• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 530 items
 1. autóipari és kereskedelmi menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek: az autóipari és kereskedelmi menedzsment és marketing alapelvei, feladatai és összefüggései, új, innovatív megoldások létrehozásának feltételei, vevőorientált vezetési módszerek.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság.   Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: interdiszciplináris alapon megszervezni és ellenőrizni az operatív feladatokat, valamint elkészíteni a stratégiai kereteit a vállalati működésnek az autóiparban és kereskedelemben, értékelni a gazdasági környezet változásának hatását az autóiparra és kereskedelemre. ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakmérnök gazdálkodási szakon

  a) Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: • a legfontosabb vállalati pénzügyi folyamatok, azok elemzési lehetőségei, • alapvető számviteli információs rendszer alkalmazása, • alapvető üzemgazdasági összefüggések. b) A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság. c) Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: • műszaki vagy vezető feladataikat a kor követelményeinek megfelelően, közgazdasági szempontok és módszerek alkalmazásával magasabb színvonalon megoldani,  • egy vállalkozás gazdálkodását átfogóan elemezni, értékelni és megfelelő stratégiai és gazdálkodási döntéseket előkészíteni.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. média projekt menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * a média, mint új gazdasági és társadalmi szereplő elméleti rendszerei, * a média működésének gazdasági és szervezeti összefüggései, * a médiához kapcsolódó projektek tervezése, azok kidolgozásának főbb keretei, valamint a megvalósítás gazdasági feltételei.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: * alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, * jó problémamegoldó és kommunikációs készség, * kreativitás, * pontosság.   Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: * a médiát érintő projektek tervezésére és megvalósítására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. település- és területfejlesztési menedzser

  Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * a komplex tervezési, települési és regionális fejlesztési programok összeállításának elvei és gyakorlata, * az európai, valamint kistérségi és települési integrációval együtt járó feladatok. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság. Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: * egy adott térség, település gazdasági és társadalmi folyamatainak vizsgálatára,  * irányítani regionális és önkormányzati fejlesztési stratégiák kidolgozását és végrehajtását. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alkalmazott marketing tanácsadó

  Az Alkalmazott marketing szakon végzettek alkalmasak - a marketing területén szerzett speciális jártasságuk birtokában - a gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására. A tantárgyak egymásra épülésének logikája, hogy az alapozó, az elméleti és a módszertani ismereteket követik a gyakorlati alkalmazást segítő, készségfejlesztő tárgyak, tárgycsoportok. Az oktatás keretében előadások, esettanulmányokra épülő szemináriumok és számítógépes gyakorlatok váltogatják egymást. A szemináriumokon a gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett a csoportmunkában való részvétel képességének fejlesztése és a prezentációs készség tökéletesítése is cél. A képzés során megszerzett ismeretek és készségek a marketingtervezéstől az operatív marketingmunkán át a marketing hatékonyságának ellenőrzéséig bármely munkafázisban alkalmazhatók.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a.) Az Alkalmazott marketing szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a vállalati gazdálkodás átfogó kategóriáit,  * a teljesítmény mérésének módszereit és a marketing területtel való kapcsolatát, * megismerik az alapvető piactípusok jellegzetes vonásait,  * a fogyasztói és a vállalati érték megértését, létrehozását és eljuttatását,  * a marketing menedzsment legfontosabb elemzési és tervezési eszközei megismerése (környezet- és versenytárs analízis, tervezés, stratégiaalkotás) mellett a hallgatók elemező és szintetizáló készségének fejlesztésével járulnak hozzá a marketing szemlélet kialakítá ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. ázsiai interkulturális tanácsadó

  A szakirányú továbbképzés fő törekvése szakmailag hiteles és aktuális ismeretek közvetítésével és átadásával elősegíteni az ázsiai térségben való tájékozódást, a gazdasági és vállalkozási tevékenységek sikerességét, a non-profit, a turisztikai, kulturális és oktatási vonatkozású tevékenységek hatékonyabbá tételét.      A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a) Az Ázsiai interkulturális menedzsment szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik 1. a vizsgált kultúrkörök főbb társadalmi és gazdasági jellemzőit, 2. a vizsgált kelet-ázsiai országok, India és Vietnám civilizációs szokásait, 3. a vizsgált kelet-ázsiai országok, India és Vietnám üzleti gyakorlatát, 4. a vizsgált régióra vonatkozó főbb fejlődési trendeket.   Felismerik, hogy 1. a kulturális és civilizációs különbségekből adódóan szemléleti eltérések jelentkeznek, 2. a szemléleti eltéréseknek tulajdoníthatóan a tárgyalási, kommunikációs és menedzsment stílusok különböznek, 3. az üzleti kultúra és gyakorlat sajátosságai országonként eltérnek.   b) Az Ázsiai interkulturális menedzsment szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak 1. az adott partner kommunikációját és interakcióját a vonatkozó kultúra keretrendszerében elhelyezni és értékelni, 2. az adott célkultúra értékrendjének és elvárásainak leginkább megfelelő kommunikációs stílust megválasztani, 3. a kulturális eltérésekből adódó esetleges konfliktusokat hatékonyan kezelni, 4. az ázsiai régióra vonatkozó üzleti döntések előkészítésében és kivitele ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. nemzetközi beszerzési és értékesítési szaktanácsadó

  A szakirányú továbbképzés fő célja, hogy megismertesse a résztvevőket a beszerzési és értékesítési tevékenység során a tradicionális és az elektronikus nemzetközi kereskedelem, illetve üzleti munka környezeti és szabályozási elemeivel, illetve operatív munkafolyamataival. A hallgatók megismerik az egyes ügylettípusokat és azok szerződéses feltételeit. A képzés ismeretanyagának birtokában a hallgatók képessé válnak nemzetközi tranzakciók előkészítésére, a szükséges szerződések letárgyalására és megkötésére, illetve azok teljesítésére és teljes körű dokumentálására is. A hallgatók betekintést nyernek a hagyományos és az elektronikus fizetési módok működésébe, az e-beszerzés folyamatába és átlátják a beszerzési és értékesítési munka adó- és vámjogi összefüggéseit is.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A nemzetközi beszerzés és értékesítés szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   * a nemzetközi kereskedelem szabályozási környezetét, a kereskedelempolitika eszközrendszerét; * az elektronikus környezetben zajló üzletkötések jogszabályi feltételrendszerét és adójogi aspektusait; * a nemzetközi áruforgalom biztonságát szolgáló a nemzetközi egyezmények, közösségi és hazai szabályok előírásait; * az üzleti életben általános ismert modellszerződéseket és szokásjogot; * a nemzetközi tranzakciók típusait és azok jellemzőit; * a nemzetközi fizetések rendszerét az egyes fizetési módokat és szerepüket a pénzügyi ellátási láncban; * a nemzetközi marketing stratégiákat; * a n ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. áruismereti és fogyasztóvédelmi szaktanácsadó

  Az áruismeret és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - Az áruismeret alapjait, valamint az élelmiszer, ruházati, vegyipari, műszaki és más szak-áruismereti tantárgyak főbb összefüggéseit. - Árurendszertant, új áruk rendszerben való elhelyezésének alapelveit. - Az árupálya optimális kialakításának elméletét. - Környezetterhelés kiszámításához szükséges elméleti alapokat. - A minőség értékelésének összefüggéseit. - Szabványelőírások értelmezését. - A fogyasztói értékítélet felismerését. - Az áruválaszték optimális összeállítását, kritikai értékelését, a társadalmi felelősség követelményeinek figyelembe vételét. - A fogyasztóvédelmi rendeleteket, előírásokat, és ezek átfogó értelmezését és alkalmazását a gyakorlatban. - Áruminőség értékelését, a piacon sikeres árukör meghatározásának módjait. - A piackutatás, a stratégiaalkotás és a marketing tervek készítésének menetét. - A fogyasztói reklamációk megoldási lehetőségeit. - A magyar és EU fogyasztóvédelmi jog előírásait.   Az áruismeret és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: - A szakterület jelenségeinek, folyamatainak komplex értelmezésére, az okok és összefüggések átlátására, az elmélet és gyakorlat szintetizálására. - Áttekinteni a szak-áruismereti árurendszereket, a minőségtanúsítást. - Alkalmazni képes a fogyasztói érdekvédelem módjait. - Felismerni képes a csomagolás fajtáit, a csomagolóanyagokat, belátni annak fontosságát, betartani a szállítás és tárolás követelményeit. - Felismerni az egyes ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. befektetési szaktanácsadó

  <p>A k&eacute;pz&eacute;s c&eacute;lja: Olyan szakemberek k&eacute;pz&eacute;se, akik j&aacute;ratosak a megtakar&iacute;t&aacute;sok befektet&eacute;si lehetős&eacute;geiben, form&aacute;iban, kellő m&eacute;lys&eacute;gben k&eacute;pesek aj&aacute;nl&aacute;sokat, tan&aacute;csokat &eacute;s ir&aacute;nymutat&aacute;st ny&uacute;jtani a befektetni sz&aacute;nd&eacute;koz&oacute; term&eacute;szetes &eacute;s jogi szem&eacute;lyek sz&aacute;m&aacute;ra.</p><p>A k&eacute;pz&eacute;s sor&aacute;n elsaj&aacute;t&iacute;tand&oacute; kompetenci&aacute;k, tud&aacute;selemek, megszerezhető ismeretek:</p><p>a) A Befektet&eacute;s menedzsment szakir&aacute;ny&uacute; tov&aacute;bbk&eacute;pz&eacute;sen v&eacute;gzettek ismerik:<br />- a hazai jogrendszert, az EU jogi &eacute;s gazdas&aacute;gi k&ouml;rnyezet&eacute;t,<br />- a vezet&eacute;si eszk&ouml;zt&aacute;rat, amely term&eacute;szetess&eacute; teszi egy c&eacute;g vezetője sz&aacute;m&aacute;ra a c&eacute;lok, feladatok helyes &eacute;s hat&eacute;kony kommunik&aacute;ci&oacute;j&aacute;t, a feladatok, utas&iacute;t&aacute;sok elv&eacute;geztet&eacute;s&eacute;t, valamint megadja az &uacute;n. &bdquo;vezetői l&eacute;t&rdquo; alapk&ouml;ve ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. integrált menedzsmentrendszerek (IMR) szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: Integrált menedzsment rendszerek nemzetközi szabványok alapján (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, MSZ 28001, ISO/TS 16949) történő működtetése. Vezetési ismeretek, üzleti folyamatok optimalizálása, folyamatköltségek elemzése, (TQM, EFQM, KAIZEN, BPR, QFD, SIX SIGMA). Megbízhatósági elemzések, mérések, minősítések.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Integrált menedzsment rendszerek összetevőinek (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, MSZ 28001, ISO/TS 16949) megismerése. Ezen szabványok alkalmazása, a szabványoknak megfelelő dokumentációs rendszerek kialakításának, működtetésének folyamata. Vezetési ismeretek, üzleti folyamatok optimalizálása, folyamatköltségek elemzése, (TQM, EFQM, KAIZEN, BPR, QFD, SIX SIGMA). Szolgáltatás menedzsment. A megbízhatóság, mérés, minősítés. A végzett hallgatók képesek legyenek a különböző integrált rendszerek kialakítására, hatékony működtetésére.   Személyes adottságok: Az általános kompetenciák megszerzését a szak tanterve a szükséges minőségügyi, menedzsment, minőségfejlesztést támogató technikák, eszközök ismereteinek elsajátításával biztosítjuk. A szakmai kompetenciák alapján biztosított - a minőségfejlesztési technikák, eszközök megismerése, használata. - az integrált menedzsmentrendszerek kiépítéséhez, működtetéséhez szükséges ismeretek megszerzése.   Az ismeretek begyakorlására és a tanultak szemléltetésére szolgálnak a 15-20 fős gyakorlatok, esettanulmányok feldolgozása. A hatékonyságot növelendő a továbbképzési szakon a 3. f ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages