• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 133 items
 1. Master's Degree in "Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe". Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies. School of Economic and Regional Studies. University of Macedonia.

  The programme aims to the following: (a) the preparation of future executives for the public or private sector, for NGOs and international organisations active in the East and Southeastern Europe, (b) the continuous education and specialisation of already working executives, and (c) the proper preparation of students interested in furthering their studies to acquire a doctorate diploma. In the last two decades there have been dramatic changes in both the political systems and economies of Southeastern Europe (SEE). These economic and political developments are intimately interrelated. The initial political changes of the early ’90s had important economic consequences; the economic progress and prospects of the region are constrained by its political institutions and governance. At the same time, several countries of the region have become full members of the European Union, some also of the Eurozone, and others are still in the process of accession. The MA in the Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe aims at offering a comprehensive analysis of both political and economic development in the region, emphasizing the interrelation between the two, and setting the institutional and social context on firm analytical grounds. ...

  Awarding bodyUniversity of Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Master’s Degree in "Linguistics of the Southeastern Mediterranean". Department of Mediterranean Studies. Faculty of Humanities. University of the Aegean.

  Knowledge:The purpose of the Postgraduate Studies Programme titled "Linguistics of the Southeastern Mediterranean" is the acquisition of theoretical knowledge and methodological / research tools for the scientific study of the language and culture of the countries of the Southeastern Mediterranean. SkillsFollowing the successful completion of PSP "Linguistics of the Southeastern Mediterranean", the graduates shall be able to use the theoretical background and research tools acquired during their studies to conduct applied research for the language phenomena and language procedures related to the geographical area of Southeastern Mediterranean. CompetencesUpon the successful completion of PSP "Linguistics of the Southeastern Mediterranean", the graduates shall have the necessary competences to: - conduct high level research;- present with the respective scientific documentation the findings of their research; - sufficiently examine / present various linguistic phenomena concerning Southeaster Mediterranean; - refer firstly to procedures and aspects of various branches of Linguistics (e.g. Applied Linguistics, Language Testing, Language Policy, Grammar description of systems, Dialectology, Semantics, Adult Education) and secondly to the relation thereof (i.e. of the branches) with the language state of play in countries of the Southeastern Mediterranean. Learning outcomesUpon the successful completion of PSP "Linguistics of the Southeastern Mediterranean", the graduates shall be capable of:- describing the ba ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Master of Linguistics

  The graduate should be able to critically assess the processes of linguistic development and the ideas proposed by different linguistic schools, identify problems, formulate hypotheses, apply the research methods in humanities and carry out an individual research project. He/She should also be able to organise his/her work, learn individually and in a team, express his/her ideas clearly and coherently; develop critical reasoning and understand the importance of life-long learning and creativity development. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Master of Translation

  Filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vertėjo profesinė kvalifikacija reikalingi norint dirbti tiriamąjį, organizacinį ir specialiosios literatūros, interneto svetainių ir programinės įrangos vartotojo sąsajos vertėjo darbą. Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją: funkcinės kompetencijos - * gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai; * gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus; * gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; pažintinės kompetencijos - * gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias; * gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje; * gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančio ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Instructor of English as a Foreign Language

  A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az angol nyelvoktató bölcsész a) tudása Ismeri a nyelvtanulással és a nyelvelsajátítással kapcsolatos legfrissebb alkalmazott nyelvészeti kutatások eredményeit. Ismeri az angol leíró nyelvészetet és annak nyelvpedagógiai vonatkozásait. Ismeri az angol nyelvű népek kultúráinak legfontosabb jellemzőit, és a kultúra, mint élet- és viselkedésforma kapcsolatát a nyelvvel (interkulturális ismeretek). Ismeri a nyelvtanulás és a nyelvtanítás elterjedt módszertani megközelítéseit. Ismeri a különböző technikákat az olvasás-, írás-, beszéd- és hallottszöveg-értési készség, illetve a recepció, produkció, interakció és a közvetítőkészség fejlesztésére. Ismeri a tartalomalapú nyelvoktatás legfontosabb elveit és gyakorlatát (pl. kéttannyelvű oktatás). Ismeri az információs és kommunikációs technikák speciális, nyelvtanuláshoz kötődő, integrált alkalmazásának lehetőségeit (a tanulói autonómia erősítése, az interaktív tábla lehetőségei, virtuális tanulási felületek, kevert tanulási módok). Ismeri a nyelvtudás mérésével és értékelésével kapcsolatos kutatások legfontosabb eredményeit, a Közös Európai Keretrendszer elfogadott szintleírásait, a nyelvi mérés és vizsgáztatás alapelveit. Ismeri a tantervkészítés elméleti és gyakorlati megközelítését. Ismeri a külső és belső programértékelés elméletét és gyakorlatát. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Philologist in Byzantine Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkezik a görög kultúráról és a magyar-bizánci kapcsolatokról. A görög nyelvet olyan szinten ismerik, hogy képesek a görög irodalmi művek és történeti források sokoldalú elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A bizantinológia szakos bölcsész a) tudása A görög nyelvet és a görög nyelvtant felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén ismeri. Ismeri és elsajátította a görög kultúra összefüggéseinek felismeréséhez és megértéséhez szükséges kutatási módszereket. Átlátja a görög irodalom és kultúra egészét az ókortól napjainkig. Átlátja a görög kultúra jelentőségét az európai kultúrában, az ókortól máig ívelő gondolkodástörténetben és az egyetemes civilizációs folyamatban. Jártas a modern nyelv-, irodalom-, kultúra- és történettudomány módszereiben. Alkalmazni tudja a történeti-filológiai módszert a bizánci irodalom és kulturális jelenségek, valamint a történeti folyamatok megismerésében. Ismeri és használni tudja a tudományszak sajátos szaknyelvét, fogalmait és szakszóit. Szabatosan fogalmaz tudományos stílusban, ismeri a tudományos idézés szabályait. Legalább két idegen nyelven ismeri a tudományterület sajátos szaknyelvét. b) képességei Képes az egyéni és csoportban szervezett tanulásra, valamint a szakmai fejlődéséhez szükséges hiányok elemző feltárására és pótlására. Képes gondolatait szóban és írásban árnyaltan kifejteni, birtokolja a szakmai vi ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. gazdasági és jogi szakfordító és lektor ([A nyelv megnevezése] nyelv és [B nyelv megnevezése] nyelv)

   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek     ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet;  * az interkulturális kommunikáció sajátosságait; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * a fordítási és lektorálási elveket, módszereket; * a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegtárak, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok, ontológiák); * a fordítók és lektorok számára fontos hazai szoftvereket; * a szükséges terminológiai elméleti és gyakorlati alapelveit; * azokat számítástechnikai fogásokat, amelyek képessé teszik őket fordítást és a lektorálást segítő eszközök használatára; * tisztában vannak a lektorálás minőségbiztosításban betöltött szerepével, a lektorok szakmai etikájával és felelősségével. * tisztában vannak a lektorálás paramétereivel, folyamatlépéseivel;   képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;  * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel  az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Translator and Audiovisual Translator (... [A: name of A language] language and... [B: name of the foreign language] language)

   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek     ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * az audiovizuális szövegfajták jellegzetességeit; * az audiovizuális fordítás alapelveit és módszereit; * a szakfordítási és az audiovizuális fordítási segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok); * a szakfordító és audiovizuális fordító számára fontos szoftvereket (pl. SDL MultiTerm és qTerm, Subtitle Workshop, Amara, EZTitles);  * az audiovizuális fordítás folyamatában részt vevő különböző szakemberek és intézmények (pl.: szinkronstúdiók) feladatait.     képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. angol jogi szakfordító szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át és fordítói kompetenciákat erősítsen, amely a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítandó kompetenciák:Szakfordítói kompetenciák* stílusérzék, fogalmazási, helyesírási készség;* segédkönyvek, fordítószoftver használata;* szakszövegek elemzése forrásnyelven és célnyelven;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző brit, amerikai és európai uniós terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában. A nemzetközi forgalomban jelentkező fontosabb iratok fordításához használható terminológiai és számítógépes adatbázisok, C.A.T. megoldások és fordítási memóriák felhasználói szintű ismerete. Önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal.            Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a kontinentális és a common law országok eltérő jogi megközelítéseinek a fordítási munka szempontjából nél ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A /anyanyelv/ és B /idegen nyelv/ megnevezése)

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek    ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * a terminológiai elveket és módszereket; * a lexikográfiai és terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok, tudásbázisok, ontológiák); * a terminológus számára fontos hazai szoftvereket (pl. SDL MultiTerm és qTerm); * a vállalati és intézményi terminológiai munkacsoportok működését.   képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint  a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; * a terminológiai elvek és módszerek gyakorlati alkalmazására; * eligazodni a lexikográfiai és terminológiai segédeszköz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages