• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 51 items
 1. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (svenskspråkigt), politices magister (2 år)

  Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett gemensamt program för Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Magisterexamen beviljas av statsvetenskapliga fakulteten. Den forskningsbaserade undervisningen är anknuten till aktuell samhällsvetenskaplig forskning samtidigt som den ger kompetens för en yrkeskarriär. Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten hör till universitetets centrumcampus som är beläget i Kronohagen i hjärtat av Helsingfors. Undervisningen inom magisterprogrammet genomförs i aktiverande och stimulerande lärmiljöer där studentens lärande står i fokus. Det finns möjligheter till mångsidiga arbetssätt och olika läraktiviteter. Undervisningen bygger på interaktion och diskussion både i närpedagogiska och digitala lärmiljöer. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har en nära koppling till arbetslivet och arbetslivspraktik. Karriärplanering och möjligheter till internationellt utbyte är inbyggda i studierna. Studerande som har avlagt magisterstudier i socialt arbete erhåller socialarbetarbehörighet (se närmare under ”Kompetens” nedan). ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Sosiaalitieteiden ohjelman opetus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin. Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaaliteiden perusopinnot tutustuttavat sinut kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan. Samalla opit lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannut tieteellisessä kirjoittamisessa. Oman opintosuunnan valinta tapahtuu toisen opintovuoden syksyllä. Ohjelmassa yhdistyy neljä tieteenalaa, jotka kukin muodostavat ohjelman sisällä oman opintosuuntansa: Sosiaalipsykologiassa tutkitaan mm.  yksilöiden ja ryhmien välisiä  suhteita, vuorovaikutusta,  identiteettiä, arvoja, asenteita. Sosiaalityössä keskeisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalipalvelut, asiantuntijuus, huono-osaisuus, vanhuuden ja lapsuuden tutkimus. Sosiologiassa tutkitaan mm. maahanmuuttoa, etnisiä suhteita, kasvokkaista ja medioissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, ammatteja, sosioekonomisia terveyseroja, ikääntymistä ja sen seurauksia, tiedettä ja teknologiaa ja kaupunkialueiden eriytymistä. Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus. Opintojen aikana saat käsity ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Sosiaalitieteiden maisteriohjelma on kansainvälisesti korkeatasoinen, Suomen laajin ja kattavin alan koulutusohjelma. Ohjelma tarjoaa tietämyksen sosiaalitieteellisen tutkimuksen laajasta kentästä ja ajankohtaisista suuntauksista, antaa valmiudet hyödyntää aiempaa tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisussa sekä opastaa tekemään tutkimusta, jolla on tieteellistä ja käytännön arvoa. Opit myös lukemaan ja arvioimaan kriittisesti suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa koskevaa tieteellistä kirjallisuutta, tarkastelemaan yhteiskunnallisten muutosten merkityksiä, syitä ja seurauksia, sekä punnitsemaan sosiaalisia ilmiöitä koskevaa keskustelua ja ottamaan siihen kantaa. Sosiaalitieteiden maisteriopinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin tieteenaloihin oman valintasi mukaisesti. Maisteriohjelman muodostavat kuusi tieteenalaa: kriminologia,  sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, väestötiede ja yhteiskuntapolitiikka. Riippuen opintojesi painotuksista tulet perehtymään eri tutkimusperinteisiin sekä tapoihin lähestyä ja ratkaista arki- ja työelämään, terveyteen, syrjäytymiseen, rikollisuuteen, kulttuurien kohtaamiseen, väestönkehitykseen, hyvinvointipalveluihin, organisaatioiden toimintaan sekä muuttoliikkeisiin ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä haasteita. Maisteriohjelman tieteenaloja yhdistää kiinnostus yhteiskunnan rakennetta, sosiaalista toimintaa ja yhteiskunnallisia muutoksia kohtaan sekä halu ymmärtää ja selittää ihmisten keskinäisiä sekä ihmisten ja instit ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri, Rovaniemi (3 v + 2 v)

  Sosiaalityö on tieteellinen oppiala sekä haasteellisuudessaan palkitseva ammatti, jossa on mahdollisuus työskennellä sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin myös yhteisöjen kanssa. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena antaa oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §). Koulutus antaa myös valmiudet toimia sosiaalityön asiantuntemusta edellyttävissä suunnittelu-, hallinto-, opetus- ja tutkimustehtävissä, sekä sosiaalialan ohella myös laajemmin vaikuttajana yhteiskunnallisella kentällä. Sosiaalityön asiantuntemus ja yhteiskunnallinen tehtävä sisältää myös rakenteellisen työotteen, eli sosiaaliseen oikeudenmukaisuuden valvomisen ja mahdollistamisen. Lapin yliopistossa on ainutlaatuinen mahdollisuus suuntautua sosiaalityön sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin. Sosiaalityön koulutus on ainoa sosiaalialan yliopistollinen tutkinto. Se merkitsee keskeistä vastuuta koko sosiaalialan tavoitteellisesta kehittämisestä ja alan tutkimukseen perustuvasta tiedonmuodostuksesta. Sosiaalityön teoreettisen haltuunoton avulla rakennetaan vahvaa ammatti-identiteettiä ja ymmärrystä alan lähtökohdista, luonteesta ja kehittymisen mahdollisuuksista. Koulutus rakentuu teorian, tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutteisesta suhteesta. Siksi tutkinto sisältää myös käytännön opiskelua. Tutkinto antaa teoreettis-käytännöllisten valmiuksien lisäksi mahdollisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sosiologia, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Politiikkatieteiden ja sosiologian oppiaineet muodostavat yhteisen hakukohteen ja niillä on yhteinen valintakoe ja opiskelijavalinta. Opinnoissa yhdistyvät perusyhteiskuntatieteelliset oppiaineet toisiaan täydentävällä tavalla. Politiikkatieteiden ja sosiologian opinnot tarjoavat yksityiskohtaista ja toisaalta laaja-alaista ymmärrystä kansallisista ja kansainvälisistä sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista ilmiöistä ja järjestelmistä. Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot ovat kaikille yhteiset. Politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiset perusopinnot johdattavat tieteenalojen peruskäsitteisiin, teorioihin, metodeihin ja tutkimuskäytäntöihin. Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun. Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, kansainvälistä terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoikeusloukkauksia. Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulu ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v), maisterihaku

  Sosiaalityö on tieteellinen oppiala sekä haasteellisuudessaan palkitseva ammatti, jossa on mahdollisuus työskennellä sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin myös yhteisöjen kanssa. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena antaa oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §). Koulutus antaa myös valmiudet toimia sosiaalityön asiantuntemusta edellyttävissä suunnittelu-, hallinto-, opetus- ja tutkimustehtävissä, sekä sosiaalialan ohella myös laajemmin vaikuttajana yhteiskunnallisella kentällä. Sosiaalityön asiantuntemus ja yhteiskunnallinen tehtävä sisältää myös rakenteellisen työotteen, eli sosiaaliseen oikeudenmukaisuuden valvomisen ja mahdollistamisen. Lapin yliopistossa on ainutlaatuinen mahdollisuus suuntautua sosiaalityön sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin. Sosiaalityön koulutus on ainoa sosiaalialan yliopistollinen tutkinto. Se merkitsee keskeistä vastuuta koko sosiaalialan tavoitteellisesta kehittämisestä ja alan tutkimukseen perustuvasta tiedonmuodostuksesta. Sosiaalityön teoreettisen haltuunoton avulla rakennetaan vahvaa ammatti-identiteettiä ja ymmärrystä alan lähtökohdista, luonteesta ja kehittymisen mahdollisuuksista. Koulutus rakentuu teorian, tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutteisesta suhteesta. Siksi tutkinto sisältää myös käytännön opiskelua. Tutkinto antaa teoreettis-käytännöllisten valmiuksien lisäksi mahdollisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sosiologia, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v), maisterihaku

  Sosiologia on tiedettä, joka kysyy, miten yhteiskunta muodostuu, miten yhteiskunta muuttuu ja mitä yhteiskunnalliset käytännöt tarkoittavat ihmisten elämässä. Yleisenä yhteiskuntatieteenä sosiologia tuottaa lähestymistapoja niin jokapäiväisen arkielämän kuin globaalien prosessienkin ymmärtämiseen. Sosiologian tutkimusalue on laaja – mikään inhimillinen ei ole sille vierasta. Tutkimuskohteet ulottuvat yhteiskunnan rakenteesta, taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä aina yksityisten ihmisten vuorovaikutukseen. Sosiologia tutkii muun muassa yhteiskunnan taloudellisia ja kulttuurisia rakenteita ja toimintaa, ihmisten vuorovaikutussuhteita, alakulttuureja, valtaa ja vastarintaa, sukupuolta, rasismia ja identiteettiä. Sosiologia pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan kriittisen tiedon ja totutuista käsityksistä poikkeavien näkökulmien avulla sekä tutkimalla yhteiskunnallisia ongelmia ja ihmisten eriarvoisuuksien muodostumista. Useat tieteenalat hyödyntävät sosiologisia lähestymistapoja, käsitteitä ja tutkimuksellisia menetelmiä. Lapin yliopistossa sosiologia on monipuolista, laaja-alaista ja kansainvälistä. Erityisiä tutkimusalueita ovat työn, hyvinvoinnin, ympäristön ja kulttuurin tutkimus sekä sukupuolen, tiedon ja vallan suhteet. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Perusopinnot sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Aineopinnoissa tutustutaan sosiaalityön toimintaympäristöihin, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin, sosiaalityön oikeudellisiin perusteisiin, sosiaalitieteiden kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin sekä tehdään kandidaatin tutkielma seminaarissa. Syventävien opintojen aikana opiskellaan seuraavia asioita: tutkimustiedon hankkiminen, tuottaminen ja soveltaminen sosiaalityön eri konteksteissa, eettinen arviointi  tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa, sosiaalityön työmenetelmien kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden arvioiminen, erilaisten ihmiskäsitysten merkitys auttamistyössä ja organisaatioiden sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtaminen. Opiskelu tapahtuu päiväsaikaan ja vaatii läsnäoloa. Opinnot voivat sisältää luentoja, seminaareja, verkkokursseja, esseitä, kirjatenttejä ja ryhmätöitä. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sosiaalityön maisteriohjelma (JY), yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Syventävien opintojen aikana opiskellaan seuraavia asioita: tutkimustiedon hankkiminen, tuottaminen ja soveltaminen sosiaalityön eri konteksteissa, eettinen arviointi  tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa, sosiaalityön työmenetelmien kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden arvioiminen, erilaisten ihmiskäsitysten merkitys auttamistyössä ja organisaatioiden sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtaminen. Opiskelu tapahtuu päiväsaikaan ja vaatii läsnäoloa. Opinnot voivat sisältää luentoja, seminaareja, verkkokursseja, esseitä, kirjatenttejä ja ryhmätöitä.  ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja sivuaine-, kieli- sekä viestintäopinnoista. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Sosiaalitieteen aineopinnot sisältävät yhteisiä opintoja, menetelmäopintoja ja sosiaalitieteen valinnaisia opintoja. Sosiaalitieteiden maisteriopinnot jakautuvat oppiainekohtaisesti sosiologian, taloussosiologian tai sosiaalipolitiikan opintolinjoihin: Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueen muodostavat sosiaaliturvajärjestelmät ja niiden yhteiskuntapoliittisten vaikutusten arviointi. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten eri sosiaalipoliittiset ratkaisut vaikuttavat palveluiden saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltion kannatusperustaan. Sosiaalipoliittiset ratkaisut ovat yhä enenevässä määrin kansainvälisiä. Siksi kansainväliset vertailut ja niihin liittyvät metodiset valmiudet ovat keskeisellä sijalla sekä oppiaineen tutkimustoiminnassa että opetuksessa. Sosiologian maisterivaiheessa opiskelija valitsee joko sosiaalisen eriarvoisuuden tai yhteisöjen ja yhteiskunnan muutoksen opintolinjan. Tutkimukselle perustuvia opetuksen painopisteitä ovat yhteiskuntaluokat, koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen; sosiaalinen eriarvoisuus ja marginalisaatio; väestö ja perheet; asuminen; terveys; sukupuolierot; yhteiskunnan ja kulttuurin muutos; monikulttuurisuus; valta ja ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages