• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 34 items
 1. Environment and Bio-Resources Management

  Umwelt- und Bioressourcenmanagement untersucht und löst komplexer Problemstellungen im Spannungsfeld zwischen natürlichen Systemen und menschlichen Handlungsweisen. Innerhalb der Studiendauer ist ein vierwöchiges Pflichtpraktikum in einschlägigen Betrieben oder in außeruniversitären Forschungs-, Prüf- und Untersuchungsanstalten vorgesehen. Die zwei zum Abschluss des Studiums benötigten Bachelorarbeiten sind im Rahmen des Moduls „Interdisziplinären Projektstudien“ zu erarbeiten. ...

  Provider NameUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Wood and Fibre Technology

  Im Fachgebiet der Holz- und Naturfasertechnologie liegen die Interessensschwerpunkte auf der Nutzung des Rohstoffs Holz und anderer nachwachsender Rohstoffe. Diese können einerseits als Energieträger betrachtet werden, andererseits stellen sie wertvolles Ausgangsmaterial zur Verarbeitung zu innovativen Werkstoffen und Produkten dar. Durch ein vierwöchiges (Pflicht-)Praktikum sollen weitere unmittelbare Erfahrungen mit der Materie errungen werden. Zum Abschluss des Studiums sind zwei Bachelorarbeiten, jeweils eine im Rahmen der Lehrveranstaltung „Interdisziplinäre Projektstudien“ und eine im Seminar „Holzverwendung + Bachelorarbeit“, zu verfassen. Englischkenntnisse sind nötig, da zumindest eine Lehrveranstaltung in Englisch abgehalten wird. ...

  Provider NameUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Forestry

  In Österreich umfasst das Gebiet der Forstwirtschaft Wissen und Handlungskompetenz bezüglich aller Funktionen des Waldes. Dazu gehören sowohl die ökonomische Nutzung, als auch Schutzfunktionen (Arten-, Wasser-, Boden-, Klima) und die Wohlfahrts- und Erholungsfunktion. Dabei folgt es stets dem Ziel der größtmöglichen Schonung der natürlichen Ressourcen. Innerhalb der Studiendauer ist eine Pflichtpraxis in einschlägigen Betrieben oder in außeruniversitären Forschungs-, Prüf- und Untersuchungsanstalten im Ausmaß von insgesamt vier Wochen vorgesehen. Insgesamt sind zwei Bachelorarbeiten im Rahmen der Lehrveranstaltungen „Interdisziplinäre Projektstudien“ und „LFÜ Standortslehre/Ertragslehre + Bachelorarbeit“ zu verfassen. ...

  Provider NameUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Mežinženieris- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti iegūst zināšanas un prasmes darbam ar mūsdienīgām projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, apgūst mežsaimniecības uzņēmuma vadības un ražošanas organizēšanas kompetences, zināšanas par pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, tehnoloģijām un meža ekonomiku. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt mežizstrādes, meža apsaimniekošanas, koksnes pirmapstrādes vai kokmateriālu loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Koksnes materiāli un tehnoloģija, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Mežzinātne- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas meža ekonomiskajos, ekoloģiskajos un sociālajos aspektos, studē mežsaimniecības darbu vadību un organizāciju, iepazīst koksnes tirgu, iemācās kā kopt mežu, lai tas dotu iespējami augstāku ražu un tiktu saglabāta dabas daudzveidība. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt valsts AS "Latvijas valsts meži", Valsts Meža dienestā, mežierīcības uzņēmumos, meža resursu izmantošanas, kontroles un pārvaldīšanas organizācijās, konsultatīvā dienestā, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Metsandus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=401 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Undergraduate Studies Programme of the Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agricultural Technology & Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute of Central Greece.

  The curriculum of the Department of Forestry and Natural Environment Management covers the cognitive subject about the application of technical, biologic, and financial sciences for the sustainable production and the multifunctional management and protection of land natural ecosystems, as well as for the preservation, upgrading, and protection of the natural environment. ...

