• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 82 items
 1. Dabas rekreācija- Mag. studijas

  Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Šauļu universitāti (Lietuva). Studiju programmas saturs: bioloģijas aktuālās problēmas, Lauka pētījumu metodoloģija, Starpdisciplināro pētījumu priekšrocības, Dabas atpūtas stratēģija, Ekonomiskā bioloģija, Dabas terapija, Cilvēku drošība, Vides interpretācija un demonstrējumi. Studiju programma dod iespēju: uzlabot un nostiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un darbavietu radīšanu; attīstīt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabas rekreācijas jomā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabas rekreācijā; padziļināt ieskatu ekonomiski pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā. Studiju programmas absolventiem būs iespējas: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt ar vidi, ūdenssaimniecību un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas. Specializācijas virzieni: - vides inženierzinātnes, - hidrotehnika un ūdenssaimniecība, - zemes ierīcība, - ģeodēzija. Karjeras iespējas Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vides aizsardzība- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas saturs Teorētiskie pamatkursi ietver fundamentālos studiju kursus, kas izskata fizikālos, ķīmiskos , bioloģiskos principiālos procesus apkārtējā vidē un dabā un to pētīšanas metodoloģiju. Nozīmīgākie studiju kursi: Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Vides zinātnisko pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts. Profesionālās specializācijas kursi dod padziļinātas zināšanas vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu izmantošanas jomās. Nozīmīgākie studiju kursi: Riska analīze un vadīšana, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Dzīvības procesu norises drošība vidē, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija, Vides aizsardzības sistēmas, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas konkrētā profesionālās darbības virzienā (agrotehniskajā , pilsētvides pētījumos, minerālresursu, bioresursu, ūdens resursu, enerģētisko resursu izmantošanā , monitoringā , vides aizsardzības iekārtu projektēšanā). Nozīmīgākie studiju kursi: Kompleksās vides monitoringa sistēmas, Vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamati, Ūdens resursu pētījumi un izmantošana, Enerģētisko resursu pētījumi un izmantošana, Piesārņojumu novēršanas un vides attīrīšanas inženiertehniskie pamati. Absolventu iespējas •studēt doktorantūrā; •strādāt vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; pašvaldību ekoloģiskos dienestos; vides veselības centro ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vides plānošana- Prof. mag. studijas

  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: - vides pārvaldības speciālists vai - dabas aizsardzības speciālists. Studiju programmas raksturojums: Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam divās vides plānošanas jomās: vides pārvaldībā un dabas aizsardzībā. Studiju programmas apguves laikā tiek attīstīta studējošo prasme patstāvīgi analizēt un risināt vides pārvaldības un dabas aizsardzības problēmas; veidota izpratne par ES un Latvijas reģionālās politikas, vides pārvaldības un attīstības plānošanas pamatprincipiem, akcentējot jomas saistību ar situāciju kopumā Latvijā un atšķirībām reģionos; padziļinātas studējošo zināšanas par dabas vides un tās pamatkomponentu savstarpējo saistību, nozīmi cilvēces un dzīvības kā tādas eksistencei uz planētas Zeme, kā arī šīs vides racionālas un ilgtspējīgas attīstības plānošanas un saglabāšanas likumsakarībām, veidojot aktīvu sadarbību ar publisko, privāto un valsts sektoriem; attīstīta un nostiprināta prasme patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt datus, veikt vides, sociālo un ekonomisko indikatoru monitoringu. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ekotehnoloģijas- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni • Vides ekonomika • Vides psiholoģija un veselība • Vides tehnoloģijas Programmas saturs Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģijas un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Sociālantropoloģija vides studijās; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadīšana un ekoinovācijas; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās Vides ekonomika: Klimata pārmaiņu ekonomika; Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums; Vides vērtību nometārā vērtēšana; Vides grāmatvedība Vides psiholoģija un veselība: Reklāmpsiholoģija ilgtspējīgai attīstībai; Veselības psiholoģija; Kurortoloģija; Vides dizains un ainavu arhitektūra Vides tehnoloģijas: Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas; Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums; Komunālās saimniecības inženierija; Ilgtspējīgas infrastruktūras apsaimniekošana Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Master sciences, technologies, santé mention biodiversité- écologie- environnement spécialité écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive

  La spécialité "écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive" de ce Master Biodiversité, Écologie et Environnement vise à préparer les diplômés à des activités professionnelles assurées par des chercheurs, des ingénieurs, des responsables R & D, des consultants, des cadres de l'industrie, des administrations et des collectivités, des enseignants, formateurs, animateurs, des journalistes scientifiques. Secteurs d'activité : bureaux d'études privés services Environnement d'entreprises privées et chambres consulaires (chambres d'agriculture...) collectivités territoriales parcs naturels nationaux et régionaux services de l'Etat : DRAF-DDAF, préfectures... services techniques et services de l'aménagement dans les villes et agences d'urbanisme Métiers visés : chargé d'études, directeur de bureau d'études responsable de services Environnement, spécialisé en « éco-socio-système » directeur de communautés de communes, de pays d'accueil... chargé de mission en écotourisme responsable de service de veille technologique en développement des espaces ruraux et périurbains... éco-urbaniste ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 7. Master sciences, technologies, santé mention sport, santé, société spécialité loisirs, environnement, sport, tourisme

  L'objectif de cette spécialité est de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances autour des activités physiques et sportives de loisir de pleine nature, en lien avec le tourisme, et en considérant les incidences économiques, sociales et environnementales. Les emplois (directeur, chef de projet, chargé d'études, gestionnaire, conseiller, ...) se situent soit dans la gestion de produits touristiques, soit dans la gestion de territoires en relation avec le sport, le loisir et le tourisme.Les missions diverses concernent la gestion durable des espaces de loisir, la valorisation des ressources locales, la création et la mise en marché de produits touristiques et sportifs, la promotion et la communication touristique, l'événementiel, etc. ...

  Provider NameUniversité Grenoble Alpes (COMUE)

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 8. Master sciences, technologies, santé mention écologie spécialité écosystèmes tropicaux naturels et exploités

  Le Master ECOTROP propose une formation de haut niveau dans les domaines théoriques et appliqués de l'écologie en mettant l'accent sur les particularités du monde tropical. ...

  Provider NameUniversité des Antilles

  Category: Learning Opportunities Location: France
 9. Master sciences et technologies mention biologie santé écologie spécialité environnement et gestion de la biodiversité

  Cette spécialité concerne plus particulièrement les milieux terrestres et aquatiques, leurs composantes physiques, la gestion de leur biodiversité et les impacts présents et passés, climatiques et anthropiques. ...

  Provider NameUniversité du Pacifique

  Category: Learning Opportunities Location: France
 10. Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement spécialité sciences de la terre et de l'environnement

  A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de : établir, formaliser et interpréter les observations géologiques, mesures et analyses à l'échelle du terrain et de l'échantillon de roche, sol ou minéral réaliser et interpréter les levés et les cartes géologiques suivre et mettre à jour l'information scientifique et réglementaire dans le domaine des géosciences utiliser et exploiter les outils géomatiques couramment utilisés en géosciences (télédétection, cartographie numérique, bases de données, SIG) Les secteurs d'activités : caractérisation et analyse des matériaux bâtiment et travaux publics cartographie géologique aménagement du territoire caractérisation et analyse des matériaux administrations publiques recherche et développement : recherche académique (via une poursuite en thèse), bureaux d'étude Les métiers : géologue cartographe géologue administration territoriale responsable ou agent de bureaux d'étude en environnement et aménagement du territoire chercheur dans le milieu académique (via une poursuite en thèse) ou en R&D (bureaux d'étude, organismes ou entreprises spécialisés)  ...

  Provider NameUniversité d'Orléans

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)

Pages