• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 120 items
 1. Doctoral Programme in Energy Systems, Mechanical Engineering, Doctor of Science (Technology), 4 years

  No description available ...

  Provider NameLappeenrannan teknillinen yliopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Programme in Engineering Science, Green Chemical Technology, Doctor of Philosophy (4 years)

  No description available ...

  Provider NameLappeenrannan teknillinen yliopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral programme in chemical engineering, Industrial Chemistry and Reaction Engineering (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral programme in chemical engineering, Paper Coating and Converting (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral programme in chemical engineering, Analytical Chemistry (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral programme in chemical engineering, Energy and Environmental Engineering (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ražošanas tehnoloģija- Doktora studijas

  Specializācijas virzieni: - Aparātu inženierija - Kvalitātes nodrošināšana un vadība - Mehanizētā ražošana un vadība. Doktora studiju programmas " Ražošanas tehnoloģija" mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus mašīnbūvniecības un ražošanas nozarēs, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus un sagatavot speciālistus augstskolām un zinātniskās pētniecības iestādēm. Uzdevumi Doktora studiju programmas uzdevumi ir: 1. Sniegt padziļinātas teorētiskas zināšanas fundamentālajos studiju virzienos kā arī iegūt prasmi veikt zinātniskus un pētnieciskus darbus un iemaņas zinātniskām diskusijām par savas vai citas zinātniskās nozares (apakšnozares) tēmām. 2. Attīstīt doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm; 3. Sniegt doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; 4. Veicināt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu, to rezultātu ziņošanu un dalību starptautiskajās kā arī vietēja mēroga konferencēs. Studiju rezultāti Programmas absolvents spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties mašīnzinātņu pētījumiem atbilstošas metodes, ir devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Prot gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Materiālzinātne- Doktora studijas

  Pašreiz Latvijā vienīgajā RTU doktora studiju programmā „Materiālzinātne” studējošajiem ir dotas iespējas augstākajā līmenī apgūt materiālu fizikā un materiālu ķīmijā balstītas materiālzinātnes un inovatīvu materiālu tehnoloģijas teorētiskos studiju priekšmetus. Doktorantūras absolventiem ir dota iespēja aizstāvēt savu promocijas darbu RTU promocijas padomē RTU P-18 kādā no promocijas darbam atbilstošām šādām materiālzinātnes apakšnozarēm: materiālfizika; polimēri un kompozītmateriāli; keramikas materiāli un biomateriāli, iegūstot fizikas doktora zinātnisko grādu vai inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Doktorantiem ir dotas iespējas strādāt zinātnisko darbu, izmantojot mūsdienīgu zinātnisko aparatūru Tehniskās fizikas institūtā, Polimērmateriālu institūtā, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā, Silikātmateriālu institūtā, Biomateriālu un biomehānikas institūtā un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā. Doktorantūras laikā studējošie apgūst prasmes mērķtiecīgi izstrādāt jaunus materiālus, sistemātiski un vispusīgi izpētīt to fizikālās un citas īpašības, kā arī pielietot šos materiālus dažādu eksperimentālu ierīču prototipu izstrādē (inovācijās) vai norādīt to pielietošanas iespējas. Mērķis Akadēmiskās doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas plaša profila universāli, eksakti, inženiertehniski un ilgtspējīgi domājošus materiālzinātnes speciālistus, kuri spētu patstāvīgi un radoši veikt gan zinātniski pētniecisko darbu, gan pedagoģisko darbu, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ķīmijas tehnoloģija- Doktora studijas

  Studiju programma "Ķīmijas tehnoloģija" ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Programma paredzēta ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm. Studiju laikā paredzēta jomai raksturīgo zināšanu apguve par ķīmijas tehnoloģijas procesiem un aparātiem, specializēšanās polimēru un silikātu materiālu, degvielu, bioloģiski aktīvo savienojumu, koksnes, kā arī vides ķīmijas un tehnoloģijas virzienos, u.c. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai students iegūst arī praktiskās iemaņas pedagoģijā, apgūst zinātniskās pētniecības metodes un tehniku, piedalās zinātniskajos semināros. Zināšanas ķīmijas tehnoloģijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos, kur nepieciešami vadoši inženierzinātņu speciālisti, kas pārzin ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest jaunas, inovatīvas tehnoloģijas. Šādas zināšanas nepieciešamas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētnieciskajās laboratorijās. Mērķis Sniegt zinātņu doktora līmenim atbilstošu augstāko kvalifikāciju ķīmijas inženierzinātnes nozarē, kā arī sagatavot pedagoģiskā darba veikšanai. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt doktora studiju līmenim un Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķ ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve- Doktora studijas

  Specializācijas virzieni: - Biomateriāli un biomehānika - Bionika un protezēšana - Lietišķā mehānika - Mašīnbūve - Medicīniskā inženierzinātne un medicīniskā fizika - Ražošanas automatizācija un pārstrāde tehnika - Siltumtehnika. Doktora studiju studiju programmas " Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve" galvenais mērķis ir sagatavo visaugstākās kvalitātes speciālistus tehnisko inovāciju izstrādē gan pētniecības laboratorijās inženierzinātņu jomā, gan akadēmiskās vides veidošanā augstskolās. Uzdevumi 1. Ievērot Latvijas iedzīvotāju velmi iegūt visaugstākās kvalitātes izglītību inženierzinātņu jomā, kas atbilstu Eiropas un pasaules prasībām, dot iespēju studēt ārzemju studentiem RTU programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām (piem., Engineering Mechanics, Mechatronics, Material Science, Heat and Power Engineering, Bio-engineering, Biomedical Engineering). 2.Pielietot studiju procesā modernizētās mācību metodes (situāciju analīze, darbs grupā skaitļošanas zālē, pētnieciskais darbs eksperimentu zālēs, uzstāšanās zinātniskajos semināros u.c.,). 3. Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovāciju radīšanas procesa skaidrošanai (analīze, tēze, antitēze, sintēze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, izgudrojumi, patenti, ražošana). 4. Sagatavot augstas klases speciālistus zinātnei un augstskolām sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos piem., Lietišķajā vai nepārtrauktas vides mehānikā, Mašīnbūves iekārtās, Robotu projektēšanā, Biomehānikā, Spektroskopijā, Biomateriālos, Protezē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages