• EQF Home Page Icon

Qualification: Group fitness coach

No translation available for Danish. Showing the original language.

Group fitness coach

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Vult een oefenprogramma in functie van de visie van de fitnessclub/van het project in (Id 8660-c) (G120401 Id8660-c)
- Bereidt een intern overleg voor
- Neemt deel aan het werkoverleg
- Plant de eigen werkzaamheden
- Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….)
- Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
- Functioneert goed en efficiënt , ook op piekmomenten

● Informeert het publiek over het fitnessaanbod en de organisatie van de sessies (Id 14047-c) (G120401 Id14047-c)
- Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
- Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen
- Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen
- Geeft informatie over de praktische organisatie binnen de fitnessclub
- Onderhoudt contact met andere begeleiders
- Onderhoudt contact met de beoefenaar/sporter
- Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten

● Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na (Id 6779-c) (G120401 Id6779-c)
- Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie

● Past EHBO en CPR toe (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 01792)
- Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
- Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
- Schakelt (eventueel) hulp in
- Informeert naar klachten/symptomen
- Bekijkt de situatie en beslist wat hij moet doen
- Voert de EHBO-hulpverlening deskundig uit
- Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
- Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)

● Leeft kwaliteitszorg na (Beroepscompetentieprofiel) (co 01793)
- Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen
- Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf toe
- Zorgt voor aangepaste muziek, voldoende ventilatie , … (indien van toepassing)
- Bedient eventueel audiovisuele en andere toestellen
- Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement

● Promoot en organiseert bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub (Id 16324-c) (G120401 Id16324-c)
- Past commerciële technieken toe
- Gebruikt courante kantoorsoftware
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
- Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
- Controleert de beveiliging van de locatie
- Voert acties of reclamecampagnes

● Past de communicatieacties over de activiteiten van de fitnessclub of dienstverlening toe (Id 17985-c) (G120401 Id17985-c)
- Gebruikt kantoorsoftware
- Voert de meest efficiënte communicatieacties uit
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons, …
- Draagt bij tot de uitvoering van acties of reclamecampagnes
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan

● Onthaalt de klanten/sporters (Id 21301-c/ 17967-c)
- Ontvang bezoekers volgens de regels van klantvriendelijkheid
- Identificeert de klant/sporter/beoefenaar
- Registreert de sporter/beoefenaar
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de klant/sporter/beoefenaar
- Geeft informatie en beantwoordt vragen met een concreet en relevant antwoord
- Bedient de telefoon op een correcte wijze en beantwoordt telefonische gesprekken
- Neemt berichten aan en zorgt dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt
- Legt eventueel afspraken vast met een (nieuwe) klant
- Verwerkt de afspraak in een (elektronisch) agendasysteem
- Gaat respectvol om met klanten/beoefenaars

● Informeert en begeleidt de klanten/sporters (Id 17283-c) (co 01794)
- Gaat na of het een bestaande klant is of een prospect
- Inventariseert de informatiebehoefte
- Geeft een rondleiding indien nodig
- Informeert de klant over het clubaanbod
- Houdt aan- en afwezigheden bij
- Controleert eventueel het toegangsbewijs
- Bevraagt klanten spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele behoeften
- Neemt afscheid van klanten

Specifieke Activiteiten

● Bepaalt het beginniveau en de doelstellingen van de beoefenaar(s) en verwijst door naar de geschikte groepsles (Id 12197-c) (G120401 Id12197-c)
- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
- Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen
- Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af
- Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een personal trainer, medisch of paramedisch begeleider
- Luistert actief naar alle betrokkenen
- Behandelt klantinformatie vertrouwelijk
- Adviseert de beoefenaar(s) bij de keuze voor het type groepsles
- Informeert de kandidaat over de intensiteit van de verschillende soorten groepslessen

● Stemt de groepsles af op het niveau van de doelgroep en voorziet de nodige uitrusting (Id 24946-c) (G120401 Id24946-c)
- Werkt oefeningen uit die bij de capaciteit van de groep aansluiten
- Ordent oefeningen in een lesmoment zodanig dat ze op elkaar aansluiten
- Selecteert gepaste muziek voor de doelgroep en voor de activiteit
- Brengt variatie en uitdaging in de lesopbouw
- Beoordeelt welke spieren er gebruikt worden bij welke oefeningen
- Stelt een les samen volgens de doelstellingen van de groep en analyseert de bewegingen en oefeningen op functionaliteit en veiligheid
- Ontwikkelt het coördinatievermogen van de beoefenaar door een geleidelijke opbouw van de oefeningen
- Houdt zich aan de gemaakte afspraken

● Stelt de groepsles voor (G120401 Id16698-c)
- Voorziet het nodige groepsfitnessmateriaal
- Geeft instructies om het materiaal af te stemmen op het niveau van de beoefenaar
- Toont oefeningen vanuit een zichtbare positie en licht ze toe
- Spreekt de groep op een duidelijke manier toe geeft strakke, zichtbare aanwijzingen zodat de beoefenaars een voorbeeld hebben bij bewegen
- Werkt met spiegelbeeld
- Geeft visuele en verbale aanwijzingen zodat de beoefenaars in het ritme blijven
- Kondigt transities en het einde van een oefening verbaal en visueel aan
- Zorgt voor warming-up en cooling-down
- Houdt zich aan de lestijden

● Begeleidt de deelnemers tijdens de groepsles (G120401 Id16698-c)
- Verdeelt de aandacht over verschillende deelnemers
- Controleert de beoefenaars op een correcte en veilige uitvoering van de oefeningen
- Geeft indien nodig een aanpassing aan een individuele beoefenaar terwijl de groep bezig blijft
- Corrigeert fysiek en/of verbaal de beoefenaar zodat deze de oefeningen correct en veilig uitvoert
- Geeft uitleg over de functionaliteit van de oefening

● Motiveert de deelnemers tijdens de groepsles (G120401 Id16698-c)
- Past stemgebruik aan het moment in de les aan
- Spreekt door een microfoon
- Prijst de beoefenaars bij het uitvoeren van de oefeningen
- Corrigeert de beoefenaars bij het uitvoeren van de oefeningen zonder te zeggen dat ze de oefening fout doen
- Past de lesinhoud aan de mogelijkheden van de deelnemers op het moment van de les aan
- Stimuleert de beoefenaars tot volhouden van de oefening

● Beheerst (sportdiscipline) bewegingsactiviteiten gerelateerd aan groepsfitness (Id 22703-c, Id 32092-c) (G120401 Id22703-c/32092-c)
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van high low aerobics
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van op courante choreografie gebaseerde groepslessen
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van op courante niet-choreografie gebaseerde groepslessen
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van het gebruik van courant klein materiaal en eigen lichaamsgewicht in functie van cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheid
- Volgt de nieuwe evoluties op en neemt deel aan bijscholingen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van vergadertechnieken
● Basiskennis van communicatietechnieken (schriftelijk en mondeling)
● Basiskennis van voedingsleer
● Basiskennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van gezond bewegen
● Basiskennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid
● Basiskennis van de verschillende doelgroepen
● Basiskennis van psychologie in relatie tot de doelgroep
● Basiskennis van de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren
● Basiskennis van ICT (courante fitnesssoftware, registratie en ledenadministratie, oefenprogramma’s, teksten en cijfergegevens verwerken)
● Basiskennis van presentatiemogelijkheden
● Basiskennis van commerciële technieken
● Basiskennis van promotietechnieken
● Basiskennis klantenonthaal
● Basiskennis klantgericht telefoneren
● Kennis van de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten
● Kennis van sportaccommodaties, -materialen en middelen
● Kennis van motivatietechnieken
● Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten
● Kennis van potentieel gevaarlijke oefeningen
● Kennis van het afnemen en interpreteren van standaard vragenlijsten
● Kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar
● Kennis van trainingsleer
● Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
● Kennis van planmatig werken
● Kennis van begeleidingstechnieken
● Kennis van ongevalspreventie
● Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publiek toegankelijke ruimten
● Kennis van didactische technieken
● Kennis van vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken
● Kennis van observatietechnieken
● Kennis van conflicthantering en omgang met agressie
● Kennis van feedbacktechnieken
● Kennis van de verschillende doelgroepen
● Kennis van EHBO en reanimatietechnieken
● Kennis van kwaliteitsnormen
● Kennis van de bediening van audiov

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4