• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 290 items
 1. Veterinary Pathology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių patologinius pakitimus, infekcines ir neinfekcines ligas bei sindromus taikant šiuolaikiškus patologinius morfologinius metodus. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Patologinis morfologinis tyrimas padeda išsiaiškinti įvairių patologinių pokyčių atsiradimo, vystymosi mechanizmus ir nustatyti ligos diagnozę. Lavono skrodimas ir patologoanatominis tyrimas yra ne tik pradinis, bet ir pagrindinis tyrimo metodas, įgalinantis numatyti kitus papildomus tyrimus. Būsimieji patologoanatomai skatinami atnaujinti žinias apie pagrindinius morfologinio tyrimo metodus: autopsiją, biopsijos atlikimo techniką imant medžiagą iš įvairių audinių ir organų, histologinę ir citologinę techniką, o taip pat įsisavinti ir naudoti naujesnius ir tikslesnius metodus: histocheminius, imunohistochemininius, elektroninės mikroskopijos bei molekulinius. Didelis dėmesys skiriamas molekulinei patologijai, molekulinės genetikos mechanizmams, signalo perdavimo, audinių pažeidimo ir ląstelės žūties mechanizmams. Teoriškai ir prakti ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Veterinary Sanitation of Products of Animal Origin

  1. Programos tikslai: Paruošti veterinarinės sanitarijos gydytojus, kurie užtikrintų veiksmingą higienos, sanitarijos ir veterinarijos kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos. Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Asmenys, studijuojantys pagal veterinarinės medicinos programą, įgyja plataus profilio veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. Veterinarijos struktūroje vis dažniau atsiranda poreikis specialistų, turinčių siauresnę veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, tame tarpe ir veterinarijos gydytojų -gyvūninių produktų veterinarinės sanitarijos specialistų. Didėjantis visuomenės susirūpinimas saugiu maistu, o taip pat sveikata bei sveika mityba skatina maistą gaminančias įmones daugiau dėmesio skirti maisto saugos ir sanitarijos klausimams. Dioksinas vištienoje, hormonai jautienoje, karvių pasiutligė, snukio ir nagų liga - vienas po kito pastaraisiais metais sekę skandalai labai padidino maisto saugos ir kokybės svarbą Europos ir Lietuvos vartotojams. Šiems skandalams nėra sienų, todėl išaugo visuomenės spaudimas imtis priemonių, kad būtų užkir ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Veterinary surgery

  1.Programos tikslai: Parengti veterinarijos gydytoją chirurgą, turintį pakankamos patirties diagnozuoti naminių gyvūnų chirurginius susirgimus, juos gydyti taikant šiuolaikinius diagnostikos ir gydymo metodus, sugebantį tinkamai organizuoti chirurginį darbą. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Veterinarinės chirurgijos rezidentūros studijos trunka 2 metus. Studijų programos apimtis - 80 kreditų. Studijos organizuojamos ciklais, kurie apima teorinę ir praktinę dalis, savarankišką darbą ir pasirenkamuosius dalykus. Rezidentai priskiriami prie tų katedrų, kuriose dėstytojai arba mokslininkai turi veterinarijos gydytojo specialisto kvalifikaciją atitinkančią rezidento siekiamą įgyti kvalifikaciją. Atskirų ciklų turinio įsisavinimui jiems sudaromos sąlygos studijuoti parinktose rezidentūros bazėse. Kiekvieno ciklo pabaigoje rezidento žinios ir gebėjimai įvertinami pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Rezidentūros studijų metu nagrinėjami LR Vyriausybės, LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Europos sąjungos įsakymai, nuostatai ir kiti ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Veterinary Virology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių, bendrų žmonių ir gyvūnų virusinių ligų diagnostiką, virusų plitimo kelius ir pagrindines šių ligų kontrolės bei likvidavimo priemones, taikant šiuolaikiškus virusologinius ir imunodiagnostinius metodus. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Virusinių ligų diagnostika atliekama, remiantis klinikiniais, epidemiologiniais ir laboratoriniais tyrimais. Virusologiniai, serologiniai, imunologiniai ir molekulinės biologijos tyrimo metodai padeda nustatyti infekcinių ligų etiologinius agentus, virusinių ligų šaltinius, virusų perdavimo būdus ir plitimo kelius, išaiškina gyvūnus-virusų nešiotojus. Būsimieji virusologai skatinami pagilinti žinias apie virusinių ligų laboratorinę diagnostiką: teisingą patologinės medžiagos virusų išskyrimui paėmimą iš įvairių audinių ir organų, jautrios numanomo viruso išskyrimui reikalingos biosistemos parinkimą, užkrėtimo būdą, viruso vystymosi nustatymą jautrioje sistemoje, besivystančių virusų identifikavimo metodus pagal CP ir ne CP efektą ląstelių kultūrose, virusų ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Veterinary Epidemiology

  1.Programos tikslai: Parengti specialistus sugebančius analizuoti gyvūnų ligų epidemiologinę situaciją, sugebančius savarankiškai organizuoti stebėseną, kontrolę bei profilaktiką ir galinčius savarankiškai dirbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniuose, mokslo, studijų ir kitose institucijose. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Studijos pradedamos biostatistikos studijomis, t.y. analizuojamas biostatistikos objektas, ryšys su kitais mokslais bei taikymas biologiniuose tyrimuose. Statistinių duomenų rinkimas ir aprašymas. Aprašomoji bei analitinė statistika. Populiacija ir imtis. Stochastinė analizė. Atsitiktiniai įvykiai ir tikimybės. Atsitiktiniai dydžiai ir vektoriai. Ribinės teoremos taikymai. Kombinatorika. Statistiniai rodikliai (vidurkiai, variacijos rodikliai). Duomenų pasiskirstymo tipai. Hipotezių testai (H0 , F, t ir kt.). Reprezentatyvumo rodikliai. Matricų simbolika ir matematiniai veiksmai. Parametrų vertinimo pagrindai. Bazinė parametrų vertinimo koncepcija - mažiausių kvadratų metodas. Maximum-Likelihood metodas ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Veterinary Genetics

  1.Programos tikslai: Paruošti veterinarijos gydytojus genetikus, galinčius savarankiškai dirbti ir sugebančius diagnozuoti pagal DNR įvairių gyvūnų rūšių paveldimas ligas ir ydas, identifikuoti gyvūnus bei iš jų gautus produktus bei atlikti genetiškai modifikuoto maisto kiekybinę ir kokybinę analizę taikant šiuolaikiškus genetinius tyrimo metodus.; formuoti ir įtvirtinti analizinius rengiamų specialistų sugebėjimus veterinarinės genetikos srityje; užtikrinti gilų praktinį specialistų pasirengimą paveldimų ligų ir ydų diferencinėje diagnostikoje, gyvūnų bei iš jų gautų produktų identifikavime pagal DNR bei GMO kiekybinėje ir kokybinėje kontrolėje. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Genetiniai tyrimai padeda diagnozuoti genetines ligas ir ydas, identifikuoti gyvūnus bei iš jų gautus produktus bei atlikti genetiškai modifikuoto maisto kiekybinę ir kokybinę analizę. Kad veterinarijos gydytojai genetikai gebėtų diagnozuoti genetines ligas ir ydas, jie turi pagilinti savo žinias bendrosios molekulinės biologijos srityje bei įsisavinti visą eilę mole ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Veterinary therapy of infectious disease

  1.Programos tikslai: paruošti veterinarijos gydytoją terapeutą, galintį savarankiškai dirbti veterinarijos klinikose ar kitose atitinkamose įstaigose; parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos terapeuto specialistus, mokančius diagnozuoti ir gydyti įvairių gyvūnų rūšių neužkrečiamas ligas, taikant šiuolaikiškus metodus; pasiekti, kad programa formuotų ir įtvirtintų praktinius sugebėjimus terapijos srityje; užtikrinti, kad studijų programos struktūra ir ciklų turinys garantuotų gilų praktinį pasirengimą ligų diagnostikoje ir gydyme. išugdyti sugebėjimą išlaikyti profesinę kompetenciją nuolat tobulinant profesinius įgūdžius ir įgyjant praktinę patirtį; užtikrinti, kad studijų turinys būtų kuo glaudžiau susijęs su Lietuvos ir ES šalyse vykstančiais procesais ir atspindėtų pasaulines ir Europos tendencijas. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Klinikiniai diagnostiniai metodai padeda išaiškinti įvairių neužkrečiamųjų ligų etiologiją, patogenezę, diagnozę. Žinant šią informaciją, galima parinkti tikslius gydymo metodus, vaistus ir skirti profilakt ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Animal Science and Technology- Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior Agrária de Viseu

  The degree in Animal Science and Technology seeks to equip students with solid groundings in the field of animal science applied to the raising, keeping and exploiting of animals and their populations. This modular degree programme aims at providing a sound training, which encompasses the various levels of biological organization (molecular, cellular, organisms, populations and their ecosystems). ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Viseu

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 9. Veterinary Nursing- Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior Agrária de Castelo Branco

  Study Programme ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Castelo Branco

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 10. Veterinary medicine

  Future veterinary doctors study philosophy, subjects connected with ethics and morals, obstetrics, gynaecology, animal pathology, parasitology, toxicology, etc. Professional training is organised in three stages: laboratory training, food hygiene training, and clinical training. The training is intended to give the students the opportunity to learn various treatment techniques, research methods, and preventive work. The duration of training is 640 hours. This veterinary medicine programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to earn the qualification of veterinary doctor. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages