• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Early Music- artistic and educational study programme

  Es wird in diesem Studium eine leidenschaftliche und historisch informierte Herangehensweise an die Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts praktiziert. Es stehen folgende Instrumente zur Auswahl: Barockcello, Barockoboe, Barockviola, Barockvioline, Cembalo-Alte Musik, Traversflöte, Viola da Gamba. Mit dem Abschluss des Bachelor-Studiums wird die Lehrbefähigung erreicht; das darauf aufbauende Master-Studium dient der künstlerisch-pädagogischen Vertiefung und ermöglicht durch seine modularen Struktur eine Konzentration auf ausgewählte Fachbereiche. ...

  Provider NameAnton-Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 2. Contemporary Dance- Stage Dance / Performance / Education

  Das Bachelorstudium Zeitgenössischer Bühnentanz befasst sich mit tradierten Tanztechniken (klassisches Ballett, moderner Tanz) bis zu zeitgenössischen Tanztechniken und setzt sich mit gewonnenen Erkenntnissen über den menschlichen Körper, seine Biologie, seine Emotionalität, seine Ressourcen und seinen Mechanismen auseinander. Das Bachelorstudium „Zeitgenössischer Bühnentanz“ ist in sieben Module gegliedert und umfasst folgende Bereiche: künstlerischer Tanz I (Studieneingangsphase, diese ist im ersten Studienjahr abzulegen und ermöglicht die weitere Inskription) II und III, Körperwissen/ Tanztheorie, zeitgenössischer Tanz/ klassisches Ballett/ Repertoire, Notation und Improvisation, Performancetheorie, Musikpraktikum für zeitgenössischen Tanz, Bühnentechnik, als Wahlmodul entweder Bühnentanz, Choreographie oder Tanzpädagogik und eine Bachelorarbeit mit anschließender künstlerischer Prüfung. ...

  Provider NameAnton Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 3. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. General Education Music Teacher- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified general education music teachers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of pedagogy and music sciences consistent with the standards of teachers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the labour markets of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme fulfil their primary professional goals complying with the principles of humanity, democracy, scientific approach, professionalism, individualization and creativity, adapting to the international culture scene as well as preserving and developing the heritage of the national music culture. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Deju un ritmikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Programmas galvenās prasības: – Apgūt pedagoģijas, psiholoģijas teorētisko bāzi; – Apgūt prasmi teorētiskās atziņas saistīt ar praktisko darbību skolas, pirmsskolas izglītības iestādēs, dažādu dejas žanru interešu izglītības pulciņos, deju kolektīvos un studijās; – Apgūt pētnieciskā darba iemaņas un prast tās izmantot praksē, studiju darbu un bakalaura darba izstrādē; – Attīstīt deju un ritmikas skolotājam nepieciešamās prasmes un iemaņas, personības iemaņas un kompetences. Profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt deju un ritmikas skolotāja profesijā; vadīt deju kolektīvus. Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens vizuālās mākslas skolotājs . Galvenie studiju kursi šajā daļā ir pedagoģija un psiholoģija, zīmēšana, gleznošana, grafika, kompozīcija, mākslas pedagoģija un attiecīgo priekšmetu mācību metodika. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Darba iespējas Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Mājas vide izglītībā- Prof. bak. studijas

  Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un vienu no kvalifikācijām: - mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā; - mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs. Apakšprogramma "Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā": Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos, vizuālās mākslas zinībās (zīmēšana, kompozīcija, formas dizains, gleznošana, tēlotājmāksla) u.c.. Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs Apakšprogramma "Mājas vide un informātika izglītībā": Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos un datortehnikas pamatos, datorklašu administrēšanā, algoritmu un datu struktūrās, programmēšanā, datu bāzes veidošanā u.c.. Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt par mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotājiem vai mājsaimniecības un informātikas skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu s ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Mūzika- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu mūzikā ar specializāciju vienā no virzieniem: - solo dziedāšanas skolotājs, - kora priekšmetu skolotājs, - instrumentspēles skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem: 1) akordeona spēles skolotājs, 2) klavierspēles skolotājs, 3) pūšaminstrumenta spēles skolotājs (flauta, klarntete, saksofons, trompete, trombons, tuba), 4) stīgu instrumenta spēles skolotājs (vijole, čells, kontrabass), - vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs. Studiju laikā Tu apgūsi: klavierspēli/akordeona spēli/pūšaminstrumenta spēli/stīgu instrumenta spēli/solo dziedāšanu /diriģēšanu; klavieru/akordeona/pūšamo instrumentu/stīgu instrumentu/diriģēšanas vēsturi; kameransambli/akordeona ansambli/pūšamo instrumentu ansambli/stīgu instrumentu ansambli/ kamerdziedāšanu/vokālo ansambli; instrumenta spēles, solo dziedāšanas vai kora priekšmetu mācību metodiku; solfedžo; mūzikas, mākslas vēsturi; harmoniju un polifoniju; improvizāciju un kompozīciju; mūzikas formu mācību; mūzikas stilus un interpretāciju; filozofiju un ētiku; vispārīgo, saskarsmes un mūzikas psiholoģiju; pedagoģijas vēsturi u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: „Mūzika”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Izglītība”, „Starpkultūru attiecības”; vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs- Prof. bak. studijas

  Apakšprogrammas: 1) Instrumenta spēles skolotājs – klavierspēles skolotājs/ akordeona spēles skolotājs/ stīgu instrumentu spēles skolotājs/ kokles spēles skolotājs/ ģitāras spēles skolotājs/ pūšaminstrumentu spēles skolotājs/ sitaminstrumentu spēles skolotājs/ 2) Vokālais pedagogs 3) Populārās un džeza mūzikas skolotājs Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarei un mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas profesionālās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, turklāt daļa zināšanu - instrumentu spēles vēsturē, mūzikas instrumenta spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu mācības metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Speciālists spēj parādīt mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma "Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs". Studiju rezultātā iegūst profesionālā bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un mūziikas skolotāja profesionālo kvalifikāciju. Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas nozīmi vispārējās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, turklāt daļa zināšanu - mūzikas mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem termiņiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages