• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 130 items
 1. Laikmetīgā deja- Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju laikmetīgajā dejā- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Laikmetīgā deja" apakšprogramma "Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju laikmetīgajā dejā". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par dejas mākslu, dejas nozarē pielietojamās praktiskās darbības prasmes, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Students prot vadīt, pasniegt, iestudēt, trenēt dejas nozarē, kas saistīta ar laikmetīgo deju, modern dance, dejas improvizāciju, dejas teātri, dažādu tehniku un stilu dejas izrādēm, skatuves kustību, džeza deju, ķermeņa iepazīšanu un nostādīšanu. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Laikmetīgā deja- Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju mūsdienu dejā- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Laikmetīgā deja" apakšprogramma "Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju mūsdienu dejā". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par dejas mākslu, dejas nozarē pielietojamās praktiskās darbības prasmes, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Students prot vadīt, pasniegt, iestudēt, trenēt, dejas nozarē, kas saistīta ar: ielu dejām: hip-hop, house, waacking, voguing, u.tml.,klubu dejām: electro (tecktonik), shuffle (hard style), techno, disco, u.tml.,šova dejām: dažādu tehniku un stilu dejas izrādēm; citiem mūsdienās populāriem, moderniem un aktuāliem deju stiliem; kā arī skatuviskām dejām, konkursiem, sacensībām, batliem, festivāliem. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mājas vide izglītībā- Prof. bak. studijas

  Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un vienu no kvalifikācijām: - mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā; - mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs. Apakšprogramma "Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā": Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos, vizuālās mākslas zinībās (zīmēšana, kompozīcija, formas dizains, gleznošana, tēlotājmāksla) u.c.. Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs Apakšprogramma "Mājas vide un informātika izglītībā": Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos un datortehnikas pamatos, datorklašu administrēšanā, algoritmu un datu struktūrās, programmēšanā, datu bāzes veidošanā u.c.. Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt par mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotājiem vai mājsaimniecības un informātikas skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu s ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Glezniecība- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Glezniecība". Apraksts Studijas LMA glezniecības apakšnozarē piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kura aizsākas interesē par glezniecību. Studējošie kursa pamatā apgūst glezniecības prasmes un tehnikas, kā arī strādā ar kompozīcijas uzdevumiem, attīstot savu tēlaino domāšanu, vizuālo valodu un individuālo radošo praksi. Vienlaikus programma sniedz iespēju apgūt citus mākslas medijus un tehnikas kā grafika, digitālā grafika, tēlniecība, fotogrāfija u.c. Kursa ietvaros galvenais uzsvars tiek likts uz laikmetīgas domāšanas attīstību, nodrošinot mākslinieku ar prasmēm realizēt savas ieceres un veidot karjeru mākslas sfērā, sākot no ideju izstrādes un darba radīšanas līdz izstāžu organizēšanai. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Grafika- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Grafika". Apraksts Apakšnozare piedāvā studijas savstarpēji saistītās programmās – Grafikas mākslā un Grāmatu grafikā. Grafikas māksla, iekļaujoties mūsdienu kontekstā, pieļauj plašu visdažādāko materiālu, tehnisko paņēmienu un jaunāko drukas tehnoloģiju izmantošanu darbu radīšanā. Studijas, kuru laikā tiek apgūtas arī visas klasiskās grafikas tehnikas, ir orientētas uz aktuālajām tendencēm mākslā. Grāmatu grafikā studijas ir saistītas ar iespējamo darba tirgu un balstītas poligrāfijas nozares specifikā. Mācību procesā tiek akcentēta radošā izdoma un atraktīvu ideju praktiskā realizācija, notiek sadarbība ar tipogrāfijām, izdevniecībām, autortiesību pārstāvjiem, papīra izplatītājiem, u.c. sadarbības partneriem. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Mūzika un skatuves māksla- Prof. mag. studijas

  Apakšprogrammas: • Mūzika un skatuves māksla ar apakšprogrammām: • Mūzika o specializācija Instrumentālā mūzika • profili: klavierspēle, klavierpavadījums, ērģeļspēle, klavesīna spēle, akordeona spēle, kameransamblis, klavieru duets, vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, stīgu kvartets, kameransamblis, flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle, kameransamblis, Sitaminstrumentu spēle, Džeza mūzika, Senā mūzika o specializācija Diriģēšana: • profili: Kora diriģēšana, Simfoniskā orķestra diriģēšana, Pūtēju orķestra diriģēšana o specializācija Vokālā mūzika: • profili: Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, Senā mūzika, Džeza mūzika o specializācija Kompozīcija o specializācija Skaņu režija o specializācija Mūzika un izglītība • profili: Instrumenta spēles mācība (klavierspēles, ērģeļspēles, klavesīna spēles, akordeona spēles,vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, arfas spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles,saksofona spēles, mežraga spēles, trompetes spēles, trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles mācība; Mūzikas mācība • Horeogrāfija. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Mūzika- Mag. studijas

  Apakšnozares: • Muzikoloģija: specializācijas Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, Mūzikas socioloģija, Mūzikas filosofija, Mūzikas pedagoģija, Mūzikas psiholoģija, Mūzikas antropoloģija • Etnomuzikoloģija • Instrumentālā mūzika • Vokālā mūzika • Kompozīcija • Diriģēšana. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Muzikoloģija- Doktora studijas

  Doktora studiju programmas īstenošanas mērķis ir muzikoloģijas speciālistu izglītošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt zinātniskās un radošās problēmas muzikoloģijas jomā, būtu motivēti mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai, konkurētspējīgi augstākās kvalifikācijas speciālisti starptautiskajā akadēmiskajā un zinātniskajā apritē, sagatavoti akadēmiskajam, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam augstskolās, citās kultūras un izglītības institūcijās. Specializācijas: • Vēsturiskā muzikoloģija • Sistemātiskā muzikoloģija • Etnomuzikoloģija. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Interjera dizains- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus, ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas interjera dizaina specialitātē atbilst profesionālā bakalaura līmenim un interjera dizainera kvalifikācijas prasībām un kuri var kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus interjera dizaina jomā, būt konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū. Kur var strādāt? Studiju programmas absolventi ir ieguvuši interjera dizaineram nepieciešamās kompetences, zināšanas un prasmes, lai spētu patstāvīgi īstenot radošas idejas dizaina jomā, veidot privātu un publisku telpu interjeru, kā arī mēbeļu, gaismekļu u.c. interjera elementu dizainu, strādāt ar interjera nozari saistītos uzņēmumos – arhitektūras un interjera dizaina birojos, interjera elementu, gaismekļu, aizkaru u.c. salonos, mēbeļu izgatavošanas uzņēmumos, izstrādāt vizuālās reklāmas un poligrāfijas projektus (piemēram, strādājot reklāmas aģentūrās, tipogrāfijās, dažādu uzņēmumu mārketinga nodaļās), kā arī realizēt dizaina idejas virtuālajā vidē, izstrādāt interjera dizaina skices un projektus, organizēt to izpildi un autoruzraudzību. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • dizaina jomai un interjera dizaina profesijai svarīgākos jēdzienus, likumsakarības, interjera dizaina profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni • izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veic profesionālu, māksliniecisku, radošu, inovatīvu un pētniecisku d ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Māksla- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu mākslā, kuri spēj kvalitatīvi darboties kultūras, radošo industriju nozarēs un zinātniski pētnieciskos projektos; pilnveidot profesionālās prasmes jauno tehnoloģiju izmantošanā radošo projektu prezentācijā un realizācijā; padziļināt kompetences laikmetīgajā mākslā un tās medijos. Studiju programmas saturs: Mākslas filozofija; Mūsdienu mākslas teorijas analīze; Komunikācijas vadība; Mākslas psiholoģiskās problēmas; Mūsdienu mākslas teorijas analīze; Laikmetīgā māksla; Vadības pamati un viena obligātas izvēles specializācija: Tekstilmāksla; Keramika; Glezniecība; Zīmēšana; Grafika; Dizains; Kultūras menedžments. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages