• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Íþróttabraut (15-77-3-7) stúdent

  Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði íþróttafræða, hafi fræðilega og verklega undirstöðuþekkingu í kennslu og þjálfun íþrótta fyrir börn og unglinga. Nemendur þekki grunn ýmissa íþróttagreina og geta miðlað honum áfram. Nemendur öðlist skilning á þroskaferli barna og unglinga og fái tækifæri til að leiðbeina börnum og unglingum. Íþróttabraut lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í íþróttafræðum eða á heilbrigðissviði. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Íþróttabraut (15-81-3-7) stúdent

  Á íþróttabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum á sviði íþrótta. Brautin er góður almennur undirbúningur undir nám á háskólastigi í íþróttafræðum, þjálfun, útivístarfræðum, tómstundafræðum og skyldum greinum. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Íþróttabraut (16-122-3-7) stúdent

  Námi á íþróttabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum, íþróttafræðum og íþróttagreinum með áherslu á sérsvið íþrótta. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla eða sérskólum einkum þar sem gerð er krafa um góðan undirbúning í íþróttum. Þá hefur námið nýst vel sem undirbúningur undir nám í einkaþjálfun, í félags- og menntavísindum, og uppeldisgreinum. Einnig er námið góður undirbúningur fyrir þjálfun og vinnu með börnum og unglingum. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Breiðholti

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Íþróttafræðibraut (15-100-3-7) stúdent

  Á Íþróttafræðibraut er megináherslan á íþróttafræði, íþróttagreinar og þjálfun auk kjarnagreina. Í kjarna brautar er lögð áhersla á eftirfarandi grunnþætti; læsi, sköpun og sjálfbærni auk áherslu á heilbrigði og velferð. Um er að ræða 200 eininga nám til stúdentsprófs. Námstími er að jafnaði 6 annir. Á íþróttafræðibraut er hægt að velja á milli tveggja leiða; félagsfræðasvið eða náttúrufræðisvið. Íþróttafræðibraut er ætlað að veita nemendum undirbúning undir leiðbeinendastörf hjá íþróttafélögum og frekara nám á háskólastigi í íþrótta- , kennslu- og heilsufræðum. ...

  Provider NameMenntaskóli Borgarfjarðar

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Íþróttir og útivist, íþróttabraut (15-28-3-7) stúdent

  Bókleg og verkleg námsbraut sem lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum með hæfni á 3. þrepi. Íþróttabraut, er 200 einingar og meðalnámstími er 6-7 annir. Inngönguskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla. Á íþróttabraut er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í íþróttum og lýðheilsu, s.s. íþróttagreinar, íþróttafræði og næringarfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni heppilegur undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, m.a. á sviði kennslu, íþróttafræða og útivistar hér á landi sem erlendis. ...

  Provider NameMenntaskólinn á Tröllaskaga

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Íþróttir og útivist, útivistarbraut (15-27-3-7) stúdent

  Bókleg og verkleg námsbraut sem lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum með hæfni á 3. þrepi. Útivistarbraut, er 200 einingar og meðalnámstími er 6-7 annir. Inngönguskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla. Á útivistarbraut er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í útivist, íþróttum og lýðheilsu, s.s. fjallamennsku, íþróttagreinar, íþróttafræði og næringarfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni heppilegur undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, m.a. á sviði kennslu, íþróttafræða og útivistar hér á landi sem erlendis. ...

  Provider NameMenntaskólinn á Tröllaskaga

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Þjónustubraut- félagsliði (16-40-2-5) félagsliði

  Markmið náms og kennslu á félagsliðabraut er að auka þekkingu og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum sem þurfa sérstaka aðstoð við athafnir daglegs lífs. Að loknu námi eru nemendur færir um að styrkja jákvæða sjálfsmynd einstaklinga og stuðla þar með að auknu sjálfstæði þeirra. Kynntar eru aðferðir til að greina, skilja og virða þarfir fólks auk þess sem stefnt er að því að auka lífsgæði þeirra sem þjónustunnar njóta, bæði líkamlega, efnislega, félagslega og tilfinningalega. Stöðugt er leitast við að vekja athygli nemenda á manngildi og leita nýrra leiða til að þróa og bæta þjónustuna. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Þjónustubraut- félagsmála- og tómstundaliði (16-51-2-5) frístundaleiðbeinandi

  Félagsmála- og tómstundanámi er ætlað að veita fólki sem starfar eða hefur hug á að starfa á vettvangi frítímans hagnýta menntun. Markmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu, leikni og hæfni til starfa að undirbúningi, skipulagningu og stjórnun félags- og tómstundastarfs. Vegna þessa er mikil áhersla á frítímafræði, sálfræði og uppeldisfræði auk þess sem unnið er með aukna færni í samskiptum. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Þjónustubraut- leikskólaliði (16-39-2-5) leikskólaliði

  Námsbraut fyrir leikskólaliða er ætlað að veita leiðbeinendum sem starfa við hlið og undir stjórn leikskólakennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi. Starf leikskólaliða snýst um umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár fyrir leikskóla og einstakar skólanámskrár. Þeir taka þátt í daglegu starfi leikskóla og sinna fjölbreyttum verkefnum við að leiðbeina börnum við leik og störf og sinna daglegri umgengni og umsjón með leik- og vinnusvæðum, tækjum og búnaði. Leikskólaliðar sinna ýmsum kennslutengdum verkefnum, styðja við börn í leik og námi, annast öryggi þeirra og heilbrigði, sýna félagslegan stuðning þegar við á, aðstoða við daglegar athafnir, stuðla að jákvæðu uppeldis- og námsumhverfi, leggja til hagnýtar lausnir við bekkjarstjórnun, taka þátt í samvinnu heimilis og skóla og styðja við skipulag og framkvæmd leikskólastarfs. Leikskólaliðar koma að vinnu með börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda til að styrkja ákveðna hegðun eða auka færni þeirra og sjálfstæði. Þetta gera þeir í samráði við og undir stjórn annars fagfólks leikskóla og því getur starf leikskólaliða haft í för með sér mikil samskipti og samstarf innan leikskóla og við foreldra þar sem upplýsingum um einstök börn er miðlað. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Þjónustubraut- stuðningsfulltrúi í skóla (16-50-2-5) stuðningsfulltrúi

  Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í skólum er ætlað að veita fólki sem starfa við hlið og undir stjórn kennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi.Stuðningsfulltrúar starfa flestir í grunnskólum en einnig í framhaldsskólum og felast verkefni þeirra í að vera kennurum til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Starfið miðar að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Það felur í sér að aðstoða þá við virka þátttöku í skólastarfi, í að ná markmiðum sem skólinn setur um námsframvindu, styrkja jákvæða hegðun þeirra og sjá til þess að þeir fylgi reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð. Í starfinu felst einnig að aðstoða nemendur sem þess þurfa við athafnir daglegs lífs eins og að klæðast og matast. Stuðningsfulltrúar vinna oft eftir sérstakri áætlun sem kennari, sérkennari og/eða sálfræðingur hafa gert fyrir einstaka nemendur þar sem staða þeirra kemur fram og hvaða markmiðum er stefnt að hverju sinni. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages