• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 238 items
 1. counselling psychologist

  A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva általános gyakorlati, egészségszolgáltatást ellátó pszichológiai segítséget nyújtsanak, megtalálva az érzelmek társas, munkahelyi, iskolai és fizikai egészséggel való kapcsolatát az adott kliens különböző életszakaszaiban, az élet különböző állomásait követve. A szakirányú továbbképzés fókuszába a tipikus életstresszorok és azok a súlyos kimenetelek kerülnek, amivel a személy egyénileg, családban, csoportban és szervezetben egyaránt küzdhet. A tanácsadó szakpszichológusok segítik a személyt a fizikai, érzelmi és a mentális egészség javításában, a jóllét-érzésében, enyhítik a distressz érzését és oldják a krízist. A tanácsadó szakpszichológus munkaterülete olyan problémák kezelését jelenti, mint különböző kapcsolati nehézségek, benne házassági és családi helyzetek, stressz-kezelés és megküzdés a negatív életeseményekkel, a személyes/társas alkalmazkodás nehézségeinek segítése, visszatérő kapcsolati nehézségek oldása, döntéshozatal a karrierről, a munkáról, az iskola-munka-nyugdíj átmeneteinek segítése, tehetséggondozás, tanulási és készségdeficitek kezelése, testi fogyatékosság, betegség vagy sérülésekhez való alkalmazkodás segítése, szervezeti problémák kezelése. Így a tanácsadó szakpszichológusok segítséget tudnak nyújtani az életvezetési és -pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák, készségek: A taná ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Európai integrációs folyamatok elemzője

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az európai uniós elméleti, politikai, gazdasági, jogi, szakpolitikai, valamint pályázatírási ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony használását az állami és a non-profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. Az Európai integrációs folyamatok elemzője oklevél birtokában képes  - a nemzetközi életben való tájékozódásra, - a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára, - az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó információk alkalmazására. Alkalmas továbbá: - minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására, - az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál, gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból származó feladatok ellátására, - az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére, - szakértői elemző feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére, - az intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére, -  szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint a nemzetközi szervezetekben, - az igazgatás és a szervezés területén rendszerező és áttekintő ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. kisebbségszociológiai elemző

  A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés célja, hogy a közép-kelet-európai térség etnikai, nemzeti, kisebbségi problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Az ilyen típusú szakemberekre már napjainkban is igény mutatkozik, és ez az igény a jövőben fokozódni fog, hiszen a régió történelmileg örökölt etnikai és kisebbségi konfliktusai, a kisállamiság új reneszánsza napjaink aktualitásává teszik az etnikai feszültségek kezelésének és csökkentésének feladatát. A Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok, sajtó, civil szervezetek egyre több kisebbségpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek, és a többségi társadalomban is tapasztalhatók törekvések új, a kisebbségi problémákat kezelő intézmények létrehozására, amelyekben szintén szükség lesz kisebbségpolitikai szakértőkre.    Az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. A multikulturalizmus elve, a kisebbségek érdekeinek védelme, a kisebbségeket érő diszkrimináció megszűntetése olyan feladat, amely elengedhetetlenül fontos Magyarország társadalmi stabilitásának megteremtéséhez és az európai uniós csatlakozásához.    A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés ebből a szempontból hiánypótló feladatra vállalkoz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. migrációszociológiai elemző

  A migrációszociológia szakirányú továbbképzési szak célja, hogy az európai (s ezen belül az Európai Unió, illetve a közép-kelet-európai térség migrációs (s ezen belül menekültügyi)) problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Feltételezzük, hogy ilyen szakemberek iránt egyre nagyobb igény fog megmutatkozni, hiszen az ország és a régió geopolitikai helyzete, történelmileg örökölt etnikai konfliktusai, a kisállamiság és a regionalitás reneszánsza, a migráció mindig is globális jelenségének új elemei, napjaink aktualitásává teszik az migrációt. Ebből következik, hogy a Magyarországon működő migránsokkal foglalkozó állami és önkormányzati szervezetek, a sajtó, a civil szervezetek, a nemzetközi intézmények egyre több migrációpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek.   Az Európai Unióhoz való csatlakozás a fentieken túlmenően is felerősíti a migráció jelenségéhez értő szakemberek iránti igényt. Általánosságban azért, mert az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai, így a migránsok számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. Különösen azért, mert az EU-ban vannak, és a közeljövőben még nagyobb szerepet kapnak olyan ügynökségek, szervezetek, alkalmi bizottságok, amelyek a migráció folyamatát és az ebből fakadó gazd ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. társadalmi integrációs tanácsadó

      Az ismeretek és alkalmazásuk a gyakorlatban, szakmai attitűdök: a képzés lehetőséget nyújt és képessé teszi a résztvevőket a szociális diszkrimináció okainak feltárására, megelőzésére és kezelésére európai szinten. Konkrét készségeket sajátítanak el a szociális intervenciók, a szervezetfejlesztés, a tanácsadás, a szükségletek feltárására irányuló kutatások, a szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén.       A képzés hozzájárul az európai életperspektívák humanizálásához a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a pszichés problémákkal küzdők — és mástársadalmilag kirekesztett csoportok esetében — hat ország (a képzésben rést vevők) tapasztalatait egyesítve.       A szociális integráció területén működő olyan szakemberek képzése a cél, akik európai kontextusban képesek értelmezni a szociális inklúzió által felvetett kérdéseket, és ismerik az ezekre adott válaszokat, európai modelleket.     A segítő foglakozásokban dolgozó szakemberek számára nyújt továbbképzési lehetőséget.   ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. általános neuropszichológus

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzett hallgató  jártasságot szerez az idegrendszeri megbetegedésben szenvedőkkel való foglalkozásban, az idegtudományok, az általános és kísérletes lélektan, fejlődéslélektan, neuropszichiátria, rehabilitáció, a sérült funkciók újraszervezése speciális ismereteinek elsajátításával; foglalkozik az agyi károsodás következtében kialakult pszichés működészavarokkal, azok általános és speciális jelenségeinek vizsgálatával, diagnosztikájával és rendszerszemléletű kezelésével (e zavarok általában parciálisak, elsősorban az emberi megismerési folyamatokat, illetve a célirányos viselkedés szabályozását károsítják); elsajátítja az agysérülések és különféle fejlődési idegrendszeri zavarok kvalitatív és rendszerszemléletű elemzését; organikus agyi károsodott betegekkel folytatott átfogó, elméleti megalapozottságú tanulmányok készítéséhez szükséges vizsgálatokat folytat le, elsajátítja a konkrét funkciódeficitek differenciál-diagnosztikáját és a kezelésükhöz szükséges ismereteket; elsajátítja az idegrendszeri megbetegedések területén folyó pszichológiai kutatáshoz, a hatékony fejlesztőprogramok kialakításához, a valódi rehabilitációs tevékenységhez szükséges ismereteket; megszerzi az egyénre szabott kezelési, fejlesztési tervek kialakításához (a legmodernebb képalkotó eljárások és a morfológiai-élettani viszonyok ismeretének segítségével) szükséges ismereteket; elsajátítja a neuropszichológiai vizsgálati módszerek (vizsgálatok) egy ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Duna-Régió elemző

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák és ismeretek: a szakon végzett hallgatók ismerik és értik: - a közép-európai térség kulturális, irodalmi, történeti-kultúrtörténeti, társadalmi, politikai fejlődésének összefüggéseit; - a régiót összekötő és elválasztó folyamatokat; - Közép-Európát mint kulturális régiót; - a térség sajátos problémáit, úgy mint a nemzetiségi kérdés szerepét, a nemzetté válás sajátosságait, a multikulturalizmus jelenségeit, a közép-európai kisebbségi kérdés részleteit és jelentőségét; - a térség kutatásmódszertanát; - legalább egy közép-európai nyelvet; - továbbá kellően felkészültek a doktori képzésben való részvételre, valamint a térségre vonatkozó magas szintű ismeretterjesztésre.   A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: - nyitottság; - motiváltság; - megfelelő kommunikációs készség és pozitív hozzáállás, valamint készség az önálló tudományos szintű kutatói munkára a közép-európai kulturális, történelmi, politikai, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi fejlődés kérdéseit illetően; - problémamegoldási készség a kulturális, politikai, kisebbségi problémák területén a kétoldalú államközi kapcsolatokban; - készség tudományos, diplomáciai, bilaterális régióközi kapcsolatok kialakítására, működtetésére, azokban való hatékony részvételre; - önálló tájékozódási, tájékoztatási és állásfoglalási készség a régió problémaköreiben.   A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A Duna-Régió tanulmányok szak elvégzésével a h ...

  Awarding bodyAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. EU projektmenedzser szakközgazdász

       A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * általános üzletviteli szervezeti és jogi ismeretek; * projektfinanszírozás; * gazdasági és marketing ismeretek; * projekttervezési és menedzsment ismeretek; * területi stratégiák azonosítása és hasznosítása.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:    Tudáselemek: * projekt azonosítása, tervezése és fejlesztése, különös tekintettel az EU-forrásokból finanszírozott és az EU célkitűzéseivel összhangban lévő területekre; * projekt menedzselése, lebonyolítása, ellenőrzése az Európai Unió tagállamaiban; * projektcsapat építése, irányítása. Ismeretek:    Az EU projektmenedzser szakközgazdász rendelkezik * gazdaság- és munkajogi ismeretekkel; * közbeszerzési jogi és gyakorlati ismeretekkel; * gazdálkodási és működési modellek főbb jogi és szervezeti ismereteivel; * terület- és településfejlesztési, területi tervezési és értékelési ismertekkel; * marketing- és kommunikációs ismeretekkel; * európai uniós támogatáspolitikai ismertekkel; * PQM, pályázatírási és/vagy speciális informatikai ismeretekkel.      A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:    Az EU projektmenedzser szakközgazdász képes * a különböző jogi és szervezeti formában működő projektgazdák számára megfelelő projektszervezetet és menedzsment módszertant alkalmazni; * a projektfejlesztési lehetőségeket azonosítani az adott szakmai környezetben, a projektszervezést és -fejlesztést irányítani; * alkalmazni területi és EU-konform tervezési és elemzési, értékelési, valamint c ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. euromenedzser

  Elsajátítandó kompetenciák: Olyan átfogó szakmai alapot és módszertani felkészítést biztosítani, mely a hallgatókat képessé teszi az európai integráció folyamatának és jelen helyzetének megértésére, önálló tanulmányozására, valamint vállalatuk/szervezetük piaci környezetének elemzésére, és az EU-ban megvalósuló kapcsolatok menedzselésére. Tudáselemek:  Az európai egységes belső piac, mint a vállalkozások környezetének átfogó bemutatása, működésének elemzése. Megszerezhető ismeretek: – Európai integráció fejlődése; – az EU működése; – az EU szakpolitikái; – az EU egységes belső piaca; – vállalkozások az EU piacán; – pályázatok és tenderek; – marketing; – menedzsment.   Személyes adottságok:  – önállóság;  – határozottság; – irányítási és döntési felelősségvállalás. Készségek:  – elemző készség; – kommunikációs készség; – prezentációs készség fejlesztése tréningekkel. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: – nemzetközi vállalatok, KKV, melynek külső piaci tevékenysége az EU-ban bonyolódik, és/vagy beszállítói tevékenységet végez; – intézmények, szervezetek, melyek funkciói, feladatai kapcsolatosak az EU valamilyen szakpolitikájával; – önálló gazdasági, kulturális vállalkozás, mely az EU piacán szeretné tevékenységét fejleszteni.   ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szupervizor

  Képzési cél:  A cél olyan szakemberek képzése, akik a hivatását gyakorló szakemberek fejlesztéséért dolgoznak, a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb eszközével, a szupervízióval. A szupervizor a szakmai működést vizsgálja a szerep, szervezet vagy intézmény kontextusában. A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok teljes tárházából válogat és alkalmazza egy-egy módszer elemeit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szupervizor szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: • a segítő kapcsolati munka alapismereteit, • a rendszerszemlélet alapjait, amely egy megértési stratégia, látásmód kialakítása, amely a jelenségek részleteit és összefüggéseit az egésszel való kölcsönhatásban, a lehető legszélesebb horizonton belül tárja fel és értelmezi, • a terepkompetencia elméleti és gyakorlati alapjait; a szupervizori kompetencia fejlesztését az első kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésen át, az összegző lezárásig a szupervíziós folyamatban, • a szupervízió keretei között történő speciális tanulást, valamint az elmélet alkalmazását a szupervíziós működés során, gyakorlati szituációk révén, • a szupervízió fajtáit: egyéni, coachi ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages