• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
  1. Installer of overground and underground ducts

    ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bereidt aanleg- en montagewerkzaamheden voor en richt de werklocatie in op basis van de verkregen instructies en (nutsleidingen-)plan (F170501 Id14933-c) - Zet de verkregen instructies van de werfleider om in uit te voeren werkzaamheden ● Beveiligt de werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …) (F170501 Id17429-c) - Brengt verkeerssignalisatie aan voor de beveiliging van de werkplek zowel voor boven- als ondergrondse werkzaamheden - Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, … - Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens - Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken - Verbetert de beveiliging aan de hand van een last minute visuele controle ● Reinigt en ruimt arbeidsmiddelen, gereedschappen en beschermingsmiddelen (CBM’s en PBM’s) op (co 01217) - Ruimt op en reinigt het materieel volgens de voorschriften - Voert onderhoudswerkzaamheden uit op kleine, persoonlijke arbeidsmiddelen - Draagt zorg voor de eigen gereedschappen en meetmiddelen - Controleert zijn persoonlijke beschermingsmiddelen ● Bevoorraadt de werkplek met het nodige materieel (F170501 Id23328-c) - Voorziet het nodige materieel (arbeidsmiddelen) op de werkplek - Brengt de nodige materialen naar de locaties op de werkplek volgens de gangbare procedures en werkinstructies ● Graaft sleuven of delft putten met behulp van de daartoe bestemde middelen (F160501 Id2694-c, F170501 Id2672-c) - Breekt bestaande bestratin ...

    Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
  2. Construction site helper ‘Building Shell Construction’

    ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 00487) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00488) - Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden ● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00489) - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe - Werkt ergonomisch - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies - Werkt met oog voor energieprestaties van gebou ...

    Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community