  Provider NameFaculty of Agricultural Technology & Food Technology and Nutrition. Technological Educational...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 8. Metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatin opinnoissa opiskelijat saavat ensin perusopinnoissaan laajat perustiedot ja -taidot metsätieteiden eri osa-alueilta ja erikoistuvat sitten aineopinnoissaan tarkemmin valitsemaansa alaan. Opittuja asioita pääsee jo ensimmäisenä opiskeluvuonna soveltamaan kenttäkursseilla, jotka kehittävät ryhmätyötaitoja ja käytännön osaamista. Ensimmäisen vuoden jälkeen opinnot jakaantuvat metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuuntiin, jotka sisältävät useampia erikoistumisaloja. Metsien ekologian ja käytön opintosuunta Metsien ekologian ja käytön opintosuunnassa keskitytään metsien ja soiden sekä niiden eliöiden toimintaan, metsien kasvatukseen ja hoitoon, puun matkaan metsästä biotaloustuotteeksi sekä metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojeluun. Opetuksen keskiössä ovat myös metsien käytön suunnittelu sekä metsävarojen hallinnassa tarvittavan tiedon kerääminen ja analysointi. Ajankohtaisia aiheita ovat mm. metsien eri kasvatusmallit, metsien ja soiden ennallistaminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön, uusien kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien soveltaminen luonnonvarojen käytön suunnitteluun, retkeilyn ja luonnonsuojelun yhdistäminen metsätalouteen, puunkorjuun tehostaminen sekä puubiomassan jalostaminen uusiksi korkea-arvoisiksi biotaloustuotteiksi. Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunta Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunnassa painotetaan taloudellisia ja kaupallisia opintoja. Perusopinnot sisältävät kursseja metsäekonomian perusteista sekä mets ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri / elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot sisältävät taloustieteiden perusopintoja sekä perehdytyksen ohjelman sovellusaloihin. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kahdesta opintosuunnasta. Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnassa opit soveltamaan taloustieteellistä näkökulmaa kansallisella, valtioiden välisellä ja globaalilla tasolla muun muassa ympäristöongelmien analyysiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Opit soveltamaan taloustiedettä myös maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maatalouspolitiikan, elintarvikemarkkinoiden ja maaseutuyritysten toiminnan analysointiin. Talousosaaminen yhdistettynä ympäristön, luonnonvarojen ja maatalouden erityispiirteiden tuntemiseen tuottaa sinulle laaja-alaisen asiantuntemuksen. Opintojen alussa omaksut kansantaloustieteen perusteita ja menetelmäopintoja. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtien opit myös soveltamaan taloustieteellistä lähestymistapaa kursseilla, esimerkiksi ympäristö- tai maatalousekonomian perusteissa. Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opit soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdyt muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärrät myös kuluttajalähtöisyyden merkityksen liiketoiminnassa sekä kuluttajien aseman ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Metsätalousinsinöörin opinnoissa opiskelet kestävää metsätaloutta: opit turvaamaan teollisuuden puunsaannin kestävällä tavalla, perehdyt uusiutuvan energian nopeasti kehittyvään toimintaympäristöön ja opit työskentelemään taloudellisesti kannattavalla tavalla metsäliiketoiminnan tehtävissä.  Metsien käytön suunnittelun, metsänhoidon ja metsäluonnon tuntemuksen opinnot ovat myös olennainen osa metsätalousinsinöörin opintojasi. Metsätalouden opintojen ensimmäisen lukuvuoden teemana on metsätalouden tuntija. Tutustut monipuolisesti metsätalouden eri toimintoihin ja opit käytännön taitoja. Toisen vuoden teema on metsätalouden toimija. Laajennat metsätalouden osaamistasi ja opit soveltamaan tietojasi käytäntöön. Kolmannen vuoden teema on metsäbiotalouden osaaja. Syvennät tietojasi ja taitojasi ja opit hallitsemaan metsäbiotalouden kokonaisuutta. Neljännen vuoden teema on metsäalan ammattilainen. Hankit täydentävää osaamista ja osoitat omaksuneesi kehittävän työskentelytavan. Opiskelet metsätalousinsinöörin ammattiisi alusta alkaen yhteistyössä työelämän kanssa. Joensuu Euroopan metsäpääkaupunkina tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet verkostoitua jo opintojesi aikana. Alueella toimii suuria kansainvälisiä metsäteollisuusyrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, metsätalouden kehittämisyksiköitä ja julkishallinnon organisaatioita, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksiä sekä lukuisia metsäpalveluyrityksiä. ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages