• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 58 items
 1. Eiropas Savienības tiesības un politika- Mag. studijas

  Programma izveidota, lai apmācītu augsta līmeņa ekspertus ar ES tiesību un politikas zināšanām darbam nacionālajā un starptautiskajā laukā. Kursi aptver šādus jautājumus: - Integrācija, tiesības un politika - brīvība, drošība un tiesiskums - iekšējais tirgus - ārlietas un drošības politika - pārrunu tehnikas - ES ārējās attiecības Kurss ietver teorētiskas studijas, praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) ES tiesībās un politikā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu dažādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnēs. LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām programmām ar to, ka studijas doktorantūrā noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – Tiesību teorija un vēsture, Valsts tiesības, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Civiltiesības, Krimināltiesības, Policijas tiesības, Kriminālistika un operatīvās darbības teorija, kas ļauj potenciālajiem doktorantiem izvēlēties viņus interesējošo zinātņu apakšnozari, un ir garants sekmīgām studijām un rezultātam. Studiju programmas mērķi ir: •realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā līmeņa doktora studijas juridiskajā zinātnē; •nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē, tādējādi nodrošinot iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas darbu; •sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus studiju un pētnieciskajam darbam ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas apguvuši juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju: •viskvalificētāk ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Apvienotā doktora studiju programma kopā ar Kazimieras Simonavičiaus Universitāti (Lietuva). KARJERA: Zinātniskajā institūcijā kā vadošais pētnieks; Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu; Iespēja kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14. pantā; Latvijas Zinātnes padomes zinātnes eksperts Juridiskajās zinātnēs. STUDIJU PAMATVIRZIENI Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus Juridiskajā zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas. Studiju programmas uzdevumi: •sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas Krimināltiesību, Policijas tiesību, Kriminālistikas un Operatīvās darbības teorijas apakšnozarēs; •apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes; •praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā; •radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai - iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros; •nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai Iegūstamie studiju rezultāti: Zināšanas par: •Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskiem pamatiem; •Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskiem pamatiem; •Jaunākajiem informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmieniem. Prasmes: •Veikt ar pētījuma tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus; •Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai starptautiskās konferencēs. Kompetenci: •Risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovatīvus uzdevumus; •Ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt to realizācijas mehānismus, veidojot jaunu zināšanu bāzi. Doktorantiem ir iespēja: •studēt profesionālu un pieredzējuš ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  STUDIJU PAMATVIRZIENI Studiju pamatvirzieni juridiskās zinātnes apakšnozares: Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības. KARJERA: Tev būs iespēja strādāt zinātniskā iestāde kā vadošajam pētniekam; ja vēlies strādāt izglītības iestādē, varēsi pretendēt uz docenta vai profesora akadēmisko amatu; Tu varēsi kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14.pantā; Tev būs iespēja kļūt par Latvijas Zinātnes padomes zinātnes ekspertu Juridiskās zinātnēs. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāds. Studiju programmas satura specifika Doktora studiju programma ir veidota tā, lai obligātajā daļā tiktu apgūtas teorētiskās zināšanas un iegūtas pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes, kuras veido pilnīgu pamatu patstāvīga zinātniskā pētījuma izstrādāšanai juridiskajā zinātnē. Programmas izvēles daļa paver iespēju plašākām un padziļinātām studijām doktorantu pētniecisko interešu jomās. Studiju programmas ietvaros doktorantam jāveic dokumentēta: 1.Obligāto studiju priekšmetu apguve (A), iegūstot 12 kredītpunktus, 2.Ierobežotās izvēles studiju priekšmetu apguve (B), iegūstot 8 kredītpunktus, 3.Brīvās izvēles studiju priekšmetu apguve (C), iegūstot 6 kredītpunktus, 4.Pedagoģiskās prakses apguve(A), iegūstot 4 kredītpunktus, 5.Pētnieciskā darba izstrāde (A), iegūstot 90 kredītpunktus. BSA doktorantūras studijās var specializēties krimināltiesībās, civiltiesībās, kriminālistikā vai arī starptautiskajās tiesībās, attiecīgi izvēloties piedāvātos ierobežotās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetus. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Juridiskās zinātnes- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstoša līmeņa zinātniekus un pasniedzējus tiesību jomā, pievēršot īpašu uzmanību specializācijai sociālajās un medicīnas, ka arī starptautiskajās tiesībās. Programmas mērķis ietver vadošas metodoloģiskās tiesību nostādnes, pētnieciskā darba organizācijas un vadības principus doktorantūras studijās tiesību jomā, pedagoģisko iemaņu apguvi, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un gala rezultātā starptautiski pielīdzināmu doktora grādu juridiskajās zinātnēs. Uzdevumi • Padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus • Sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā (lektora, projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā) • Apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi pielietot tās praksē • Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus • Apgūt prasmi izstrādāt mācību grāmatas un mācību līdzekļus, studiju kursu programmas un pilnveidot tās • Izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt zinātniskās kvalifikācijas darbu juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai; nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā • Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātniekus, kuri spēj konkurēt vietējā un starptautiskajā juridisko zinātņu t ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Komercdarījumu tiesiskais regulējums- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas virziens: Tiesību zinības: darījumu juridisks nodrošinājums Studiju programma vērsta uz darījumu juridisko nodrošinājumu. Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem – dažādu līgumu slēgšana, licenču saņemšana, komersantu reģistrācija, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā u.c. Tādēļ Alberta koledža ir izstrādājusi vēl nebijušu studiju programmu, kuras mācību metodes ir orientētas tieši uz praksi un reālo juridisko zināšanu pielietojumu. Studiju laikā tiek stimulēts jurista darbs, imitēti tiesas procesi, bet eksāmenu laikā tiek risinātas reālas problēmsituācijas. Kur varēs strādāt? Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, Jūs varēsiet sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Krimināltiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Programmas prioritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages