• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2476 items
 1. Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  De Zorgverlener: 1. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in domeinspecifieke gezondheidsproblemen bij diverse doelgroepen. 2. Professioneel mondeling en schriftelijk communiceren met patiënten en betrokkenen binnen een multidisciplinaire context. 3. Een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren bij complexe en/of specifieke aandoeningen, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. 4. Gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren bij diverse doelgroepen in het kader van preventieve gezondheidszorg. 5. Op een ethisch verantwoorde wijze een kinesitherapeutische diagnose en (be-)handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren, bij complexe pathologie en voor diverse doelgroepen rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. Zorgmanager: 6. Toepassen van juridische, deontologische en organisatorische aspecten in functie van het opstarten en beheren van een kinesitherapeutische praktijk of dienst. 7. Zich individueel en in team professioneel organiseren en reflecteren in functie van een optimale (kwaliteits)zorg in een multidisciplinaire setting. 8. Kritisch reflecteren over het beleid inzake aanbod van kinesitherapeutische zorg- en dienstverlening rekening houdend met de bredere maatschappelijke context. Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser: 9. Wetenschappelijk onderzoek verrichten gerelateerd aan het domein van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 10. Onderzoeksresultaten evalueren, de beperkingen ervan aangeven en oplossingsgerichte ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de statistiek

  Graduates 1. Have advanced knowledge of and insight into a wide range of statistical techniques, their interrelations, and their application. 2. Can act as a statistical expert and effectively collaborate in a team with subject-matter scientists and/or practitioners in the area of the chosen specialization. 3. Can properly handle quantitative scientific research questions, independently, effectively and creatively, using proper design and analysis methodology. 4. Are able to contribute to statistical and/or substantive scientific research, in the area of the chosen specialization. 5. Can critically appraise the statistical process, from design, over data collecting process, data quality, and data analysis to reporting. 6. Are able to select and use a suitable analysis technique (i.e. sufficiently robust, efficient, practically feasible, etc.) as well as an appropriate software tool, interpret the ensuing results, assess and quantify uncertainty and formulate an evidence based answer for a specific problem arising within a given area of specialization. 7. Are capable of independently and systematically acquiring new knowledge through critically consulting appropriate sources in the international statistical and scientific literature and/or through professional networks. 8. Are effective written and oral communicators, as well as negotiators, both towards an audience of statistical experts as well as subject-matter experts. 9. Can act as a responsible statistician in collaboration with other statistical and/or su ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

  1. vertaalt een complex ergotherapeutisch probleem naar een relevante vraagstelling, zet hiervoor een onderzoeksplan op en voert dit autonoom uit volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 2. verzamelt, verwerkt en interpreteert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens in het kader van onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksdomeinen van ergotherapie of occupational science. 3. rapporteert de onderzoeksresultaten op een ethische en wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 4. beoordeelt autonoom onderzoeksresultaten op hun waarde en vertaalt deze naar de praktijk. Hij draagt bij tot het ontwikkelen van ergotherapeutische of multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van specifieke problematieken, met het oog op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de groei van de wetenschappelijke kennis van het beroep. 5. evalueert ergotherapeutische interventies op wetenschappelijke gronden en stuurt het therapeutisch handelen van zichzelf en van anderen bij in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten. (= engels 3) 6. vertoont een actieve houding voor beroepsvernieuwing en levenslang leren en manifesteert deze tijdens onderzoeksprojecten, in het beroepenveld, symposia of congressen. 7. heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Vanuit de principes van projectmanage ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de industriële wetenschappen milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de industriële wetenschappen nucleaire technologie

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen Industriële Wetenschappen:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de industriële wetenschappen verpakkingstechnologie

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de ingenieurswetenschappen biomedische technologie / biomedische ingenieurstechnieken

  1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, oplossingen ontwerpen voor de specifieke casus met aandacht voor de toepassingsmogelijkheden en de bredere conceptuele draagwijdte. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden met aandacht voor het conceptuele kader en de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend ontwikkelen, adequaat toepassen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de ingenieurswetenschappen elektrotechniek-comp.wetenschappen-wb.kunde-elektr.techniek-wisk.ing.technieken

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen ir: 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, oplossingen ontwerpen voor de specifieke casus met aandacht voor de toepassingsmogelijkheden en de bredere conceptuele draagwijdte. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden met aandacht voor het conceptuele kader en de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden se ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis van en vaardigheden in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen aanwenden bij het oplossen van complexe problemen en bij de begeleiding van de bewegende mens in de context van lichamelijke opvoeding, beweging en sport bij diverse doelgroepen. 2. Inzicht hebben in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 3. Nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren en beoordelen vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten. 4. Inzicht hebben in het werkveld en de rol van de beroepsbeoefenaar in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen met het oog op een maximale inzetbaarheid in een multidisciplinaire professionele setting. 5. Gefundeerde, kritische en creatieve standpunten innemen in verband met maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 6. Op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig een synthese maken, en integreren in innoverende praktijkvoorstellen in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 7. Verzamelen, verwerken en interpreteren van complexe kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksgegevens in functie van een realistische, (multi)disciplinaire onderzoeksvraag in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegin ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de nautische wetenschappen

  De Masters NW hebben op het einde van de opleiding de volgende leerresultaten bereikt: 1. handelen in overeenstemming met de basisvereisten (normen) van de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) en de ermee verbonden Code, zoals aangepast d.m.v. de Manila Amendments in juni 2010, voor dekofficieren op zeeschepen ; en hiermee voldoen aan de STCW normen op managementniveau; 2. geavanceerde kennis en inzicht hebben met betrekking tot technische aspecten van koopvaardijschepen, o.m. propulsie (gasturbines, sleepweerstand, schroefkarakteristieken, …), inspectie, survey en onderhoud van schepen; 3. geavanceerde aspecten van navigatie beheersen, o.m. gevorderde getijdenanalyse (inclusief kritische benadering van navigatiesoftware), voyage planning, navigatie in drukbevaren vaarwaters en havengebieden (radar/ARPA), navigatie in ijsgebieden; 4. gespecialiseerde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in operationele domeinen, bijvoorbeeld manoeuvres in moeilijke en/of bijzondere omstandigheden; maar ook o.m.scheepsexploitatie, supply chain management, zeerecht, van belang voor een tweede carrière na het varen; 5. als expert advies geven in veiligheidsproblematiek, meer bepaald ongevallenanalyse (doorgronden van de inhoud, toepassing en intenties van de International Regulations for Preventing Collisions at Sea); 6. vanuit een grondige kennis en inzicht op het vlak van exacte en toegepaste wetenschappen (automatisatie) op een verantwoordelijke manier omgaan ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages