• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 93 items
 1. Angļu filoloģija- Bak. studijas

  Studiju programmā ir divas apakšprogrammas: angļu-angļu un angļu-skandināvu. Angļu-angļu apakšprogrammā tiek apgūtas zināšanas valodniecībā (t.sk. fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, semantikas un terminoloģijas zināšanas), literatūrzinātnē (t.sk. zināšanas par britu un amerikāņu literatūru kultūrvēsturiskā kontekstā) un kultūras studijās (t.sk. par galvenajiem reģionālajiem variantiem - Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu). Studenti spēj interpretēt saikni starp filoloģiju un tās lietojumu citās nozarēs un lietišķos sociālos kontekstos tādos kā izglītība, ekonomika, jurisprudence, māksla, politika un plašsaziņas līdzekļi. Tiek apgūta otrā svešvaloda (t.i. spāņu, franču, vācu, itāļu, vai krievu) augstā līmenī. Angļu-skandināvu apakšprogrammā studējošie papildus anglistikai iegūst zināšanas par Zviedrijas, Norvēģijas vai Dānijas valodu un kultūru mantojumu un daudzveidību uz anglistiku un skandināvistiku attiecinātā valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī iegūst praktiskas iemaņas un kompetences angļu, kā arī zviedru, norvēģu vai dāņu valodā augstā līmenī. Specializācija literatūrzinātnē vai valodniecībā notiek 3.kursā. Valodniecības specializācijas studentiem tiek piedāvāta prakse lietišķajā valodniecībā, kas veicina padziļinātu izpratni par zināšanu un prasmju lietojumu profesionālajā darbībā. Darba iespējas Iegūtā akadēmiskā un profesionālā kompetence tulkošanā, mācīšanā, rediģēšanā, pētniecībā, informācijas ieguvē ir piemērojama plašiem profesionāliem ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Angļu filoloģija- Mag. studijas

  Angļu filoloģijas maģistra studiju programma piedāvā studentiem izvēlēties dažādus studiju moduļus (metodikas, literatūrzinātnes, valodniecības), kas ļauj padziļināt akadēmisko izglītību angļu filoloģijā, sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi strādāt augstākajās un citās mācību iestādēs un veikt pētniecības darbu dažādās akadēmiskās nozarēs, tādās kā vārdnīcu sastādīšana, praktiski orientēta sastatāmā valodniecība, terminoloģijas izveide un standartizācija, metodikas principu modernizācija, jaunu pieeju izstrāde literatūrteorētiskajos pētījumos un citās jomās. Programmas mērķis un uzdevumi MSP galvenais mērķis ir veidot kompetenci patstāvīga zinātniskā darba veikšanai izvēlētajā filoloģijas apakšnozarē, pamatojoties uz apgūtajām zināšanām un prasmēm. Programmas uzdevumi ir: •paplašināt un sistematizēt iegūtās zināšanas par literatūrzinātnes, vispārīgās un lietišķās valodniecības saturu, pētīšanas metodēm, galvenajām teorijām, veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu; •veidot zinātniskā darba prasmes, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā; •veidot vispārīgās kompetences (instrumentālās, interpersonālās un sistēmiskās) un priekšmeta specifiskās kompetences un pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā; •attīstīt spēju formulēt, analizēt, apkopot un novērtēt galvenās attīstības tendences valodniecībā, literatūrzinātnē un ar valodas apguvi saistītās jomās; •attīstīt spēju izvirzīt pētniecības problēmas un izstrādāt savu piedāvājumu to risinājumam; •pilveido ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Asian Studies- Bachelor studies

  This programme combines language studies with culture and regional studies in relation to the language module chosen by the student. The language courses are taught by native speakers. The Bachelor programme is targeted towards maintaining continuity of the research work in Asian studies; it aims at ensuring quality of knowledge and skills needed to pursue further professional or academic studies at MA level. The programme is divided into four language modules: - Japanese language module; - Sinology module: Chinese, Classical Chinese (Wenyan); - India and Indonesia module: Hindi or Tibetan or Indonesian language; - Middle East module: Arabic or Turkish language. Graduates can apply for work in schools and universities, business and culture oriented fields. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari- Bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: mākslas zinātnes pamatus, kultūras vēsturi un teoriju, kultūras semiotiku, Austrumeiropas biznesa sakarus un biznesa vidi, valsts studijas, menedžmentu, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas komerctiesības, Austrumeiropas valstu ekonomiku, projektu vadību u. c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: - „Starpkultūru attiecības”; - „Vēsture (Kultūras vēsture un teorija)”; - „Sabiedrības un iestāžu vadība”; - vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;. - strādāt dažāda veida Latvijas vai Austrumeiropas valsts uzņēmumos un iestādēs kultūras un biznesa jomā. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Baltic Sea Region Studies- Master studies

  Aims of the programme: This is a two year programme providing an excellent opportunity to obtain an interdisciplinary Master`s degree in Baltic Sea region issues. The programme offers education in humanities and several social and environmental disciplines, focusing on the Baltic Sea region countries. This is a joint-degree programme set up in cooperation with four partner universities: the University of Turku in Finland, the University of Tartu in Estonia, the University of Latvia and Vytautas Magnus University in Lithuania. The programmes are compatible, and this partnership enables student mobility within the programme: one semester should be taken at a partner university, without paying extra tuition fee. Main study courses: The following courses are offered: General courses, Baltic States and Europe, Policy and human rights, Society and environment, Art and literature studies, Cultural history and education. Besides, students are entitled to choose one of languages (Latvian, Swedish, Finnish, Estonian, or Lithuanian). Career opportunities and further studies: Graduates of the programme of the Baltic Region Studies will have a possibility to work in various state, non-governmental and private institutions such as government institutions, diplomatic structures, representative offices at the international organizations, e. g. the United Nations, UNESCO, NATO, European Council, etc., economy units, international organizations which have interests in the Baltic region e. g. institutions of higher education and ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Baltijas jūras reģiona studijas- Mag. studijas

  Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību. Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni - Baltu valodu studijas - Literatūras un kultūras komunikācijas studijas Programmas saturs Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un vadībzinātņu pamatkursi Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek Klaipēdas Universitātē Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes. Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves strādāt zinātniskajā pētniecībā, izdevniecībā, bibliotēkā, izglītības sistēmā, kultūras iestādē strādāt plašsaziņas līdzekļos un jomās, kur nepieciešamas latviešu un lietuviešu valodas zināšanas (apakšvirziena Baltu valodu studijas absolventiem) turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai Klaipēdas Universitātē, vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Baltu filoloģija- Bak. studijas

  2016. gadā topošajiem studentiem tiks piedāvātas šādas apakšprogrammas – valodniecība, literatūrzinātne un teātra zinātne. Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir – būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājai un to tālākas attīstības nodrošinātājai, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus – humanitāro zinātņu bakalaurus filoloģijā, kuri: •labā līmenī apguvuši baltu filoloģijas pamatdisciplīnas - mūsdienu latviešu valodu, latviešu literatūras vēsturi, latviešu folkloru, lietuviešu valodu un teātra zinātni; •spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu maģistrantūrās (Baltu filoloģijas, Baltijas jūras reģiona, Kultūras un sociālās antropoloģijas programmā u.c.). Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: •sniegt pamatzināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – mūsdienu latviešu valodā, latviešu literatūras vēsturē, latviešu folklorā, lietuviešu valodā un teātra zinātnē; •veidot analītiskās un kritiskās domāšanas un argumentācijas pamatprasmes; •attīstīt teorētisko zināšanu un to praktiskā pielietojuma korelāciju. Darba iespējas Redaktors, korektors plašsaziņas līdzekļos, izdevniecībās, reklāmu aģentūrās; valodas konsultants valsts valodas un terminoloģijas centros, valodu aģentūrās u.c.; latviešu un lietuviešu valodas tulks un tulkotājs izdevniecībās, vēstniecībās u.c.; skolas vai augstskolas docētājs; pētnieks muzejos, pētnieciskajos in ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Baltu filoloģija- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas Baltu filoloģija ietvaros iespējams apgūt moduļus: valodniecība; literatūrzinātne; folkloristika. Mērķi - būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājām un to tālākas attīstības nodrošinātājām, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri: •labā līmenī ieguvuši padziļinātas un paplašinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnu - valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes - mūsdienu teorijā un praksē; •spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu doktorantūrās LU vai citās augstskolās; •ieguvuši pilnvērtīgas prasmes tekstveidē un dažādu teksta tipu analīzē, lai spētu konkurēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū. Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi: •sniegt padziļinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes -mūsdienu teorijā un praksē attīstīt prasmi pielietot filoloģijas jaunākās pētniecības un interpretācijas metodes; •saglabāt un attīstīt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Eiropas valodu un kultūru studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: - Angļu un franču valodas un kultūras studijas - Angļu un latviešu valodas un kultūras studijas - Angļu un krievu valodas un kultūras studijas - Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas - Angļu un vācu valodas un kultūras studijas. Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam): - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un franču valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un latviešu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un vācu valodas un kultūras studijās Programmas saturs Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas angļu valodā Franču valodas un kultūras studijas; Latviešu valodas un kultūras studijas;Krievu valodas un kultūras studijas; Spāņu valodas un kultūras studijas; Vācu valodas un kultūras studijas: izvēles moduļu kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages