• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3 items
 1. Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt ar vidi, ūdenssaimniecību un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas. Specializācijas virzieni: - vides inženierzinātnes, - hidrotehnika un ūdenssaimniecība, - zemes ierīcība, - ģeodēzija. Karjeras iespējas Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vides aizsardzība- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas saturs Teorētiskie pamatkursi ietver fundamentālos studiju kursus, kas izskata fizikālos, ķīmiskos , bioloģiskos principiālos procesus apkārtējā vidē un dabā un to pētīšanas metodoloģiju. Nozīmīgākie studiju kursi: Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Vides zinātnisko pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts. Profesionālās specializācijas kursi dod padziļinātas zināšanas vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu izmantošanas jomās. Nozīmīgākie studiju kursi: Riska analīze un vadīšana, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Dzīvības procesu norises drošība vidē, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija, Vides aizsardzības sistēmas, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas konkrētā profesionālās darbības virzienā (agrotehniskajā , pilsētvides pētījumos, minerālresursu, bioresursu, ūdens resursu, enerģētisko resursu izmantošanā , monitoringā , vides aizsardzības iekārtu projektēšanā). Nozīmīgākie studiju kursi: Kompleksās vides monitoringa sistēmas, Vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamati, Ūdens resursu pētījumi un izmantošana, Enerģētisko resursu pētījumi un izmantošana, Piesārņojumu novēršanas un vides attīrīšanas inženiertehniskie pamati. Absolventu iespējas •studēt doktorantūrā; •strādāt vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; pašvaldību ekoloģiskos dienestos; vides veselības centro ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines d'Alès

  L'ingénieur généraliste certifié par l'Ecole des mines d'Ales (ENSMA) a une vocation entrepreneuriale. En particulier cet ingénieur a une orientation professionnelle sur l'innovation et le management lui permettant soit de passer à l'acte de la création d'entreprise, soit de susciter l'émergence de projets innovants dans l'entreprise. L'ingénieur généraliste évolue dans un des secteurs technologiques qu'il a pu approfondir en fin de cursus : génie civil, management des risques et environnement, ingénierie des matériaux et mécanique, gestion des systèmes d'informations, ingénierie des systèmes de production. De plus, les parcours proposés permettent d'acquérir un profil métier particulier : créateur et manager d'entreprise, responsable de production ou gestionnaire d'un centre de profit, chef de projets, manager de l'innovation, ingénieur d'affaires et "international business développer", même si tous les ingénieurs diplômés sont formés à assumer l'ensemble des fonctions transverses de l'entreprise. Secteurs d'activité :Ils exercent leur activité dans les secteurs de la construction, du bâtiment et des travaux publics, des bureaux d'études, des services des technologies de l'information, de l'énergie, de l'industrie automobile, de l'aéronautique, des sociétés de conseil, des secteurs industriels de la métallurgie, de l'enseignement et la recherche, de l'industrie chimique, de la fonction publique,... Les types d'emplois accessibles sont ceux de responsable de production ou d'unités de production, chargés d ...

  Provider NameCFA de l'Ecole des Mines d'Alès

  Category: Learning Opportunities Location: France, Languedoc-Roussillon (Montpellier)