• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2476 items
 1. LLM in International Business Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Medicine in de sportgeneeskunde

  De leerresultaten van de Master of of Medicine in de Sportgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikken op preventief, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend vlak met het oog op het verlenen van (evidence based) sportmedische zorg en sportbegeleiding. Communicator: 2. Doeltreffend en helder communiceren in een sportmedische setting, onder andere met het oog op het verkrijgen en aanwenden van relevante sportgeneeskundige informatie van de patiënt/sporter en/of begeleiders. Samenwerker: 3. In het professioneel handelen op passende wijze beroep doen op een intercollegiaal en multidisciplinair netwerk van andere zorgverleners en sportbegeleiders (trainer, coach, kinesist, psycholoog, diëtist, sportfysioloog, bewegingsdeskundige). Manager/organisator: 4. Doeltreffend functioneren binnen een geïntegreerd zorgbeleid in een gezondheids-en/of sportorganisatie. Wetenschapper: 5. Participeren in sportwetenschappelijk onderzoek en de verkregen resultaten op heldere wijze delen door publicaties, onderwijs en voordrachten. Gezondheidsbevorderaar: 6. Kennis hebben van individuele sportmedische en/of sportspecifieke noden in relatie tot de noden van bredere bevolkingsgroepen, met aandacht voor psychosociale, economische en biologische aspecten. De sportmedische- en wetenschappelijke kennis aanwenden om bewegen en sporten te promoten. Professional: 7. Hoogwaardige patiëntenzorg en begeleiding leveren, met aand ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Social Policy Analysis

  Graduates 1. Students recognize and reflect upon actual policy questions from multidisciplinary frames of thought and of reference that are relevant for the social policy domain. 2. Students recognize and reflect upon social change in society. 3. Students have knowledge and a clear understanding of the process of policy making and ensuing policy impact. 4. Students master the empirical social science research process. 5. Students have comparative knowledge and skills in advanced statistical and methodological concepts and techniques. 6. Students can integrate theoretical, statistical and methodological knowledge and skills into policy relevant research of their own. 7. Students know how to conduct advanced policy evaluation research. 8. Students consciously and with a sense of societal responsibility formulate social policy reform measures. The international character of the IMPALLA programme makes it crucial to add to the above the following domain specific learning outcomes which are in fact, in Flanders, defined on master level: 9. Students can report and present research related information, orally and in written form. 10. Students work constructively together in teams. 11. Students behave in an autonomous and responsible way. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Arts in het beeldend onderzoek

  1. Students demonstrate insight into the interconnectedness of practice and theory, production, presentation and documentation in the contemporary art field. They situate and interpret their own artistic research project within the contemporary artistic discourse. 2. Students are aware of the dynamic interaction between research and the artistic project. They use research as a fundamental production constituent in the development of their artistic practice. 3. Students develop an artist publication, in which they address the research intentions and procedures of their project. 4. Students are able to disclose their visual research through an integrated approach of production and documentation. 5. Students have knowledge of the dissemination mechanisms in contemporary art and are able to implement them in their practice. 6. Students assess the interaction between contemporary art, relevant societal evolutions and ethical values. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Laws in het internationaal en Europees recht

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Laws in het notariaat

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in het brede domein van het notarieel recht in al zijn facetten, met aandacht voor de interacties tussen deze facetten en voor internationale aspecten. 2. Een complex feitelijk probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte wetsconforme oplossing uitwerken en toetsen aan de deontologische normen. 3. Binnen de competentiesfeer van het notariaat inzicht hebben in en beheersen van de notariële boekhouding en de vereiste vaardigheden met betrekking tot het redigeren van akten en overeenkomsten die duidelijk en volledig de wil van partijen vastleggen, waarbij ook de gevolgen daarvan worden ingeschat en toegelicht. 4. Kennis hebben van relevante professionele, deontologische en wettelijke bepalingen van het beroep. 5. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 6. In het kader van een gespecialiseerde beroepsuitoefening blijk geven van bereidheid tot permanente kennisontwikkeling. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis bezitten van inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van complexe vraagstellingen. 3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld. 4. In staat zijn de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline in te zetten in, en te verdiepen vanuit, de theologische reflectie van de eigen traditie. 5. De kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline beheersen met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek. 6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch en/of godsdienstwetenschappelijk onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven. 7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten, zowel zelfstandig als in team. 8. Kritisch participeren in reflectie en discussie met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflectief en gemotiveerd oordeel kunnen komen. 10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en toepassen binnen de gekozen optie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Laws (LLM)

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Laws in de fiscaliteit/Master of Laws in het fiscaal recht

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in het rechtsdomein van de fiscaliteit. 2. Verbredend en verdiepend inzicht hebben in het rechtsdomein van de fiscaliteit in een nationale, Europese en internationale context. 3. Een binnen het rechtsdomein van de fiscaliteit relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren. 4. Een complex feitelijk en/of juridisch probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan op zelfstandige wijze een doordachte wetsconforme oplossing uitwerken, met aandacht voor integriteit. 5. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 6. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van de fiscaliteit. 7. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes integreren en implementeren met het oog op het uitoefenen van een verantwoordelijke functie in het rechtsdomein van de fiscaliteit. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Laws in European Social Security

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Verbredende en verdiepende kennis van en inzicht in hebben in het domein van de sociale zekerheid vanuit een juridisch, economisch, sociologisch en administratief oogpunt en in Europees perspectief. 2. Gespecialiseerde en grensoverschrijdende kennis van en inzicht hebben in één of meer wetenschapsdomeinen van toepassing op het domein van de sociale zekerheid, de totstandkoming van de desbetreffende regelgeving en de betrokken actoren. 3. Zelfstandig een binnen het domein van de sociale zekerheid relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een originele bijdrage aan het vakgebied of de ontwikkeling van nieuwe regels en/of beleidsaanbevelingen. 4. Complexe nationale problemen situeren in een breder Europese context, met in acht name van een mogelijke dimensie van ambiguïteit, oplossings- en toekomstgerichte voorstellen formuleren en de beperkingen hiervan aangeven. 5. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan een nationaal én internationaal publiek van vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. In het kader van een gespecialiseerde beroepsuitoefening blijk geven van permanente kennisontwikkeling door op het opvolgen van nieuwe wetgevingen en wetenschappelijke bevindingen in het domein van de soc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages