• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Arhivistika in dokumentologija (Archives and Records Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij zagotavlja profil s kompetencami za določena dela in naloge v okviru varovanja in poslovanja z dokumenti. Zaposljivost magistrov arhivistike in dokumentologije je tako možna pri vseh ustvarjalcih dokumentacije in pri vseh, ki zbrano dokumentacijo posreduje tretjim osebam ali jo hranijo kot kulturno pisno dediščino naroda to so arhivisti, bibliotekarji, informatiki, muzealci, galeristi predvsem pa varuhi zbirk dokumentarnega gradiva. Zaključna magistrska stopnja načeloma usposablja študente za nadaljevanje študija na bodoči doktorski stopnji programa Arhivistika in dokumentologija in z njima povezanih sorodnih področjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Multimedijska produkcija (Multimedia production)

  Triletni visokošolski strokovni program Multimedijska produkcija je najsodobnejši program, katerega diplomanti so sposobni načrtovanja in upravljanja zahtevnih multimedijskih projektov, obenem pa so tudi visoko strokovno usposobljeni izvajalci na posameznih področjih multimedijske produkcije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameIAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana (IAM College for Multimedia, Ljubljana)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Arhivistika

  S pridobljenim znanjem na študiju Arhivistike bodo študenti sposobni: ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega gradiva in dokumentov, svetovati uporabnikom glede obstoječih in nadaljnjih smernic iskanja dokumentov, uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov ter oblik komunikacijske tehnologije, urejati in delovati v sistemih elektronskega arhiviranja, celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso, odločati o usodi dokumentov ter razumevati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij na dokumentih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Novinarske študije (Journalism studies)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Program nadgrajuje in poglablja na dodiplomskem študiju pridobljena novinarska znanja z najnovejšimi domačimi in tujimi spoznanji na področju novinarskih študij ter študente usposablja za kritično obravnavo in reševanje aktualnih novinarskih problemov v različnih medijih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Bibliotekarstvo in informatika

  Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika, ki poteka kot redni študij, je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja. S tem so tudi povezane splošne kompetence, ki vključujejo produkcijo, distribucijo, organiziranje, shranjevanje in posredovanje vseh vrst publikacij in informacij na področju svoje druge discipline. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Novinarstvo

  Glavni cilj študijskega programa Novinarstvo je študente izobraziti za samostojno novinarsko delo, zato jih seznanja in usposablja za razumevanje, analiziranje in pojasnjevanje novinarstva kot družbene institucije, kulturne prakse in poklica ter posreduje teoretsko utemeljene nastavke za kritično mišljenje ter celovit analitični, jezikovni in tehničnoveščinski aparat za praktično novinarsko delo za različne medije, s katerim so sposobni kompleksno in poglobljeno pojasnjevati aktualne probleme na različnih področjih družbenega življenja. Učni izidi študentov se preverjajo skozi pripravo izdelkov, samostojnih in skupinskih projektnih nalog, izpitno preverjanje znanja ter opravljanje praktičnega usposabljanja skozi novinarski praktikum in prakso. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Bibliotekarstvo in informatika (Librarianship and information science)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovne kompetence: Smer bibliotekarstvo: seznanjenost z nastankom in razvojem bibliotekarstva kot znanosti in dejavnosti; usposobljenost za opravljanje del pri nabavi, obdelavi, urejanju in posredovanju knjižničnega gradiva in informacij; usposobljenost za komuniciranje z uporabniki za posredovanje knjižničnega gradiva in informacij iz njega ter o njem. Smer informacijska znanost: seznanjenost z nastankom in razvojem informacijske znanosti; poznavanje področij informacijske znanosti in povezav z drugimi vedami; razumevanje osnovnih načel organizacije znanja; poznavanje informacijskega cikla; usposobljenost za uporabo informacijske tehnologije za upravljanje z informacijami. Smer knjigarstvo: razumevanje organizacije in narave dela v založniško-medijskih hišah v družbenem in zgodovinskem kontekstu; razumevanje uredniške, trženjske, oblikovalske in proizvodne funkcije založniškega procesa; oblikovanje in urejanje informacij za objavo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (Information Science and Library Science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Informacijska znanost z bibliotekarstvom je usposobiti kandidate za organizacijo informacij tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu. Kompetence, ki ji magister pridobi med študijem vključujejo: usposobljenost za vodenje ustanov ali njihovih delov, ki se ukvarjajo z zbiranjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij (npr. informacijski centri, oddelki za dokumentacijo), usposobljenost za promoviranje in razširjanje vpliva ustanov, ki se ukvarjajo z zbiranjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij idr. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia