• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Vēsture- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures zinātnieku sagatavošana vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas, Latgales novada un DU zinātnisko potenciālu. Studiju programmas uzdevumi: nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām; radīt apstākļus modernāko pētniecisko metožu, informatīvo tehnoloģiju un tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes, historiogrāfiskās analīzes un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas un vēsturiskā naratīva veidošanas) jomā; nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi, reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā; attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus pētījumus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus sasniegumus; Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti: lielu zināšanu apjomu kumulēšana un apjēgsme vēstures jomā; speciālu zināšanu iegūšana pētniecībā balstītās studijās un doktoranta veiktajos patstāvīgos pētījumos; prasme veikt pētījumus starptautiskā līmenī un starptautiskā kontekstā, prasme savā pētī ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vēsture- Doktora studijas

  Vēstures doktora studiju programma, kas piedāvā iespēju iegūt vēstures doktora zinātnisko grādu vēsturē, nodrošina vēstures zinātnes pēctecību un attīstību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošanu, un plašākā nozīmē, dalību nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Triju studiju gadu laikā pilna laika klātienē (attiecīgi četros gados nepilna laika neklātienē) doktorantam ir iespēja specializēties vienā no vēstures zinātnes apakšnozarēm: vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas, etnogrāfija. Studenta darbu vada augsti kvalificēts zinātniskais vadītājs. Studiju saturs ietver vismaz 3 zinātnisku publikāciju sagatavošanu un publikāciju recenzētos zinātniskos izdevumos, dalību vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs, piedāvāto izvēles studiju kursu apgūšanu un promocijas darba izstrādi. Programma nodrošina praktisku pieredzi augstskolu pedagoģijā , piedaloties pirmā un otrā līmeņa studiju programmu realizācijā ar nodarbību vadīšanu vai patstāvīga kursa izstrādi. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ajalugu

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80356 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Semiootika ja kultuuriteooria

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80326 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Ajalugu

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=3041 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Doctoral Programme in History (4 yrs)

  The aim of the Doctoral Programme in History is to produce researchers who are qualified to analyse social and cultural phenomena in a historical context. In particular, this means understanding historical change – in other words, comparing historical phenomena in terms of time, location and concepts. Critical historical knowledge is a key to understanding the contemporary world and the world of the future. A doctoral degree in history gives the graduate the skills to work as a researcher and in various duties in administration, education and the civic society, where most of the University’s graduates are employed. The research subjects of history students are broad and manifold, but they tend to concentrate in the strong fields of the discipline: the history of modernisation and the civic society, international interaction, and the history of everyday life in Finland and early Europe. The doctoral programme has a unique profile focused on social history and emphasising temporal and regional comparison, as well as stressing methodological and theoretical knowledge. Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/history.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral programme in history, General History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral programme in history, General History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral programme in history, Nordic History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. History, Doctorate

  1.    Knowledge and understanding 1.1.    Doctoral students possess a clear and in-depth of all the fundamental elements of their special field of knowledge, as well as its main theories, concepts and terms and most recent developments. The level of understanding and expertise will be more extensive and deeper than that required at the previous degree level.1.2.    Doctoral students possess a firm grasp of their field of specialisation and show an excellent knowledge of all elements pertaining to that area field of specialisation.1.3.    Doctoral students are able to make important and innovatory contributions to their field of specialisation, either in the form of new knowledge or in the innovative utilisation and interpretation of previous knowledge.1.4.    Doctoral students possess a good understanding of the scientific and methodological aspects of the subject, both those that apply to its theory and to the general body of opinion concerning the subject, its ideas and ethical standards1.5.    Doctoral students will be well aware of the financing of scientific research, how it is externally assessed and its practical application. 2.    Types of knowledge 2.1.    Doctoral students possess an extensive knowledge and understanding that they have developed via their own research and independent contribution, considered as important to their field of expertise.2.2.    Doctoral students have defined and presented original ideas in a clear manner and evolved new knowledge on the basis of substantial research that c ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages