• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Master's Programme in Ecology and Evolutionary Biology, Master of Science (2 years)

  The Master's degree program includes studies of ecology, evolutionary biology and conservation biology. The studies are organised in modules. You can affect the content of the studies by planning your personal curriculum. You can study the following themes: Ecology studies the abundance and distribution of species (animals, plants, microbes) and the interactions among them and with the environment. The perspective ranges from the molecular to the ecosystem level. In ecology, a central question is: Why are some species able to invade new habitats and displace native species? Which species are able to adapt to environmental change or migrate with the changing climate, and which species will become extinct? Evolutionary biology examines the processes which support biodiversity on its various levels (genes – individuals – populations – species – ecosystems). You will learn about the theory of evolution and how to use population genetics and genomics methods in researching evolutionary issues. Conservation Biology studies the depletion of biodiversity, its causes and consequences. You will learn to apply ecological theory to the problems of environmental conservation, to assess the effectiveness of methods of conservation, as well as to resolve the problems relating to conservation e.g. by modelling and computational methods. The training emphasizes the importance of interdisciplinary education in the area of conservation. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Plant Biology, Master of Science (2 years)

  The Master’s Programme in Plant Biology is a joint programme of the Faculty of Biological and Environmental Sciences and the Faculty of Agriculture and Forestry, which ensures an exceptionally comprehensive curriculum. You will be able to study the diversity of wild and cultivated plants from the Arctic to the Tropics, as well as plant functions from the molecular to the ecosystem level. The teaching is diverse, consisting of modern laboratory and computer courses, field courses, seminars and excursions. The curriculum is intertwined with research. You will be introduced to the research groups from the beginning of your studies, so you will become familiar with research methods as your studies progress. Much of the study material is in various learning platforms (such as Moodle), which allow distance learning. You will have a personal tutor who will help you tailor an individual study plan according to your requirements. Within the programme you can choose among several optional study modules and focus on, for example: Plant biotechnology and breeding Molecular biology and genetics Regulation of growth, reproduction and differentiation of tissues Biological basis of crop yield Plant ecology and evolutionary biology Evolutionary history and systematics of plants and fungi Species identification All modules are worth at least 15 credits. They are interlinked to ensure a coherent and balanced degree that allows you to obtain a broad perspective. Alternatively, you can focus on your primary research interest while ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Biologian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Biologian kandiohjelman erityispiirre on monipuolisuus. Opiskelemalla koulutusohjelman viittä tieteenalaa opiskelija oppii keskeisen teorian lisäksi kattavasti laboratoriomenetelmiä. Toisaalta eliöt, niiden elinympäristöt ja niistä tehtävä tutkimus tulevat tutuiksi kenttäkursseilla, joita pidetään Helsingin yliopiston kenttäasemilla Kilpisjärvellä, Lammilla ja Tvärminnessä sekä Keniassa Taitan tutkimusasemalla. Biologian kandiohjelmassa voi myös hakea aineenopettajankoulutukseen, josta valmistuu biologian aineenopettajaksi. Koulutukseen on erillinen haku, johon on suositeltavaa osallistua jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maisterihaku, Biologia, Biologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Ekologia on laaja tieteenala, joka tarkastelee eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa ja elinympäristönsä kanssa sekä eliöiden levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavia tekijöitä. Tieteenala voidaan jakaa moniin erikoisaloihin joista esimerkiksi systematiikka ja taksonomia käsittelevät eliöiden luokittelua, morfologia niiden rakennetta, eliömaantiede levinneisyyttä ja käyttäytymisekologia käyttäytymispiirteiden funktiota. Eläinekologinen perustutkimus on Oulussa painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekologiaan. Kasviekologinen opetus ja tutkimus on painottunut kasvien sopeutumiseen pohjoisiin olosuhteisiin, kasvipopulaatioiden ja eliöyhteisöjen ekologiaan, kasvien ja sienten vuorovaikutusten tutkimukseen sekä luonnonsuojelubiologiaan. Genetiikka tutkii kuinka DNA:han koodattu viesti siirtyy sukupolvesta toiseen ja kuinka se ohjaa solujen kasvua, erilaistumista ja toimintaa. Genetiikan alueeseen kuuluu myös perinnöllisen viestin muuttuminen ja rikastuminen evoluution kuluessa. Genetiikan alueeseen kuuluu myös perinnöllisen viestin muuttuminen ja rikastuminen evoluution kuluessa. Fysiologia tutkii eliöiden toimintaa ja toimintamekanismeja organismien eri tasolla. Viitekehyksiä ovat elintoimintojen sopeutuminen, säätely ja evoluutio. Eläinfysiologin tutkimusmenetelmien kirjo on laaja. Perinteiset menetelmät ovat biokemiallisia, mikroskooppisia tai fysikaalisia, mutta yhä enemmän niiden rinnalle on tullut molekyylibiologisia menetelmiä kuten geeniekspression mittaus RNA: ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ecology and Population Genetics, Master's Programme in Biology, Master of Science (2y)

  Specialisation Ecology, Major EcologyMSc degree (120 ECTS) consists of ecology major (80 ECTS). Studies include total 5 ECTS compulsory courses in genetics. The degree does not include a compulsory minor. Student can choose optional advanced major courses, optional minors and single courses which are important for the student’s personal study plan. Specialisation Bioscience, Major GeneticsMSc degree (120 ECTS) consists of genetics major (80 ECTS). The degree does not include a compulsory minor. Student can choose optional advanced major courses, optional minors and single courses which are important for the student’s personal study plan. For more information see Course Degree Structure ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Biologian LuK-koulutus käsittelee elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa sekä suhtautumaan kriittisesti olemassa olevaan tietoon. Opiskeluympäristö on kansainvälinen ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien, jatko- ja vaihto-opiskelijoiden sekä oman KV-maisteriohjelman ansiosta. Ekologian opetukseen kuuluu kenttäkursseja. FM-tutkinto Opiskelijoille on tarjolla kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia niin molekyylibiologian huippulaboratorioissa kuin kenttätöissäkin tropiikista aina arktiselle alueelle Ekologia tarkastelee eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa ja elinympäristönsä kanssa sekä eliöiden levinneisyyttä ja määrään vaikuttavia tekijöitä. Se on painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekologiaan. Erityisesti tutkitaan eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin, populaatioiden ja eliöyhteisöjen ekologiaa, sosiaalista vuorovaikutusta, sukupuolivalintaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä uhanalaisten populaatioiden selviytymistä muuttuneissa elinympäristöissä. Genetiikka tutkii miten DNA:han koodattu viesti siirtyy, muuttuu ja ohjaa solujen kasvua, erilaistumista ja toimintaa. Fysiologia tutkii eliöiden toimintaa ja toimintamekanismeja organismien eri tasolla. Genetiikan tutkimusaiheita: kasvien sopeutumisen genetiikka, hyönteispopulaatioiden evoluutiogenetiikka, loisten ja isänt ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Degree Programme in Biology (4 yrs)

  The total amount of credit points is 30 credits and it includes:   Field specific studies 24-26 credits: - Research plan seminar 4 credits - Review of the literature related to the doctoral research area 4 credits - Field-specific methodology and specialization courses 4 credits - Doctoral examination in the relevant field 6-10 credits - Conferences 2 credits - Kaamos symposium 2 credits - Other supporting minor or major studies 0-4 credits   General and transferrable skills studies 4 credits: - Introduction to UniOGS 1 credit - Research ethics 2 credits - Follow-up group meetings and reporting 1 credit   Teaching tasks 0-2 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies)   In addition, the studies include learning and performing research and writing of the doctoral thesis. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opintosi alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan ympäristömme ja biologian ilmiöitä soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. Opinnot koostuvat luentokursseista, itsenäisestä työskentelystä ja ryhmätyöskentelystä sekä seminaareista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia joko laboratoriossa tai maastossa. Laitoksella toimii proteiinimallintamisesta ekosysteemitasolle toimivia aktiivisia tutkimusryhmiä, ja uusin tutkimustieto on aina mukana opetuksessa. Opintoihisi voi sisältyä työskentelyä joko laitoksen tutkimusryhmissä tai työharjoittelu esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Tutkinto-ohjelmassa erikoistutaan joko fysiologiaan, jossa perehdytään eläinten ja niiden solujen toimintaan ja toimintojen säätelyyn, tai genetiikkaan, jossa opiskellaan molekyylitason geneettisiä mekanismeja ja muuntelua, kromosomitutkimusta ja populaatiogenetiikkaa. Sisällyttämällä opintoihin ihmisgenetiikan opintojaksoja on mahdollista hankkia sairaalageneetikon pätevöitymiskelpoisuus. Perinteisen laboratoriobiologian lisäksi tutkinto-ohjelma sopii myös ympäristöbiologiasta kiinnostuneille opiskelijoille. Fysiologian ja genetiikkaan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riittävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot. Katso tarkempi sisältö opinto-oppaasta 2016-2018: Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM). ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Opinnosta osa on kaikille yhteisiä, osassa erikoistutaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian, tai, biogeografian opiskeluun. Pro gradu-tutkielma ja syventävien opintojen tentit tehdään omalta erikoistumisalalta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages