• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Biologia, filosofian maisteri (2 v)

  Voit suunnata opintosi tukemaan itseäsi kiinnostavaa biologian osa-aluetta. Sivuaineeksi voit valita minkä tahansa suuntautumistasi tukevan oppiaineen. Tarjolla on biokemian perus- ja aineopinnot, hydrobiologian perus- ja aineopinnot sekä soveltavan biologian perusopinnot. Voit myös valita monitieteiset ympäristöopinnot, kemian tai jokin muun luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan oppiaineen. Sivuaineeksi sopii myös muiden tiedekuntien oppiaineista esim. maantiede, terveystiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus tai johtaminen ja markkinointi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Cell Biology, Master of Science (2 years)

  Cell biology is a central part of biosciences, biomedicine, and biotechnology. Thanks to the phenomenal progress in cell biology during the last decades, the techniques and concepts used in cell biology have become important tools in all biosciences, including ecology and environmental sciences. Cell biology is linked to the fast progress that has taken place within stem cell research, drug production, and diagnostics, as well as research on bio-nanotechnology. The cell biology curriculum comprises studies in cell signalling, molecular genetic, molecular biology, immunology, physiology, and animal anatomy. The studies also give good insights in biochemistry and chemistry. The aim is to provide the whole repertoire of modern techniques that are required for proficient research in cell biology. Researchers at the division of cell biology investigate many of the most central functions of cells, such as signaling within and between cells, cell division and death, stress responses and inflammation. This basic research is tightly linked to understanding many human diseases such as cancer, muscle diseases, inflammatory diseases and diabetes. Please find more information http://www.abo.fi/fakultet/en/cellbiologimagister     ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Environmental and Marine Biology, Master of Science (2 years)

  Our research is primarily focused on marine biology, ecology, behavioural and evolutionary ecology and environmental topics. Within behavioural and evolutionary ecology we are primarily interested in reproductive behaviour and the evolution of signals and cryptic coloration. The advanced level studies are mainly focused on themes as biodiversity, benthic plant and animal communities, behavioral ecology, current environmental problems and other themes related to the reasearch conducted in Envinronmental and Marine Biology at Åbo Akademi University.   ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

  Biologian kandidaatin tutkinto-ohjelma (LuK) antaa kokonaisvaltaisen käsityksen biologiasta tieteenä. Opinnoissa syvennetään lukion tietopohjaa ja opetellaan ymmärtämään tieteellisen biologisen tiedon tuottamiseen tarvittavia menetelmiä. Tutkinto koostuu kaikille yhteisistä perus- ja aineopinnoista, joihin kuuluu paitsi biologian oppisisältöjä myös opiskelu- ja tutkimustaitojen opintoja, kieliopinnoista, valinnaisista opinnoista ja sivuaineopinnoista. Osa LuK-tutkinnon valinnaisista opinnoista ja/tai sivuaineista on tarkoitettu tähtäimessä olevan maisteriohjelmanvaatimia tietoja ja taitoja tarjoaviksi opinnoiksi. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmassa (FM) opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Opinnosta osa on kaikille yhteisiä, osassa erikoistutaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tai biogeografian opiskeluun. Pro gradu-tutkielma ja syventävien opintojen tentit tehdään omalta erikoistumisalalta. Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmassa (FM) opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Tutkinto-ohjelmassa erikoistutaan joko fysiologiaan, jossa perehdytään eläinten ja niiden sol ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Opinnosta osa on kaikille yhteisiä, osassa erikoistutaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian, tai, biogeografian opiskeluun. Pro gradu-tutkielma ja syventävien opintojen tentit tehdään omalta erikoistumisalalta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Tutkinto-ohjelmassa erikoistutaan joko fysiologiaan, jossa perehdytään eläinten ja niiden solujen toimintaan ja toimintojen säätelyyn, tai genetiikkaan, jossa opiskellaan molekyylitason geneettisiä mekanismeja ja muuntelua, kromosomitutkimusta ja populaatiogenetiikkaa. Sisällyttämällä opintoihin ihmisgenetiikan opintojaksoja on mahdollista hankkia sairaalageneetikon pätevöitymiskelpoisuus. Perinteisen laboratoriobiologian lisäksi tutkinto-ohjelma sopii myös ympäristöbiologiasta kiinnostuneille opiskelijoille. Fysiologian ja genetiikkaan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riittävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot. Katso tarkempi sisältö opinto-oppaasta 2016-2018: Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM). ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opintosi alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan ympäristömme ja biologian ilmiöitä soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. Opinnot koostuvat luentokursseista, itsenäisestä työskentelystä ja ryhmätyöskentelystä sekä seminaareista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia joko laboratoriossa tai maastossa. Laitoksella toimii proteiinimallintamisesta ekosysteemitasolle toimivia aktiivisia tutkimusryhmiä, ja uusin tutkimustieto on aina mukana opetuksessa. Opintoihisi voi sisältyä työskentelyä joko laitoksen tutkimusryhmissä tai työharjoittelu esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Maisterihaku, Biologia, Biologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Ekologia on laaja tieteenala, joka tarkastelee eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa ja elinympäristönsä kanssa sekä eliöiden levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavia tekijöitä. Tieteenala voidaan jakaa moniin erikoisaloihin joista esimerkiksi systematiikka ja taksonomia käsittelevät eliöiden luokittelua, morfologia niiden rakennetta, eliömaantiede levinneisyyttä ja käyttäytymisekologia käyttäytymispiirteiden funktiota. Eläinekologinen perustutkimus on Oulussa painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekologiaan. Kasviekologinen opetus ja tutkimus on painottunut kasvien sopeutumiseen pohjoisiin olosuhteisiin, kasvipopulaatioiden ja eliöyhteisöjen ekologiaan, kasvien ja sienten vuorovaikutusten tutkimukseen sekä luonnonsuojelubiologiaan. Genetiikka tutkii kuinka DNA:han koodattu viesti siirtyy sukupolvesta toiseen ja kuinka se ohjaa solujen kasvua, erilaistumista ja toimintaa. Genetiikan alueeseen kuuluu myös perinnöllisen viestin muuttuminen ja rikastuminen evoluution kuluessa. Genetiikan alueeseen kuuluu myös perinnöllisen viestin muuttuminen ja rikastuminen evoluution kuluessa. Fysiologia tutkii eliöiden toimintaa ja toimintamekanismeja organismien eri tasolla. Viitekehyksiä ovat elintoimintojen sopeutuminen, säätely ja evoluutio. Eläinfysiologin tutkimusmenetelmien kirjo on laaja. Perinteiset menetelmät ovat biokemiallisia, mikroskooppisia tai fysikaalisia, mutta yhä enemmän niiden rinnalle on tullut molekyylibiologisia menetelmiä kuten geeniekspression mittaus RNA: ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ecology and Population Genetics, Master's Programme in Biology, Master of Science (2y)

  Specialisation Ecology, Major EcologyMSc degree (120 ECTS) consists of ecology major (80 ECTS). Studies include total 5 ECTS compulsory courses in genetics. The degree does not include a compulsory minor. Student can choose optional advanced major courses, optional minors and single courses which are important for the student’s personal study plan. Specialisation Bioscience, Major GeneticsMSc degree (120 ECTS) consists of genetics major (80 ECTS). The degree does not include a compulsory minor. Student can choose optional advanced major courses, optional minors and single courses which are important for the student’s personal study plan. For more information see Course Degree Structure ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master's Programme in Plant Biology, Master of Science (2 years)

  The Master’s Programme in Plant Biology is a joint programme of the Faculty of Biological and Environmental Sciences and the Faculty of Agriculture and Forestry, which ensures an exceptionally comprehensive curriculum. You will be able to study the diversity of wild and cultivated plants from the Arctic to the Tropics, as well as plant functions from the molecular to the ecosystem level. The teaching is diverse, consisting of modern laboratory and computer courses, field courses, seminars and excursions. The curriculum is intertwined with research. You will be introduced to the research groups from the beginning of your studies, so you will become familiar with research methods as your studies progress. Much of the study material is in various learning platforms (such as Moodle), which allow distance learning. You will have a personal tutor who will help you tailor an individual study plan according to your requirements. Within the programme you can choose among several optional study modules and focus on, for example: Plant biotechnology and breeding Molecular biology and genetics Regulation of growth, reproduction and differentiation of tissues Biological basis of crop yield Plant ecology and evolutionary biology Evolutionary history and systematics of plants and fungi Species identification All modules are worth at least 15 credits. They are interlinked to ensure a coherent and balanced degree that allows you to obtain a broad perspective. Alternatively, you can focus on your primary research interest while ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages