• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1902 items
 1. Mākslas- Kultūras teorija (uzņemšana 2019./20. gadā)- Doktora studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus humanitārajās zinātnēs un mākslās, kas izglītības kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan pasaulē. Latvijas Kultūras akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu nozarē Kultūras teorijas apakšnozarē. LKA doktora studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. LKA doktora studiju programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro zinātņu un to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi vērsti uz strapdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē, tai skaitā sekojošu tematu izpēti: kultūras un radošo industriju kā sektora attīstības ekonomiskie, politiskie un radošie priekšnoteikumi, radošo industriju nozares (tai skaitā audiovizuālās un muzeju nozares sektora) attīstība, valodas un komunikācijas modeļu izmantošana kultūras un radošo industriju sektorā. LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi var tikt aizstāvēti Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomē, kā arī citās profilam atbilstošās padomēs Latvijā vai citās valstīs. Studiju rezultāti: 1. iegūtas padziļinātas un starptautiskā akadēmiskā diskusijā balstītas teorētiskās zināšanas humanitārajās z ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Izglītība- Prof. mag. studijas

  Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem: - bioloģijas un ķīmijas skolotājs, - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, - fizikas un matemātikas skolotājs, - matemātikas un informātikas skolotājs, - latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda), - krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda), - angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs, - vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs; - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - kulturoloģijas skolotājs, - vizuālās mākslas skolotājs. Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vispārējās izglītības skolotājs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums) • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads) - profesionālā maģistra grāds bez kvalifikācijas ieguves. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) • angļu valodas skolotājs • vācu valodas skolotājs • franču valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) • mājturības un tehnoloģiju skolotājs • psiholoģijas skolotājs • mūzikas skolotājs • pirmsskolas izglītības metodiķis Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi) • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • angļu un franču valodas skolotājs • angļu un vācu valodas skolotājs • angļu un krievu valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • matemātikas skolotājs • informātikas skolotājs • fizikas skolotājs • bioloģija skolotājs • speciālās izglītības skolotājs • sporta skolotājs • vēstures un sociālo zinību skolotājs • speciālās izg ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Master sciences humaines et sociales mention théorie et pratique du langage et des arts spécialité arts et langages

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/20807 ...

  Provider NameEcole des hautes études en sciences sociales

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 6. Master arts, lettres, langues mention études et pratiques culturelles contemporaines spécialité culture de jeunesse et culture de masse

  Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes : Il conçoit des produits culturels à destination de la jeunesse ou du grand public. Il organise des projets culturels à destination de la jeunesse ou du grand public. Il produit des oeuvres à caractère artistique à destination de la jeunesse ou du grand public. Il intervient dans le domaine de la communication à destination de la jeunesse ou du grand public. Secteurs d'activité : Ces professionnels travaillent dans les milieux culturels, ceux de la communication, de l'édition et du journalisme ainsi que dans l'organisation de spectacles. Métiers visés : Coordination d'édition Journalisme et information média Animation d'activités culturelles ou ludiques Intervention socioculturelle Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 7. Master arts, lettres, langues mention arts, lettres, langues et civilisations spécialité langue française, poétiques et histoire de la littérature et des arts

  Parcours Recherche (A et B) A la base de leur formation (en dehors des acquis spécifiques à chaque parcours), ces diplômés maîtrisent : - les outils linguistiques et les techniques d'écriture leur permettant de rédiger des documents à caractère scientifique (comptes rendus, articles, mémoires...) - les outils de recherche ou d'étude du domaine littéraire, linguistique, esthétique (bibliographie, diversité des discours critiques, capacité de description et d'analyse des textes et des œuvres d'art ainsi que des discours qui s'y rapportent) afin d'élaborer des ouvrages à caractère scientifique - les outils de communication (TICE) nécessaires à la recherche et à sa valorisation - au moins une langue étrangère afin de transmettre et d'acquérir les divers savoirs concernant la recherche et les travaux effectués au niveau européen et internationalLes diplômés sont donc capables : - d'initier une recherche documentaire scientifique, rigoureuse et précise, afin d'identifier et d'analyser les productions esthétiques, littéraires ou linguistiques - d'élaborer des sujets innovants à la croisée des disciplines concernées (Arts, Littérature ; recherche en méthodologie du FLE, élaboration de matériels didactiques) tout en conservant une posture critique et réflexive - d'argumenter méthodiquement, à l'oral comme à l'écrit, afin de défendre un point de vue (hypothèse de lecture, analyse scientifique...) - d'élaborer dans un esprit d'interdisciplinarité les outils de recherche et de réflexion (questionnement, hypothèses, sources ...

  Provider NameUniversité Pau et Pays de l'Adour

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 8. Master art, lettres, langues mention arts, lettres et civilisations

  Parcours : acousmatique et arts sonores cinéma et audiovisuel littérature, savoirs et culture numérique mondes anglophones - discours, cultures, créations mondes hispanophones - écritures, cultures, créations musique et informatique musicale   ...

  Provider NameUniversité Paris-Est Marne-La-Vallée

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 9. Master art, lettres, langues mention arts, lettres et civilisations

  Parcours : acousmatique et arts sonores cinéma et audiovisuel littérature, savoirs et culture numérique mondes anglophones - discours, cultures, créations mondes hispanophones - écritures, cultures, créations musique et informatique musicale   ...

  Provider NameUniversité Paris-Est Marne-La-Vallée

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 10. Master arts, lettres, langues mention études anglophones spécialité arts et culture visuelle

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/18050 ...

  Provider NameUniversité Paris Diderot

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)

Pages