• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 37 items
 1. környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakmérnöki szakképzettség birtokában a környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök képes  ⦁ önálló környezetvédelmi feladatok ellátására különböző gazdálkodási egységeknél; ⦁ környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására a gazdálkodásban; ⦁ fenntartható földhasználatok kivitelezésére; ⦁ fenntartható környezethasználat megvalósítására, fenntartható tájgazdálkodás kialakítására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: ⦁ tájhasznosítás és környezetgazdálkodás alapjai, táj- és földértékelés; ⦁ környezet-gazdaságtan, környezetgazdálkodás, környezetmenedzsment, ökológiai krízis.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ⦁ Tájhasznosítás, Környezetgazdálkodás, Környezetvédelmi méréstechnika, Tájértékelés és földértékelés; ⦁ Szakma-specifikus tudáselemek: Környezet-gazdaságtan, Környezeti hatásvizsgálat, Környezeti jog- és igazgatás, Környezetmenedzsment, Ökológiai krízis, Magyarország környezeti jövőképe, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, önfegyelem, elhivatottság, elkötelezettség, meggyőzőkészség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. környezet-egészségügyi szakember

  7.1. Elsajátítandó kompetenciák   A környezet-egészségügyi szakember legyen képes a szaktárgyi ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, azaz: a természetes és mesterséges környezetből származó káros hatások felismerésére,  az expozíciós szintek jellemzése (monitorozás) révén az emberi egészségkárosodás kockázatának becslésére,  a veszélyeztetettség feltárására alkalmas epidemiológiai vizsgálatok kivitelezésére és az ezekkel nyert eredmények értékelésére, az egészségkárosító hatások kiküszöbölésére, illetve csökkentésére irányuló szakmai tevékenység tervezésére, szervezésére és kivitelezésére, az egészségfejlesztés módszereinek alkalmazására.   7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek   A környezet-egészségügyi szakember ismerje meg: a természetes és mesterséges környezet által közvetített egészségkárosodás mechanizmusait és sajátosságait a környezet és az emberi tevékenység kölcsönhatásainak függvényében, a környezet minőségével összefüggő egészségkárosodás kockázatának becslését, a veszélyeztetettség feltárására alkalmas epidemiológiai módszereket, illetve az ezekkel nyert eredmények értékelésének logikáját, a környezeti hatások monitorozására, az egészségkárosító hatások kiküszöbölésére, illetve csökkentésére irányuló szakmai tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapokat, az egészségfejlesztés és -megőrzés tudományos alapjait és módszertanát, az egészségügyi, ezen belül a környezet-egészségügyi döntéshozatal mechanizmusait.    7.3. Személyes adottságok   Jó megfigyelőkészség; pr ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Environmental Engineer

  A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A környezetmérnök a) tudása - Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet? és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket. - Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tud szakmai adatbázisokat és specializációtól függően egyes tervező, modellező, szimulációs szoftvereket. - Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. - Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat. - Ismeri a közgazdaság- és környezet-gazdaságtan, projekt- és környezetmenedzsment fogalmát, eszközeit a környezetvédelem területén. - Ismeri a főbb környezetvédelmi célú ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Hulladéktelepkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: elvégezni/elvégeztetni a szükséges karbantartásokat, a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat alkalmazni, számlákat, nyugtákat kiállítani, a hulladékkezelési technológiákat ellenőrizni, a telepen lévő gépek biztonságos üzemeltetését ellenőrizni, ellenőrizni a beszállított és feldolgozott hulladékok minőségét, az előkészítő-és feldolgozó technológiák biztonságos működését irányítani, a nyilvántartásokat vezetni és adatszolgáltatásokat elvégezni, kiállítani a szükséges bizonylatokat, kísérődokumentumokat, az egyes hulladékfajtákra vonatkozó forgalmazásiés környezetvédelmi követelményeket érvényesíteni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. EHS szakember

  A képzés célja, elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére és csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére.    Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: – a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása; – a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség; – a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete; – munka- és tűzvédelmi, illetve iparbiztonsági ismeretek; – környezet-egészségügyi ismeretek, kémiai és iparbiztonsági előírások ismerete, kockázatértékelés, környezeti ártalmak megelőzésének lehetőségei; – a munkahelyi kóroki tényezők azonosítása, értékelése és megelőző intézkedések kidolgozása; – környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; – környe ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. EHS szakmérnök

  A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére és csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére.   Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása; a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség; a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete; munka- és tűzvédelmi, illetve iparbiztonsági ismeretek; környezet-egészségügyi ismeretek, kémiai és iparbiztonság előírásainak ismerete, kockázatértékelés, környezeti ártalmak megelőzésének lehetőségei; a munkahelyi kóroki tényezők azonosítása, értékelése és megelőző intézkedések kidolgozása; környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; környezet ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Hulladékválogató és-feldolgozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a munkavégzés során a rakodási, tárolási, válogatási szabályokat, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokat a biztonságos munkavégzés érdekében betartani ellenőrizni a válogatóés feldolgozógépek biztonságos működését ellenőrizni az egyéni és kollektív védőeszközök meglétét és állapotát betartani és betartatni a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat gondoskodni a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról ellenőrizni a beérkező hulladékokat, szükség esetén mintát venni azokból gondoskodni a hulladékok szabvány szerinti válogatásáról gondoskodni a hulladékok egységrakomány képzéséről betartani a technológiai utasításokat és ellenőrizni a szelektív hulladékok minőségét közreműködni a veszélyt jelentő hibák kijavításában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. környezetvédelmi igazgatási menedzser

  A képzés résztvevői a környezetvédelmi igazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretanyag megszerzésével alkalmassá válnak a környezettel, környezethasználattal, környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási, magánigazgatási szervezetben felmerülő szakfeladatok, valamint olyan igazgatási feladatok ellátására, ahol a környezeti érdek közvetlen befolyásolása történhet. A képzés során a hallgatók képessé válnak arra, hogy  - átfogó képet alkossanak a közszféra, azon belül a közigazgatás jogi, politikai, társadalmi környezetéről, az államrendszerben való elhelyezkedéséről, felépítéséről, működési mechanizmusairól;  - átlássák a magánszféra és a közszféra működése közti eltéréseket; - megismerjék a közigazgatási menedzsment fő funkcionális területeit; - megismerjék a közigazgatásban alkalmazható modern menedzsment technikák lényegét; - stratégiai szemléletmóddal közelítsenek a szervezet problémáihoz; - eljussanak a vezetői önismeretnek arra a szintjére, hogy meg tudják határozni azokat a területeket, ahol további fejlesztésre van szükségük, s azokat az élethosszig tartó tanulás keretében fejlesszék tovább a későbbiekben. A képzés főbb tanulmányi területei: - A környezetvédelmi szemléletmód kialakítása, a környezetvédelem, környezethasználat társadalmi feltételrendszerének vizsgálata: természettudományos és műszaki alapismeretek, környezetfilozófiai – szociológiai, környezetgazdaságtani tantárgycsoport (kb. 37 %); - A környezetvédelmi igazgatási szakismeretek (tekintettel az EU-s tagsággal együtt járó követelmé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. hulladékgazdálkodási műszaki szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák:* a szakirányú továbbképzési szakon részt vett szakembereket a tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi arra, hogy a települések vagy kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjait, lehetőségeit felismerjék és a problémákat, valamint a szükséges teendőket integrálva megfogalmazzák azokat;* alkalmasak települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben és magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, menedzselésére és szaktanácsadásra;* a feladatok megoldása során alkalmasa a különböző szakterületek közötti koordinációra, a preventív és a kármentesítő technológiák üzemeltetésének műszaki irányítására;* a képzés elméleti és jelentős gyakorlati módszertani ismereteket nyújt a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával, a hulladékgazdálkodási infrastrukturális erőforrásainak kiválasztásához, azok ésszerű kihasználásához, fejlesztéséhez és fenntartásához. A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Tanulmányaik során a hallgatók a környezetvédelem hulladékgazdálkodási tárgykörét felölelő tudáselemek megszerzése érdekében:* elsajátítják a szakmához kötött elméleti ismeretek és az azoknak megfelelő szintű alkalmazások műszaki és gazdasági gyakorlatához szükséges alapokat;* készségszintű ismeretekr ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. nukleáris környezetvédelmi szakmérnök

   A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja olyan korszerű radioökológiai, földtudományi, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek, nukleáris iparhoz kapcsolódó, illetve potenciális környezeti problémák és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá képesek a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására. A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók tanulmányaik során a nukleáris ipar környezetvédelmének tárgykörét felölelő tudáselemek megszerzése érdekében* elsajátítják a szakmához kötött elméleti ismereteket és az azoknak megfelelő szintű alkalmazások műszaki gyakorlatához szükséges alapjait;* készségszintű ismeretekre tesznek szert a képzés szakterületéhez kapcsolódó alapvető gyakorlati módszerek és megoldások önálló alkalmazására és innovatív fejlesztésére;* megismerik a kutatáshoz és tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák elméleti és gyakorlati elemeit;* elemző, értékelő és szintetizáló készségre tesznek szert a műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában.A nukleáris ipar környezetvédelmének tárgykörét átfogó tudáselemek olyan ismeretkörre épülnek, amelyek:* megismertetik a természeti és a nukleáris ipari épített környezet elméleti és gyakorlati kölcsönhatásainak elemei ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages