• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 55 items
 1. Law

  Learning outcomes: -Will have knowledge of main Law branches and Institutes, Law acts content. -Will be able to analyze legal acts and argument decisions implementing and evaluating law norms. - Will be able to adopt legal acts and systematize, use legal information databases and modern informational technologies. -Will be able to define Law regulation problems, research objectives and goals, analyze data, formulate conclusions, deliver knowledge. -Will be able to cooperate and communicate with other specialists, work independently or in team on the base of professional ethics. -Will be able to administrate public procurement or insurance or property protection processes. Methods of assessment of learning achievements: Accumulative assessment system used. Assessment form of the subjects – examination or project. Accumulative assessment system formula for the subject final assessment used :FA=0,4*IA+0.6*E/P /FA=0.5*IA+ 0.5*E/P(FA-final assessment, IA – intermediate assessments, E-examination, P-project). Intermediate assessment of the subject will be made of sum of intermediate assessments (practical, presentations etcetera) and autonomous work assessment arithmetic average. Intermediate assessment of module will include of intermediate assessments of module‘s subject‘s – course credits. Framework: Study subjects (modules), practical training: Scope in credits – 180. Subjects: Language culture and document management, Safe work and civil safety, Professional foreign language, Informational technologies, Econo ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Public Law

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. 1) Priimami asmenys, turintys teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias universitetines teisės studijas bei turintys bakalauro arba vientisųjų universitetinių kitos studijų krypties diplomą. Jiems pagrindiniai teisės ir valdymo bakalauro studijų dalykai įrašomi į studentų individualiuosius planus. 2) Profiliniai dalykai: nėra. 2. Specialieji reikalavimai Nėra.3. (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) Teisės ir valdymo magistrantūroje studijuojami tik specialaus lavinimo dalykai: · Mokslinis tiriamasis darbas (8), · Viešojo administravimo lyginamoji analizė (4), · Mokesčių administravimo teorija (3), · Valstybės strateginė plėtra (3), · Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas (2), · ES biudžetas, ekonominė ir monetarinė politika (2), · Ieškininė teisena (2), · Investicijų teisinis reguliavimas (2), · Įmonių teisinis reguliavimas ES teisėje (2), · Konkurencinės veiklos teisinis reguliavimas (2), · Konstitucinių ginčų teisė (2), · Konvencinė ir deliktinė civilinė atsakomybė (2), · Nekilnojamojo turto sandoriai (2), · Nuomos sutartys (2), · Profesinės atsakomybės draudimas (2), · Sutarčių teisė (2), · Valstybės turto administravimas (2), · Tarptautinė sutarčių teisė (2), · Tarptautinės komercinis arbitražas (2), · Teisės sociologija (2), · Teismo sprendimų vykdymas (2), · Žmogiškųjų išteklių vadyba (2). 4. Praktika (skliausteliuose - apimtis kreditais) 2 semestrą 4 savaičių stažuotė baigiamajam darbui rengti (4). 5. Studijų kal ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. European Union Law and Governance

  Programoje numatyti penki privalomieji studijų dalykai - ES institucijų sistema/Ginčų sprendimas ES; Vidaus rinkos teisės/Ekonominė ir pinigų sąjunga; ES prekybos politika ir teisė globalios ekonomikos kontekste; ES užsienio ir saugumo politika, taip pat II semestre numatyta 270 val. praktika studento pasirinktoje privačioje, valstybinio valdymo ar tarptautinės organizacijos institucijoje. Be privalomųjų dalykų studentai turi pasirinkti 4 iš 6 numatytų alternatyviai pasirenkamų studijų dalykų. Studijų pabaigoje ginamas magistro baigiamasis darbas. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Environmental law

  Aplinkosaugos magistrantūros studijų metu studentai studijuoja 10 dalykų, iš kurių 6 privalomi, o 4 alternatyviai pasirenkami. Privalomieji dalykai: Teisės sociologija; Europos Sąjungos aplinkos teisė; Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos; Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga; Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos srityje taikymo ypatumai ir Žalos aplinkai atlyginimo problemos. Alternatyviai pasirinkti galima 4 iš šių dalykų: Poveikio aplinkai reguliavimas; Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas; Teritorijų planavimo ir statybų teisinis reguliavimas; Miško teisė; Hidrosferos apsaugos politika ir teisinis reguliavimas; Saugomų teritorijų teisinis reguliavimas ir valdymas; Įrodymai ir įrodinėjimas gamtosauginėje veikloje ir Kriminalistika gamtosauginėje veikloje. Aplinkosaugos teisės magistro studijų programa yra skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems profesinės karjeros aplinkosaugos srityje valstybinėse ir savivaldybių institucijose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Law and management

  Teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas - rengti teisininkus, gebančius dirbti visose teisėsaugos institucijose, t.y. būti teisėju, atlikti advokato, prokuroro, notaro, antstolio ir kitas teisines funkcijas, o taip pat turinčius papildomų vadybos mokslų teorinių žinių ir dėl to galinčius atlikti ne tik teisininko funkcijas, bet ir veiksmingai dirbti įvairaus lygio vadovais valstybės viešame ir privačiame sektoriuose. Apibrėžtas teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas realizuojamas tik Mykolo Romerio universitete. Ši programa yra originali, nes sėkmingai integruoja dvi mokslų sritis: teisę ir vadybą. Studijų programos apimtis 210, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose. Pirmųjų bakalauro studijų metu dėstoma daug disciplinų, sudarančių aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo pagrindą (filosofija, logika, psichologija, lotynų ir užsienio kalba), taip pat įvadines teises disciplinos, tokios kaip teisės teorija ir teisės istorija, konstitucinė teisė, administracinė teisė bei specialaus lavinimo dalykus - viešojo administravimo pagrindus ir vadybą. Nuo antro kurso studentai studijuoja pagrindines materialinės ir proceso teisės disciplinas - civilinę teisę, civilinį procesą, baudžiamąją teisę, baudžiamąjį procesą, Administracinę teisę ir administracinį procesą, darbo teisę, finansų teisę, organizacinę elgseną, strateginį valdymą, taip pat visą eilę disciplinų, kurias gali pasirinkti iš siūlomo sąrašo - socialinės saugos teisė, korupcijos kontrolę ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Mediation

  Studijuojami šie pagrindiniai studijų dalykai: mediacija, alternatyvus ginčų sprendimas, jurisdikcinis ginčų sprendimas, atkuriamasis teisingumas, derybos teisiniuose ginčuose, jurisdikcinis ginčų sprendimas, tarpasmeniniai ir grupiniai ginčai, ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje, mediacija civilinėje teisėje, mediacija administracinėje teisėje, mediacija baudžiamojoje teisėje. Numatyta 6 savaičių profesinės veiklos praktika. Profesinės veiklos praktikos metu studentai turi galimybę susipažinti su teismų, taikančių mediaciją (arba taikančių praktikoje mediacijos procedūras), advokatų, pripažįstančių mediaciją ir sutaikinimą sudėtine savo praktikos dalimi, įstaigų ir organizacijų, kuriose teikiamos mediacijos paslaugos, valstybės ir savivaldybių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, socialinių paslaugų institucijų ir panašios pakraipos institucijų, taip pat verslo įstaigų, kuriose efektyvus konflikto valdymas prisideda prie sėkmingo strateginio valdymo bei prie kokybiško bendradarbiavimo su klientais ir verslo partneriais, veikla. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. International Law

  Future bachelors of law study introduction to philosophy, methods of scientific research, general theory of law, general history of state and law, history of the state and law of Byelorussia, history of law and political sciences, Roman private law, civil law, comparative constitutional law, international law, the court system and basics of the judicial process, law of the European Union, legal informatics, basics of Lithuanian law, comparative administrative law, comparative criminal law, international private law, the law of human rights, international humanitarian law, sociology of law, etc. Practical studies are organized in the form of pre-diploma practical training intended to familiarize students with the practical content of juridical activity, and acquisition and improvement of an independent lawyer’s skills according to a chosen specialization. The duration of practical studies is 400 hours. The study programme for international law is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameEuropean Humanities University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. International Law and European Law

  Future specialists in international law and European law study international law in the period of globalisation, problems in legal theory, qualitative and quantitative methods of social research, economics of the European Union, the methodology of research and teaching legal disciplines at institutes of higher education, etc. Professional training is organised in two stages: research and pedagogical training. International cooperation, the solution of contemporary human rights problems, international arbitration, and other skills are consolidated and improved during the training. The duration of training is 80 hours. This international law and European law programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in law. ...

  Provider NameEuropean Humanities University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Biolaw

  Future specialists in biolaw study special disciples of law related to the sphere of biomedicine and biotechnologies, human rights, the philosophic bases of biolaw, human rights in biomedicine, legal regulation of biotechnologies, ethical audit, medical and legal aspects of procreation and gene technologies, legal liability in biomedicine, supervision of biomedical research, animal protection, etc. Practical training is not planned. This biomedical programme is intended for people who have a bachelor’s degree in law or biomedicine and religion and would like to become specialists in biolaw. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. European Business Law

  Būsimieji Europos verslo teisės specialistai studijuoja civilinę teisinę atsakomybę, pramoninės nuosavybės teisę, vidaus rinkos laisves, tarptautinius komercinius sandorius, ES konkurencijos teisę, įmonių teisinį reguliavimą ES teisėje ir kt. Praktika nenumatyta. Europos verslo teisės studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti teisės magistru. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages