• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Baltu filoloģija- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas Baltu filoloģija ietvaros iespējams apgūt moduļus: valodniecība; literatūrzinātne; folkloristika. Mērķi - būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājām un to tālākas attīstības nodrošinātājām, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri: •labā līmenī ieguvuši padziļinātas un paplašinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnu - valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes - mūsdienu teorijā un praksē; •spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu doktorantūrās LU vai citās augstskolās; •ieguvuši pilnvērtīgas prasmes tekstveidē un dažādu teksta tipu analīzē, lai spētu konkurēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū. Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi: •sniegt padziļinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes -mūsdienu teorijā un praksē attīstīt prasmi pielietot filoloģijas jaunākās pētniecības un interpretācijas metodes; •saglabāt un attīstīt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Romāņu valodu un kultūru studijas- Mag. studijas

  Programmas studiju virzieni: valodniecība, lietišķā valodniecība un valodas apguve, literatūrzinātne un kultūrvēsture, tulkošana. Maģistra studiju programma „Romāņu valodu un kultūru studijas” ir vienīgā programma Latvijā, kura sniedz akadēmisku izglītību maģistra līmenī franču, spāņu un itāļu valodā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā, tulkošanā un starptautiskajās attiecībās. Romāņu valodu un kultūru MSP galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus romāņu valodu speciālistus valodniecības, lietišķās valodniecības, literatūrzinātnes, kultūrvēstures un tulkošanas jomās. Tā nodrošina akadēmiskās pētniecības turpināšanos un attīstību romānistikas jomā Latvijā. Programmas uzdevumi: •nodrošināt iespēju padziļināti apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām tādās zinātnes nozarēs kā vispārīgā un lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kultūrvēsture, translatoloģija un veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu; •atbalstīt studentus maģistra darba sagatavošanā un aizstāvēšanā; •veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un priekšmeta specifiskās kompetences, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā, un spēju pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos) ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Rakstiskā tulkošana- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programmas absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šājā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: 1) angļu/latviešu/angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī); 2) vācu/latviešu/vācu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī); 3) franču/angļu/latviešu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī); 4) angļu/latviešu/krievu (tulkošanas pamatvaloda – krievu jāzina dzimtās valodas līmenī). Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma. Balstoties uz standartos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, programmas „Rakstiskā tulkošana” mērķis ir attīstīt studentiem profesijas standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas un vispārējas prasmes un sagatavot tos rakstiskās tulkošanas darbam privātsektorā, tirdzniecībā un rūpniecībā, kā arī ES institūcijās, valdības iestādēs un aģentūrās, zinātniskajos institūtos un plašsaziņas līdzekļos; intensificēt tulkotāju sagatavošanu Latvijas Universitātē, palielinot profesionāliem standartiem atbilstošu tulkotāju skaitu, turpināt palielināt darba valodu skaitu. Lai strādātu ES institūcijās par tulkotāju, izvirzīta prasība zināt vismaz divas svešvalodas. Ievērojot šo nosacījumu, šī programma paredz dažādas valodu kombinācijas. Uzdevumi: •Izveidot studentiem profesijā nepieciešamās kompetences un prasmes: ◦attīstīt tulkošanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, ◦at ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Kultūras menedžments un radošās industrijas (uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  Apakšprogrammas mērķis ir sniegt starpdisciplināras zināšanas par kultūras menedžmenta, radošo industriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Programma nodrošina izpratni par kultūrpolitiku, kultūrekonomiku, kultūras organizāciju darbību, kultūras projektu realizāciju un sekmē tās beidzēju spēju uzsākt radošu uzņēmējdarbību. Sekojot līdzi attīstības tendencēm pasaulē, arvien lielāka uzmanība programmas ietvaros tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības kompetenču stiprināšanai un radošo industriju aktuālo attīstības tendenču izzināšanai. Nozīmīga loma ir arī valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprinipu izpratnei kultūras jomā. Programmas ietvaros tiek nodrošināta arī iespēja padziļināt kultūras procesu izpratnes līmeni, piedāvājot sabalansētu akadēmisku un praktisku zināšanu klāstu. Programmas pasniedzēji ir gan nozarē prakstiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studiju laikā studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā. Humanitāro zinātņu teorētiskie kursi – „Interdisciplinārisma teorija”, „Postmodernisms”, „Kultūras antropoloģija”, „Kultūras socioloģija” nodrošina programmas akadēmisko pamatu un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Profesionālu menedžera un radošo industriju uzņēmēja iemaņu attīstīšanai tiek piedāvāti lekciju kursi – „Kultūras menedžments”, „Kultūras un pieredzes ekonomika”, „Uzņēmējdarbība un attīstība”, „Kultūras projektu vadība”, „Kultūras mārketings”, „Mārketinga pētījumi”, “Zīmolvedība” „Kultūr ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Starpkultūru attiecības- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas spēj organizēt un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, izmantojot zināšanas mārketingā, politoloģijā, komunikācijās, sabiedrisko attiecību teorijās. Studiju programmas saturs: sabiedriskās attiecības; starpkultūru komunikācija; komunikācijas teorijas; projektu vadīšana; žurnālistikas pamati un tehnikas; plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma, menedžmenta un citās iestādēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Filoloģija (salīdzināmā filoloģija)- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties tradicionālajās un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, padziļināti iepazīt filoloģijas zinātņu problemātiku un procesu, attīstīt prasmes veikt literatūrzinātnisko un lingvistisko pētniecību. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: Dažādu nacionālo literatūru un kultūru salīdzināmās apguves pamatprincipi; salīdzināmās pieejas izmantojuma stratēģija darbam skolā; tradicionālās un aktuālākās literatūras un kultūras studiju metodes; svešvalodas u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas DU doktora studiju programmās „Literatūrzinātne”, “Valodniecība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs; - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Filoloģija (angļu filoloģija)- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot un padziļinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijā, sniegt zināšanas lingvistikas jomā (fonoloģija, semantika, angļu literatūras paradigma, sociolingvistika, sastatāmā valodniecība) un lietišķajās disciplīnās (hermeneitika, teksta interpretācija, sociolingvistika u.c.), kas nodrošina ne tikai valodas funkcionēšanas likumsakarību izpratni, bet arī sniedz zināšanas par prasmju izmantošanu un valodu pētniecību, iepazīstina ar jaunākajām tendencēm valodas pētniecībā. Studiju programmas saturs: studiju kursi lingvistikā (fonoloģija, semiotika, semantika, sastatāmā valodniecība, psiholingvistika, valodniecības vēsture u.c.); lietišķās disciplīnas (sociolingvistika, hermeneitika u.c.); zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas; maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - studēt doktorantūrā; - iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas angļu filoloģijas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Filoloģija (krievu filoloģija)- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties pagātnes un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, iepazīt mūsdienu filoloģijas zinātņu problemātiku un procesu, attīstīt spējas izvirzīt un risināt zinātniskās problēmas, padziļināt lingvistikas un literatūrzinātnes zināšanas. Studiju programmas saturs: slāvu mitoloģija un krievu folklora; jaunākās tendences un pētniecības virzieni krievu filoloģijā; semiotika; lingvokulturoloģija; vispārīgā retorika; teksta teorija; mītu poētika un eposa problēmas; etnolingvistika; cilvēks Eiropas pasaules ainā; hermeneitikas pamati; literatūrzinātnes skolu vēsture; krievu filozofijas vēsture; krievu literārās valodas vēsture; sociolingvistika u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas DU doktora studiju programmās „Literatūrzinātne”, “Valodniecība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs; - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Filoloģija (latviešu filoloģija)- Mag. studijas

  Programmas uzdevumi: sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijas nozarē. Studiju programmas saturs: dažādas literatūras, valodas, folkloras un kultūras uztveres un pētniecības metodes; padziļinātas zināšanas latviešu literatūras un valodas vēstures, teorijas un kritikas laukā; mūsdienīga izpratne par literāro un kultūras procesu; analītiskas zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes jomā; maģistra darba izstrāde, plaši un dziļi priekšstati par izvēlēto pētniecisko tēmu. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - studēt doktorantūrā; - iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Izglītība- Prof. mag. studijas

  Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem: - bioloģijas un ķīmijas skolotājs, - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, - fizikas un matemātikas skolotājs, - matemātikas un informātikas skolotājs, - latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda), - krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda), - angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs, - vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs; - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - kulturoloģijas skolotājs, - vizuālās mākslas skolotājs. Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages