• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 132 items
 1. Master of Medicine in de geneeskunde

  De leerresultaten vormen een op Vlaams niveau uitgeschreven geïntegreerd geheel dat zich terzelfdertijd inschrijft in het door de Canmeds gedefinieerde internationaal perspectief. Om patiëntenzorg op zelfstandige basis te kunnen verlenen dient de master geneeskunde een vervolgopleiding te volgen. Medisch deskundige: 1. De kennis van en het inzicht in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam in normale en pathologische omstandigheden in interactie met de omgeving geïntegreerd toepassen, met het oog op preventie, diagnose en behandeling van ziekten en problemen. Hierbij rekening houden met de bevindingen uit de epidemiologie en evidence based medecine. 2. Over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om patiëntenzorg te verlenen onder supervisie, rekening houdend met factoren van diversiteit. 3. Zelfstandig een consult uitvoeren vertrekkend van vraagverheldering, anamnese en lichamelijk onderzoek om vervolgens een probleemanalyse te maken, klinisch te redeneren en een diagnose te stellen op basis van verzamelde informatie. Op basis van het voorgaande en onder supervisie de juiste klinische beslissingen nemen (ethisch onderbouwd en kostenbewust) en deze uitvoeren aan de hand van een zelf opgesteld en met de patiënt overlegd behandelingsplan. Communicator: 4. Doeltreffend communiceren met patiënt en/of familie in een empathische, vertrouwelijke, en ethisch verantwoorde arts-patiënt-relatie. 5. Efficiënt en effectief een patiëntencasus en wetenschappelijk werk communicere ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde

  Omwille van de leesbaarheid wordt ‘de huisarts’ in onderstaande leerresultaten aangeduid als ‘hij’. De ‘hij’ dient geconcipieerd te worden als een neutrale ‘aanduiding’ waaronder zowel mannelijke als vrouwelijke artsen ressorteren. 1. De huisarts als zorgverlener: De huisarts verleent een zorg gericht op de noden en doelstellingen van de patiënt met als vertrekpunt een integrale benadering van de patiënt in de eigen specifieke context en binnen de gemeenschap. Hij past complexe zorgmodellen toe met aandacht voor de mogelijkheden en de verwachtingen van de patiënt in het perspectief van levenslange zorg. In zijn handelen kan hij op passende wijze beroep doen op een netwerk van andere zorgverleners en maakt hij deel uit van een geïntegreerd zorgbeleid waar hij een leidersrol kan opnemen . 2. De huisarts als communicator: De huisarts benadert elke patiënt persoonsgericht en individueel binnen de eigen specifieke context en de gemeenschap: hij hanteert al naargelang de specifieke situatie complexe communicatietechnieken, herkent zingevingsaspecten bij de patiënt en doet aan adequate dossiervorming- en opvolging. Hij verwerft met gepaste methodieken inzicht in het zorgproces van een groep patiënten. 3. De huisarts als medisch deskundige: De huisarts kan de aangeleerde kennis en vaardigheden integreren en implementeren in een doelgericht huisartskundig referentiekader. Als medisch deskundige heeft hij/kan hij.. - Kennis van diagnosemiddelen en therapeutische interventies op wetenschappelijk verantwoorde wijze toepa ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde

  De leerresultaten van de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Gespecialiseerde wetenschappelijke kennis hebben over de relatie arbeid en gezondheid en van de determinanten van welzijn met het oog op preventie. Medisch deskundige: 2. Gevaren inventariseren, blootstellingen meten en risico’s in het arbeidsmilieu beoordelen met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en de impact op de gezondheid. Medisch deskundige: 3. Gezondheidsschade en arbeids(on)geschiktheid van de werknemer evalueren. Tewerkstellingskansen bevorderen voor werknemers, in het bijzonder voor werknemers met een beperkte arbeidsgeschiktheid. Hierbij rekening houden met de belasting en belastbaarheid van het individu en de omgeving. Medisch deskundige: 4. Preventieve maatregelen adviseren en passende oplossingen voorstellen inzake gezondheid, arbeids(on)geschiktheid en welzijn op het werk op individueel en groepsniveau binnen een multidisciplinaire context. Medisch deskundige: 5. De mogelijke impact van bedrijfsactiviteiten op de volksgezondheid en het leefmilieu (her)kennen. Communicator: 6. Efficiënt communiceren en rapporteren over de relatie arbeid en gezondheid en het welzijn binnen een netwerk van oa. werkgevers en werknemers, andere zorgverstrekkers, sociale partners en inspectie. Samenwerker: 7. Probleemoplossend samenwerken in een interdisciplinaire context en gepast doorverwijzen met inzicht in de eigen bevoegdheden, arbeidsverhoudingen en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Medicine in de sportgeneeskunde

  De leerresultaten van de Master of of Medicine in de Sportgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikken op preventief, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend vlak met het oog op het verlenen van (evidence based) sportmedische zorg en sportbegeleiding. Communicator: 2. Doeltreffend en helder communiceren in een sportmedische setting, onder andere met het oog op het verkrijgen en aanwenden van relevante sportgeneeskundige informatie van de patiënt/sporter en/of begeleiders. Samenwerker: 3. In het professioneel handelen op passende wijze beroep doen op een intercollegiaal en multidisciplinair netwerk van andere zorgverleners en sportbegeleiders (trainer, coach, kinesist, psycholoog, diëtist, sportfysioloog, bewegingsdeskundige). Manager/organisator: 4. Doeltreffend functioneren binnen een geïntegreerd zorgbeleid in een gezondheids-en/of sportorganisatie. Wetenschapper: 5. Participeren in sportwetenschappelijk onderzoek en de verkregen resultaten op heldere wijze delen door publicaties, onderwijs en voordrachten. Gezondheidsbevorderaar: 6. Kennis hebben van individuele sportmedische en/of sportspecifieke noden in relatie tot de noden van bredere bevolkingsgroepen, met aandacht voor psychosociale, economische en biologische aspecten. De sportmedische- en wetenschappelijke kennis aanwenden om bewegen en sporten te promoten. Professional: 7. Hoogwaardige patiëntenzorg en begeleiding leveren, met aand ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Science in de geneeskunde

  Opmerking: De leerresulaten vormen een op Vlaams niveau uitgeschreven geïntegreerd geheel dat zich terzelfdertijd inschrijft in het door de Canmeds gedefinieerde internationaal perspectief. Medisch deskundige: 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam, in normale en pathologische omstandigheden, in interactie met de omgeving en rekening houdend met de bevindingen uit de epidemiologie. 2. Kennis hebben van eco-, socio-, psycho- en biologische evenals culturele factoren van diversiteit en inzicht hebben op de invloed ervan in het verlenen van patiëntenzorg. 3. In eenvoudige oefensituaties en onder begeleiding een hulpvraag verkennen, een anamnese afnemen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren, enkele relevante hypotheses verwoorden, een inschatting van de ernst en urgentie van de situatie geven en een te verwachten beloop schetsen. Communicator: 4. Kennis hebben van de theoretische achtergronden van de arts-patiënt communicatie. De basisprincipes van de medische gespreksvaardigheden toepassen. Een doeltreffende patiëntgerichte communicatie kunnen herkennen. 5. Effectief en efficiënt een eenvoudige patiënten casus en wetenschappelijk werk communiceren en rapporteren aan medestudenten, artsen, onderzoekers en andere zorgverleners, binnen een academische context. Samenwerker: 6. Constructief samenwerken in teamverband in opleidingsomstandigheden. De meerwaarde van het werken in interdisciplinaire en interprofessionele context inschatten en erv ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Medical assistant (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Assist in examinations, treatment and surgical operations , Assist in emergency cases, Look after and advise patients before, during and after ...

  Awarding bodycompetent body for the liberal professions

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Medizinischer Dokumentationsassistent (Staatlich geprüfter)/Medizinische Dokumentationsassistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Staatsexamen: Medizin (13 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Doctor of Medicine

  A képzés célja általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk, ismeretanyaguk, szakmai készségeik és képességeik, továbbá orvosi szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk alapján a szakma szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel), ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd az esetleges ráépített szakorvosképzési programba bekapcsolódhassanak és ezt követően - sikeres szakvizsga birtokában - választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az orvos a) tudása - Ismeri az egészséges emberi test felépítését és működését. - Ismeri a biológiai molekulák szerkezetét, kölcsönhatásait és reakcióit. - Ismeri a sejtek, szövetek és szervek felépítését, szerkezetét és működését. - Ismeri a szervek közötti kölcsönhatásokat, az emberi szervezet magas szintű integrált szabályozó funkcióit. - Ismeri a betegségek általános és részletes leírását, a betegségek kialakulásának okait és mechanizmusait, a betegségek által okozott strukturális és funkcionális elváltozásokat, a szomatikus és pszichés elváltozások közötti kapcsolatokat és a betegségek látható és mérhető tüneteit, különös tekintettel a gyakran előforduló betegségekre. - Ismeri a betegségek megállapítására vonatkozó általános eljárásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages