• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Bioanalytiker (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

  Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2015 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård. Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst några närstudieperioder per termin, virtuella studier och självständiga studier.  Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet. I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bioanalyytikko (AMK)

  Ammattiopinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin. Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelua voi suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus

  Koulutuksen pääpaino on kliinisen laboratoriotyön osaamisessa, joka sisältää opetussuunnitelman mukaiset erikoisaluiden sisällöt. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet bioanalyytikon ammattiin ja kehittyvään asiantuntijuuteen. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat Näytteenottotoiminta Vieritutkimukset Kliininen histologia ja sytologia Kliininen kemia ja hematologia Kliininen mikrobiologia Molekyyligenetiikka Kliininen fysiologia, neurofysiologia ja isotooppitutkimukset Opinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua. Osan opinnoista voi suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa. Opintoihin kuuluvan työelämäharjoittelun voit suorittaa terveydenhuollon laboratorioissa sekä lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä. Osan työelämäharjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Aikaisimmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) voi hakea silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana saat tarkempia tietoja AHOT-menettelystä. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus

  Koulutuksen pääpaino on kliinisen laboratoriotyön osaamisessa, joka sisältää laboratoriotyön erikoisaluiden sisällöt opetussuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet bioanalyytikon ammattiin ja kehittyvään asiantuntijuuteen. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua. Osan opinnoista voi suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa. Opintoihin kuuluvan työelämäharjoittelun voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa sekä tutkimusryhmissä. Osan työelämäharjoittelusta voi suorittaa myös Euroopassa. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus

  Koulutuksen pääpaino on kliinisen laboratoriotyön osaamisessa, joka sisältää opetussuunnitelman mukaiset erikoisaluiden sisällöt. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet bioanalyytikon ammattiin ja kehittyvään asiantuntijuuteen. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat Näytteenottotoiminta Vieritutkimukset Kliininen histologia ja sytologia Kliininen kemia ja hematologia Kliininen mikrobiologia Molekyyligenetiikka Kliininen fysiologia, neurofysiologia ja isotooppitutkimukset Opinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua. Osan opinnoista voi suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa. Opintoihin kuuluvan työelämäharjoittelun voit suorittaa terveydenhuollon laboratorioissa sekä lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä. Osan työelämäharjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) voi hakea silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana saat tarkempia tietoja AHOT-menettelystä. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus

  Koulutuksen pääpaino on kliinisen laboratoriotyön osaamisessa, joka sisältää laboratoriotyön erikoisaluiden sisällöt opetussuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet bioanalyytikon ammattiin ja kehittyvään asiantuntijuuteen. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua. Osan opinnoista voi suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa. Opintoihin kuuluvan työelämäharjoittelun voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa sekä tutkimusryhmissä. Osan työelämäharjoittelusta voi suorittaa myös Euroopassa. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Bioanalyytikko (AMK), Bioanalyytikkokoulutus

  Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat toimia oppimisympäristössä ja tunnet tulevan ammattisi. Osaat käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiasi tietoja ja taitoja. Osaat ottaa yleisimpiä verinäytteitä ja ottaa huomioon näytteenoton esivalmistelut, tietosuojan ja vaitiolovelvollisuuden sekä potilas- ja työturvallisuuden. Osaat rekisteröidä potilastutkimuksiin kuuluvan sydänfilmin luotettavasti. Toisen vuoden jälkeen olet perehtynyt terveysalan laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin ja osaat tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia. Toimit itsenäisesti näytteenotossa. Olet laajentanut osaamistasi kaikilla ammattiaineiden alueilla asiakaslähtöisesti ja otat huomioon laatuasiat, tietosuojan ja työturvallisuuden. Osaat käyttää tiedonhankintataitoja sekä hyödyntää työelämästä saamaasi kokemusta teoriatiedon syventämiseen. Kolmannen vuoden jälkeen olet jäsentänyt suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän ja sen lainsäädännön sekä toimintayksiköiden johtamisen. Osaat toimia itsenäisesti erilaisissa kliinisissä laboratorioissa. Osaat ohjata potilasta ja muuta henkilöstöä laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla sekä toimia laatukriteereiden mukaisesti. Voit toimia tilapäisesti laillistetun laboratoriohoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun olet suorittanut kaksi kolmasosaa bioanalytiikan opinnoista. Neljännen vuoden jälkeen valmistuttuasi osaat toimia laboratoriotoiminnan tehtävissä sen eri osa-alueilla. Olet syventänyt ja laajentanut osaamistasi valitsemillasi osaamisalueilla. Osaat hyödyntää tutkittua t ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

  Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8 – 18 välillä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä. Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta kliinisen laboratoriotyön soveltajaksi. Teet urasuunnitelmasi mukaisia valintoja oppimistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian muiden koulutusalojen opetussuunnitelmista tai kesäopinnoista. Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelman. Se tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee ammattitaitosi ja työelämävalmiuksiesi kehittymistä. Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. ...

  Provider NameSavonia University of Applied Sciences, Kuopio, Microkatu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

  Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. Kliiniseen laboratoriotyöhön perehtyminen2. Kliiniseen laboratoriotyöhön harjaantuminen3. Kliinisen laboratoriotyön syventäminen4. Kliinisen laboratoriotyön soveltaminen Ensimmäisenä vuonna perehdyt ammattialaan ja kliinisen laboratoriotyön toimintaympäristöihin, ja opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena. Hankit perusosaamisen luonnontieteellisestä tiedosta ja taitoperustasta sekä näytteenotosta. Hankit osaamista mm. terveydenhuoltojärjestelmästä, laboratoriolääketieteestä, sekö potilaan hoitamisesta ja kohtaamisesta. Harjoittelet hankkimalla kliinistä osaamista mm. terveyskeskuksen laboratoriossa. Toisena opiskeluvuonna lisäät teoreettista ja kliinistä osaamistasi. Opiskelet esimerkiksi isotooppilääketieteen perusteita, kliinistä hematologiaa ja immunohematologiaa, kliinistä kemiaa, histologiaa ja sytologiaa, kliinistä fysiologiaa ja isotooppitutkimuksia. Hankit alallasi tarvittavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista. Vuoden aikana toteuttamasi kieliopinnot tukevat ammattitaidon opiskelua ja eri kulttuureista tulevien potilaiden kohtaamista. Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi harjoittelemalla keskussairaaloiden laboratorioissa. Opiskelet mm. kliinistä farmakologiaa ja lääkehoitoa, yrittäjyyttä, johtamista ja työelämätaitoja, innovaatiotoimintaa ja moniammatillista yhteistyötä. Aloitat opinnäytetyön tekemisen kolmantena opintovuotenasi. Viimeisenä opiskeluvuonna osa ...

  Provider NameSavonia University of Applied Sciences, Kuopio, Microkatu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat valmiudet hyödyntää monialaisen korkeakouluyhteisön mahdollisuudet sekä hankit ammattisi edellyttämän kielitaidon. Luonnontieteelliset ja biolääketieteelliset perusopinnot luovat ammatillisen ydinosaamisesi perustan. Ammattiopintojen tietoperusta turvaa kliinisten laboratoriotutkimusten teoreettisen hallinnan sekä korkeatasoisen ja laadukkaan ammatillisen toiminnan bioanalyytikon / laboratoriohoitajan asiantuntijatehtävissäsi. Syventävissä ammattiopinnoissa hankit oman kiinnostuksesi mukaista ja työelämän tarpeita vastaavaa erityisosaamista, joka on teoreettisesti hallittua ja ammattikäytännön kokemuksiin perustuvaa. Harjoittelussa yhdistät teoreettisten ammattiopintojen tietoa omaan toimintaasi harjoitellessasi laboratoriovälineistön ja mittalaitteiden käyttöä, laboratoriotutkimusten laadukasta suorittamista, potilastutkimusten tekemistä, laboratoriotutkimuksiin kuuluvaa suositusten mukaista näytteenottoa sekä laboratorioprosessin kokonaisuuden hallintaa. Harjoittelusi tapahtuu ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa, kliinisissä laboratorioissa terveydenhuollon eri organisaatioissa tai biolääketieteellisissä tutkimuslaboratorioissa. Vapaasti valittavissa opinnoissa laajennat tai syvennät kliinisen laboratoriotyön osaamistasi oman yksilöllisen valintasi mukaan. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun määrittelemän innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritus ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages