerbiológia) molekuláris biológiai vonatkozásait. Ismeri a molekuláris biológiai tudományterületek specifikus módszereit. Tisztában van azokkal a jelenségekkel és törvényszerűségekkel, amelyek e módszerek elméleti alapjait képezik, valamint a módszerek alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival. Ismeri azokat a kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyekkel a m ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Biologist

  A képzés célja biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai valamint humán és nyelvi ismereteik birtokában szupra- és infraindividuális biológiai, biotechnológiai, biomonitoring, közegészségügyi, gyógyszer- és környezetipari valamint rokon területeken tervezői, alap- és alkalmazott kutatási, kutatás-fejlesztési, innovációs és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Felkészültek a biológia hatókörébe tartozó új problémák és jelenségek kritikai feldolgozására, biológiai és megfelelő gyakorlat megszerzése esetén kémiai technológiai rendszerek biztonságos és környezettudatos működtetésére, továbbképzésben kiegészített ismereteik és szakmai gyakorlatuk alapján szakhatósági felügyelet feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biológus a) tudása Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó magas szintű ismeretekkel és rendszerezni, alkalmazni és szintetizálni tudja azokat. Ismeri azokat a terepi, laboratóriumi és félüzemi gyakorlati eszközöket és módszereket, melyeket a modern biológia alkalmaz. A biológia részterületeinek (sejtbiológia, ökológia, környezet- és természetvédelem, mikrobiológia, immunológia, élettan, etológia, genetika, evolúcióbiológia, biotechnológia, szerkezeti biológia, szintetikus biológia, botanika, zoológia) ismeretköreivel és terminológiájával tisztában van, azokat szakszerűen alkalmazza. Ismeri az összefüggéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Präparationstechnischer Assistent (Staatlich geprüfter)/Präparationstechnische Assistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Bachelor in bio-informatica

  LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen. LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden. LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren. LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem. LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke context. LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over onderzoeksge ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bachelor of Science in de biologie

  1. Inzicht hebben in de basisbegrippen binnen de subdisciplines van de biologie. 2. Inzicht hebben in (exacte) wetenschappelijke disciplines en hun integratie binnen de biologie. 3. Inzicht hebben in de verschillende stappen in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 4. Onder begeleiding een vraagstelling formuleren en hierover hypotheses opstellen op basis van een (internationale) literatuurstudie. 5. Inzicht hebben in de manier waarop een eenvoudig biologisch probleem vertaald wordt naar een experiment. Data op correcte wijze analyseren (kwalitatief en kwantitatief) en op basis hiervan een gefundeerde conclusie formuleren. 6. Onder begeleiding waarnemingen verrichten en analyses uitvoeren binnen een labo - en veldomgeving. 7. Onderzoeksmethodes en interpretaties kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen. 8. Een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze internationale wetenschappelijke informatie opzoeken. Blijk geven van een attitude van leergierigheid. 9. Een biologische probleemstelling, aanpak en conclusies zowel schriftelijk als mondeling communiceren. 10. In groep functioneren om probleemgestuurd samen te werken, en in consensus een antwoord te formuleren. 11. Het biologisch onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke context, met inbegrip van de ethische dimensie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages