• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 102 items
 1. ESS- Climate Change and Environmental Technology (E)

  The master's programme in Environmental System Sciences provides in-depth scientific education in the modules of "Interdisciplinarity", "Systems Sciences", "Resources, Geosphere and Processes", "Environmental Management and Legal Foundations" and "Applied Environmental Technology". Within the framework of environment-oriented electives students can set personal priorities. ...

  Provider NameTechnische Universität Graz gemeinsam mit der Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. Dabas rekreācija- Mag. studijas

  Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Šauļu universitāti (Lietuva). Studiju programmas saturs: bioloģijas aktuālās problēmas, Lauka pētījumu metodoloģija, Starpdisciplināro pētījumu priekšrocības, Dabas atpūtas stratēģija, Ekonomiskā bioloģija, Dabas terapija, Cilvēku drošība, Vides interpretācija un demonstrējumi. Studiju programma dod iespēju: uzlabot un nostiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un darbavietu radīšanu; attīstīt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabas rekreācijas jomā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabas rekreācijā; padziļināt ieskatu ekonomiski pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā. Studiju programmas absolventiem būs iespējas: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt ar vidi, ūdenssaimniecību un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas. Specializācijas virzieni: - vides inženierzinātnes, - hidrotehnika un ūdenssaimniecība, - zemes ierīcība, - ģeodēzija. Karjeras iespējas Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vides aizsardzība- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas saturs Teorētiskie pamatkursi ietver fundamentālos studiju kursus, kas izskata fizikālos, ķīmiskos , bioloģiskos principiālos procesus apkārtējā vidē un dabā un to pētīšanas metodoloģiju. Nozīmīgākie studiju kursi: Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Vides zinātnisko pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts. Profesionālās specializācijas kursi dod padziļinātas zināšanas vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu izmantošanas jomās. Nozīmīgākie studiju kursi: Riska analīze un vadīšana, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Dzīvības procesu norises drošība vidē, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija, Vides aizsardzības sistēmas, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas konkrētā profesionālās darbības virzienā (agrotehniskajā , pilsētvides pētījumos, minerālresursu, bioresursu, ūdens resursu, enerģētisko resursu izmantošanā , monitoringā , vides aizsardzības iekārtu projektēšanā). Nozīmīgākie studiju kursi: Kompleksās vides monitoringa sistēmas, Vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamati, Ūdens resursu pētījumi un izmantošana, Enerģētisko resursu pētījumi un izmantošana, Piesārņojumu novēršanas un vides attīrīšanas inženiertehniskie pamati. Absolventu iespējas •studēt doktorantūrā; •strādāt vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; pašvaldību ekoloģiskos dienestos; vides veselības centro ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Vides plānošana- Prof. mag. studijas

  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: - vides pārvaldības speciālists vai - dabas aizsardzības speciālists. Studiju programmas raksturojums: Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam divās vides plānošanas jomās: vides pārvaldībā un dabas aizsardzībā. Studiju programmas apguves laikā tiek attīstīta studējošo prasme patstāvīgi analizēt un risināt vides pārvaldības un dabas aizsardzības problēmas; veidota izpratne par ES un Latvijas reģionālās politikas, vides pārvaldības un attīstības plānošanas pamatprincipiem, akcentējot jomas saistību ar situāciju kopumā Latvijā un atšķirībām reģionos; padziļinātas studējošo zināšanas par dabas vides un tās pamatkomponentu savstarpējo saistību, nozīmi cilvēces un dzīvības kā tādas eksistencei uz planētas Zeme, kā arī šīs vides racionālas un ilgtspējīgas attīstības plānošanas un saglabāšanas likumsakarībām, veidojot aktīvu sadarbību ar publisko, privāto un valsts sektoriem; attīstīta un nostiprināta prasme patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt datus, veikt vides, sociālo un ekonomisko indikatoru monitoringu. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ekotehnoloģijas- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni • Vides ekonomika • Vides psiholoģija un veselība • Vides tehnoloģijas Programmas saturs Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģijas un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Sociālantropoloģija vides studijās; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadīšana un ekoinovācijas; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās Vides ekonomika: Klimata pārmaiņu ekonomika; Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums; Vides vērtību nometārā vērtēšana; Vides grāmatvedība Vides psiholoģija un veselība: Reklāmpsiholoģija ilgtspējīgai attīstībai; Veselības psiholoģija; Kurortoloģija; Vides dizains un ainavu arhitektūra Vides tehnoloģijas: Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas; Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums; Komunālās saimniecības inženierija; Ilgtspējīgas infrastruktūras apsaimniekošana Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Master sciences, technologies, santé mention biodiversité- écologie- environnement spécialité gestion des habitats et des bassins versants

  Le diplômé de la spécialité Gestion des habitats et des bassins versants du master Écologie-Environnement est un cadre spécialisé en gestion des milieux naturels et anthropiques et en évaluation de l'état de conservation. Secteurs d'activités : bureau d'études administrations, collectivités (communautés de communes, sages, conservatoires CREN, conseils généraux, DREAL, agences de l'eau ...) organismes de recherche appliquée : CEMAGREF, ONEMA entreprises privées du secteur de l'industrie et des services Métiers visés : chef de projet animateur bassin versant chargé d'études et d'évaluation chargé d'inventaires des habitats chargé de mission ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 8. Master sciences, technologies, santé mention biodiversité- écologie- environnement spécialité écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive

  La spécialité "écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive" de ce Master Biodiversité, Écologie et Environnement vise à préparer les diplômés à des activités professionnelles assurées par des chercheurs, des ingénieurs, des responsables R & D, des consultants, des cadres de l'industrie, des administrations et des collectivités, des enseignants, formateurs, animateurs, des journalistes scientifiques. Secteurs d'activité : bureaux d'études privés services Environnement d'entreprises privées et chambres consulaires (chambres d'agriculture...) collectivités territoriales parcs naturels nationaux et régionaux services de l'Etat : DRAF-DDAF, préfectures... services techniques et services de l'aménagement dans les villes et agences d'urbanisme Métiers visés : chargé d'études, directeur de bureau d'études responsable de services Environnement, spécialisé en « éco-socio-système » directeur de communautés de communes, de pays d'accueil... chargé de mission en écotourisme responsable de service de veille technologique en développement des espaces ruraux et périurbains... éco-urbaniste ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 9. Master sciences, technologies, santé mention biodiversité- écologie- environnement spécialité environnement et droit

  Ce professionnel travaille en tant que cadre et expert sur des postes nécessitant une double compétence à la fois en environnement et en droit. Il s'agit de répondre aux enjeux actuels en matière de protection de l'environnement et de gestion de la biodiversité par une formation qui permet d'analyser et de comprendre le fonctionnement des espaces naturels et de prendre en compte le contexte juridique.Cette formation est tournée vers les besoins du marché en environnement, qu'il s'agisse du secteur public, de l'entreprise ou des cabinets d'expertise juridique et technique. Secteurs d'activité :Le diplômé de la spécialité environnement-droit peut travailler au sein de structures juridiques ou de structures d'écologie (association, service environnement de grande entreprise, syndicat mixte, collectivités territoriales ). Le diplômé de cette spécialité peut en effet se positionner tant sur le contrôle de l'application des mesures réglementaires, que sur la réalisation d'expertises nécessitant une double connaissance du droit de l'environnement et des aspects techniques des études d'évaluation environnementale ou encore sur la mise en place de normes environnementales au sein de structures territoriales ou d'entreprises. Les débouchés concernent donc tout type de structures : de la PME à la grande entreprise ou de l'association à l'administration (privé/public). Métiers visés : conseiller, d'expert et d'ingénieur conseil de chargé d'études en collectivités territoriales et au sein d'administrations décentralisées de ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 10. Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité hydrogéologie, hydrobiogéochimie, hydropédologie

  L'objectif du master Hydro3 (Hydrogéologie, Hydrobiogéochimie, Hydropédologie) est de proposer une formation pluridisciplinaire sur deux ans en hydrologie, hydrogéologie et sciences du sol. Le titulaire de la spécialité Hydro 3 est un cadre ou un chercheur dans le domaine de la gestion des ressources en eau et des sols Secteurs d'activité : les organismes de recherche et l'enseignement supérieur (CNRS, universités, INRA') les organismes de recherche appliquée (BRGM, INERIS..) les administrations publiques, des collectivités (agences de l'Eau, Ademe, DDAF, DIREN, collectivités territoriales, sages') les bureaux d'étude dépendant de grands groupes ou indépendants intervenant dans le domaine des études réglementaires (hydrogéologie, sols pollués) ou préalables aux aménagements (installations classées, protection des captages) les grands groupes axés sur les thématiques de gestion de l'eau, de sols pollués ou d'aménagement des espaces (Veolia, Suez, Saur'). Métiers visés : chargé de recherche ingénieur d'étude ingénieur de recherche hydrologue hydrogéologue animateur bassin versant pédologue chargé d'étude ingénieur d'étude en environnement ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)

Pages