• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 113 items
 1. Starptautisko pārvadājumu loģistika- Prof. bak. studijas

  Studiju rezultāts: Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta mezglu un terminālu jomā, kā arī muitas darbības organizēšanā un mūsdienu loģistikas centru pārvaldībā. Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūta Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Business Administration- Bachelor studies

  The aim of the programme „Business Administration” with specialization in International Business and Law is to prepare the students to develop their own business in international environment or to work as a highly qualified specialist in state, private and international institutions. The graduates will have a full range of competences to work in the field of entrepreneurship in the context of laws and regulations. Students will be trained to work both - individually and in groups; they will also develop their presentation skills, analytical skills and critical thinking skills, which are necessary both for the labor market to remain effective and for business organizations to develop in a changing economic environment. The planned results will cover the following competences: orienting in the processes of the contemporary international economy and business and the ability to analyze them by using statistical, econometric and other methods of quantitative and qualitative analysis; understanding the basics of every legal aspect of the entrepreneurship (international private law, international public law etc.) in order to participate efficiently in the activities of international trade, finance and other fields; abilities to orient in global economic environment and to take decisions in the circumstances of global competition. Career opportunities Graduates will be able to develop their own business on international level, to work in international companies, multinational corporations, in the institutions of for ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Biznesa vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration). Studiju programmas uzdevumi Programmas uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes gan pārvaldības teorijā, gan praktiskajā uzņēmējdarbībā tās visdažādākajās formās, kā arī uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē. Izvēlētajā specializācijā students gūst padziļinātu profesionālo izpratni. Sniegt studentiem pamatzināšanas pārvaldībā, ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, tirgvedībā, loģistikā, statistikā un augstākajā matemātikā, ekonomikas informātikā, tiesībās, filosofijā un psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmuma pārvaldības izpratni. Padziļinātu zināšanu apguvi sniegt kādā no jomām (specializācijām) – finanšu pārvaldībā un vadības grāmatvedībā; tirgvedības un loģistikas pārvaldībā; uzņēmējdarbības specifiskie aspekti Baltijas valstīs. Veidot izpratni par uzņēmējdarbības pārvaldību saistītiem ekonomiskiem, tiesiskiem, ētiskiem un psiholoģiskiem aspektiem. Papildināt un nostiprināt svešvalodu (angļu un/vai vācu) zināšanas, apgūt ar uzņēmējdarbības pārvaldību saistīto leksiku. Apgūt analītiskās iemaņas, lietojot gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās, gan arī atbilstošus datorlīdzekļus pārvaldības situāciju analīzē un lēmumu pieņemšanā. Veikt patstāvīgus pētījumus iz ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tehnoloģiju un inovāciju vadība- Bak. studijas

  Starptautiska studiju programma, iztrādājusi Rēzeknes augstskola sadarbībā ar Klaipēdas lietišķo zinātņu universitāti. Pēc absolvēšanas jaunie speciālisti varēs vadīt tehnoloģiju un inovāciju ieviešanas projektus dažādās biznesa nozarēs, uzņēmumu darbības modernizāciju ražošanas, pakalpojumu jomā, strādāt inovāciju centros, tehnoloģiskajos parkos, konsaltingkompānijās, kā arī dibināt savus uzņēmumus. Studiju programmas konkurētspējīgās priekšrocības ir: multidisciplināro zināšanu un prasmju apguve (informāciju tehnoloģijas, ekonomika, vadība); iespēja izmantot divu augstskolu pieejamos resursus (bibliotēkas, lekcijas, docētāji utt.); iepazīties ar Lietuvas izglītības sistēmu un biznesa vidi. Iespēja iegūt: •2 diplomus: Rēzeknes Augstskolas un Klaipeda University Applied Sciences (Lietuva) •Rēzeknes Augstskolas diplomu Studiju valoda: •angļu – ja vēlas iegūt divus diplomus •latviešu – ja vēlas iegūt Rēzeknes Augstskolas diplomu Studijas: •kopīgajā programmā (angļu valodā) – 3 semestri Rēzeknes Augstskolā, 3 semestri Klaipēdas lietišķo zinātņu universitātē (Klaipēda vai Viļņa) •Rēzeknes Augstskolā – ja izvēlas studēt latviešu valodā Apgūsi: Vadības teorija, Biznesa ekonomika, Lietišķā statistika, Resursu vadība, Mārketings, Stratēģiskā vadība un konkurētspēja, Pasaules ekonomika un globalizācija, Ievads uzņēmējdarbības modernizācijā un tehnoloģijās, Tehnoloģiju un inovāciju vadība, Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, Inovāciju process un politika, Eco - inovācijas, Līderība un pārmaiņu vadība, Biznesa ang ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Business Psychology- Bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA Bachelor’s programme in Business Psychology is the first programme of this kind in Latvia and is one of the few programmes offered in Europe. Students who choose this programme will gain a comprehensive understanding of business and management combined with a profound knowledge of psychology. This unique blend will enhance students’ marketability and give them a considerable advantage as they enter the labour market. Business Psychology programme will provide its students with the skills and knowledge to apply psychological principles to business problems in the workplace. Different career paths are open to the programme graduates – from running small and medium enterprises to starting, running and growing own companies in any business setting. Programme graduates are effective managers and responsible business people who make decisions based on financial and economic indicators and also consider the psychological aspects of specific business functions and processes. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Business Administration (BBA)- Professional bachelor studies

  The aim of the study programme „Business Administration” is to acquire the knowledge, skills and competences needed for business management. To educate competent, competitive company managers for the Nations Industries working in a changing social economic climate, who are able to apply their knowledge and understanding and demonstrate a professional approach to their work by exhibiting competence in process management, problem solution and decision making in corresponding fields. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Uzņēmējdarbība- Mārketinga vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas "Uzņēmējdarbība" studiju modulis: "Mārketinga vadītājs". Programmas saturs Vispārizglītojošie kursi: Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu val./Vācu val.), Darba aizsardzība, Civilā aizsardzība, Lietvedība, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Sports, Darba un komerctiesība. Nozares teorētiskie pamatkursi: Ievads uzņēmējdarbībā, Informātika, Statistika I, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Statistika II, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses, Personālvadība. Nozares profesionālās specializācijas kursi: Socioloģija, Vides ekonomika, Grāmatvedības teorija, Finansu grāmatvedība, Projektu vadīšana, Uzņēmējdarbības analīze, Prečzinība, Biznesa ētika, Cenu politika uzņēmumā, Vadības psiholoģija, Uzņēmējdarbības plānošana, Mārketinga pētījumi, Patērētāju uzvedība, Loģistika, Mārketinga komunikācijas, Pakalpojumu mārketinga vadība, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Starptautiskais mārketings, Pakalpojumu mārketinga vadība, Mārketinga plānošana, Studiju darbi, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs. Absolventu iespējas studēt maģistra studiju programmās; vadīt mārketinga sektoru mazajos un vidējos uzņēmumos; piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Industriālās inženierijas vadība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (angļu valodas grupa - studijas par maksu): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 23.01.2019. Studiju programma ir unikāla un vienīgā Baltijas valstīs. Profesionālā bakalaura studiju programma “Industriālās inženierijas vadība” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus. Sekmīgi apgūstot programmu tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs un profesionālā kvalifikācija “Sistēmas vadības inženieris”. Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Inženierzinātņu studiju kursu ietvaros studējošie gūst izpratni par sistēmu vadības principiem industriālajā inženierijā un praktiskās iemaņas ražošanas tehnisko procesu nodrošināšanā un pilnveidošanā. Savukārt vadības zinību studiju kursu apguve sniedz zināšanas par vadības principiem un cilvēkresursu vadību, uzņēmējdarbības organizēšanu, inovāciju un efektivitātes vadību, kā arī nepieciešamo ekonomisko aprēķinu veikšanu. Studējošie apgūst organizācijas darbības kvalitātes un efektivitātes principus, kas ietver arī LEAN (taupīgās vadības metodes) filozofiju un metodes, ar kurām strādā pasaulē vadošie industriālie uzņēmumi. Iegūtās zināšanas ļauj programmas absolventiem - sistēmu vadības inženieriem - izprast industriāla uzņēmuma ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Business Studies- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (online studies in Latvian or Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for individuals with secondary education and provides knowledge and skills necessaryfor successful business career and entrepreneurship in Latvia and abroad. The programme aim is to ensure education of business managers, further development of communication culture and creative personality of the students. Upon successful completion of this programme, graduates can work as s business manager or business unit managers. Study subjects: Banking, Information Technologies, Business Communications in English, Entrepreneurship, Statistics for Economists, Marketing, Corporate Finance, Operations Management, Marketing Research, Commercial Law, Course Paper in Marketing, Investments, Banking Management, Data Bases, Financial Accounting, Human Resource Management, International Economic Relations, International Commercial Law, Civil Law, Labour Law and Work Safety, Financial Management, Managerial Accounting, Business Ethics, European Union Law, Financial Markets, International Marketing, International Business, International Finance, Logistics, Strategic Management, Business Simulation INTOPIA™, Bachelor Thesis ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas kopīga bakalaura profesionālā studiju programma FinTech industrijā. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila zināšanas. Studiju programma ietver studiju kursus, kas sniedz zināšanas par programmatūru kodēšanu, projektēšanu, uzturēšanu, ieviešanu, testēšanu un prasību specificēšanu, kā arī finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot programmēšanas inženierus profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetenci finanšu vadības jomā, kas ļautu pretendēt uz starptautiski atzītas, t.sk.ar Scottish Qualifications Authority (SQA) sertifikātu apliecinātas, kvalifikācijas iegūšanu Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: – sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, mākslīgā intelekta pamatmetodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs; – sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un informācijas sistēmas funkcionēšanas nodr ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages