• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. Labour Relations Technical Technician

  Carry out - under the managing board -, activities in the field of ¿¿HR management, and mediate the relationships employer / employee in matters of individual and collective labour relations. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Quality Technician

  Organize and implement various procedures that ensure the quality of raw materials, production means, and semi-finished and finished products of the company, and take part in improving production methods, organization of production, equipment and machines, in view of quality enhancement. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Forwarding agent of logistics

  A person who obtains the qualification of forwarder must: - have the ability to evaluate the business environment, prepare and implement forwarding projects, store goods, use various types of loading equipment, use cartographic techniques (maps), look for customers, acquire various goods and conclude agreements, and prepare documents for forwarding - know the basics of management and business administration, the basics of communication, and health and work safety requirements - speak at least one foreign language and be capable of working responsibly, thoroughly and independently and organising his/her work. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. munkahelyi egészségfejlesztő

  Cél olyan szakemberek képzése, akik jártasak a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok, valamint a munkakörnyezeti kóroki tényezők felismerésében; jártasak a munkavégzésből származó terhelések csökkentésének befolyásolásában; jártasak a szervezeti kultúra kialakításában, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági kérdéskörben; rendelkeznek pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai és mentálhigiénés ismeretekkel, és ezeket munkájuk során alkalmazni tudják; rendelkeznek szociológiai és szociálpolitikai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában; ismerik az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeit, szervezeteit és programjait, munkájukat képesek azokkal összhangban végezni. A végzett szakemberek képesek:   * az egészségbarát munkahely kritériumrendszereinek kidolgozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi menedzsment és a döntést hozók motiválására, illetve a munkahelyi egészségfejlesztési intézkedések és programok létrehozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi egészségterv kidolgozásában és irányításában való közreműködésre;   * az egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítására;   * motiválni a munkahelyi szervezetek tagjait egészségük megőrzésére és fejlesztésére munkaidőn belül és azon kívül.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A felnőtt korú lakosság idejének jelentős részét a munkahelyén tölti, így nem közömbös az, hogy milyen a munkavállalók egészségi állapota. Erre az Európai U ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Ügyfélszolgálati ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni korszerű irodai számítógépes programokat kezelni (szövegszerkesztő, táblázatés adatbázis-kezelő program, prezentációkészítő) külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni iratés dokumentumkezelés feladatait elvégezni hagyományosan és elektronikusan az ügyfelek személyes, írásbeli, telefonon és egyéb elektronikus csatornán érkező megkereséseit fogadni tájékoztatást adni termékekről, szolgáltatásokról, közérdekű információkról ajánlani termékeket, szolgáltatásokat az ügyféligényeknek megfelelőn a szükséges információkat megkeresni, feldolgozni, elemezni és továbbítani az ügyféltípusnak megfelelő leghatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési módszert alkalmazni az ügyfelekkel nyertes-nyertes viszonyt kialakítani, és asszertívan és hatékonyan kommunikálni, érvelni az ügyfélszolgálati tevékenységhez igazodó magatartásés viselkedésformák szerint kapcsolatot teremteni és fenntartani a munkája során felmerülő problémát, konfliktust kezelni munkájához a korszerű irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni az internetet biztonságosan használni betartani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. workplace mentor

  A képzés célja a munkahelyeken bármely alapképzettséggel bíró személyek alkalmassá tétele a munkahelyi képzések, többek között a közép- és felsőfokú szakmai képzések során tanácsadói, tréneri, mentori feladatok ellátására, valamint a cégek és vállalkozások, intézmények és non-profit szervezetek teljesítménykövetelményei fejlesztésére, a minőségjavítás humánfejlesztési feladatai megoldására, a munkahelyi stressz-szintjének minimalizálására, alapjában a közvetlen csoport- és egységvezetők szakirányú továbbképzése megvalósítása.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók képesek* a munkahelyi képzési szükségletek felmérésére, elemzésére, képzési programok tervezésére, megvalósítására és értékelésére; * alkalmazott tanulási képzési projektek kialakítására, meghatározott munkahelyi képzési koncepciók megfogalmazására, valamint az elsajátított szakmai koncepciók, módszerek és eszközök alkalmazásával tanácsadásra. * az „akciótanulási projektek” révén komplex problémák megoldására;   ismerik * a humán foglalkoztatásra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat; * a szakterület szakmai és etikai normáit; * a szervezetfejlesztéshez szükséges szervezeti változásokat, a munkaerő-teljesítmény rendszereket; * a közép- és felsőfokú oktatás kooperatív, munkahelyi tanuláson alapuló rendszereit és modelljeit, beleértve a teljes, duális gyakorlati képzést, a részleges munkahelyi tanuláson a ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető speciális ismeretek:A végzettek képesek lesznek    - az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések keletkezési körülményeinek szakszerű kivizsgálására,    - a kiváltó okok azonosítására,    - javító intézkedések kezdeményezésére, megelőzési módszerek kialakítására és bevezetésére.    - a vizsgálatok során feltárni és értékelni a releváns tényeket, valamint a hatósági elvárásoknak és előírásoknak megfelelően, rögzíteni és dokumentálni a tényeket.   - tudatosan, hatékonyan, komplex munkavédelmi szemléletmóddal tevékenykedni. A végzettek képessé válnak a vizsgálati, illetve értékelési módszerek hatékony alkalmazására és kommunikálására, valamint a módszerek továbbfejlesztésére és új módszerek kidolgozására is. Személyes adottságok, készségek   - felelősségtudat,    - elemző képesség,    - problémafeltáró és -megoldó készség,    - rendszerszemlélet,    - precizitás,   - jó kommunikációs készség,    - szervezőkészség,    - stratégiai szintű gondolkodás,    - képesség önálló munkavégzésre,    - együttműködő készség,    - érdekérvényesítő képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   - a munkavédelmi ellenőrzés, a munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés-kivizsgálás magas szakmai színvonalon történő lefolytatása, valamint ennek keretében munkavédelmi követelmények teljesülésének ellenőrzése;   - a feltárt hiányosságok kijavítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. munkahelyi mentálhigiénés szakember

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek munkahelyi környezetben a dolgozók pszichés, mentális egészségének megőrzését és fejlesztését szolgálni, ezzel a munkavégzés hatékonyságát növelni. A képzés során olyan technikákat és ismereteket sajátítanak el, melyek széleskörűen alkalmazhatók a vezetésben, a munkafolyamatok szervezésében, a munkavállalók irányításában és az oktatásban – képzésben.  A képzés során sok gyakorlattal (tréningekkel, önismerettel, esetmegbeszéléssel és szupervízióval) és a szükséges elmélettel a hallgatók az alábbi ismereteket és készségeket sajátíthatják el, melyekkel mind a saját életükben, mind a munkahelyi környezetükben hatékonyan hozzájárulhatnak a lelki egészség kialakításához és fenntartásához, a pszichés problémák megelőzéséhez.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   * Általános pszichológiai alapismeretek * Szociálpszichológiai ismeretek * Személyiség- és fejlődéspszichológiai ismeretek * A munka- és szervezetpszichológia alapjai * Mentálhigiénés ismeretek * A krízis lélektana, intervenciós lehetőségek * Az egészséges, jól működő, pozitív személyiség jellemzői * A pszichopatológia alapjai * A fizikai és a gazdasági környezet lelki egészségre gyakorolt hatásai * Rendszerszemléletű megközelítések * Tanácsadói alapismeretek       Személyes adottságok, készségek:   * Önismereti igény, az önreflexió képessége * A verbális és nonverbális kommunikációs elemek tudatos és készségszintű használata * A kommunikációs gátak felismerésének és oldásának képessége * Konfliktuske ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. local government consultant

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzési szak fő célja az önkormányzati emberierőforrás fejlesztését realizálni képes, magas színvonalon képzett, és – az egész életen át tartó tanulás jegyében – folyamatosan fejlődő köztisztviselői réteg kialakulásának támogatása. Célja továbbá, hogy elősegítse a magyar önkormányzati igazgatás fejlesztésében kiemelt fontosságú közmenedzsment létrejöttét, növelje humánerőforrás-hatékonyságát, biztosítsa az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése révén az önkormányzati alrendszer fejlesztéspolitikáját.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek alkalmassá válnak a helyi önkormányzatok szervezetével, kötelező és fakultatív feladataival és működésével kapcsolatos döntések meghozatalának szakmai előkészítésére; a helyi közszolgáltatások megszervezésének optimális formáit kialakítani; az önkormányzati gazdálkodás fejlesztésével összefüggő kérdésekben tanácsot adni; a helyi közpolitika kérdéseiben állást foglalni; településfejlesztési, -tervezési, pályázati és a fenntartható fejlődés területein tanácsot adni; a közszolgálati jogviszony munkaköreinek ellátásához szükséges kompetenciák magas szintű alkalmazására; az e-önkormányzat fejlesztési pályájának tervezésére és megvalósítására különös tekintettel a „smart/okos” települések jövőbeni elterjedésére; a helyi biztonságpolitika fejlesztésével összefüggő kérdésekben segítséget nyújtani; a lakosság és a településvezetés közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére. ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőségi politika alapelveinek ismerete; - a kisebbségi szabályozás alapelveinek ismerete; - a jogintézmények fejlődésének alapjai és a bírói gyakorlat rendszere; - társadalmi problémák és ezek megoldására létrejött jogintézmények kapcsolata.   Személyes adottságok, készségek: - helyi társadalom konfliktusrendszerének empatikus kezelése; - a hátrányos megkülönböztetés felismerése; - ad hoc konfliktusmegoldási képesség; - a problémák megoldására szolgáló jogi eszközrendszer készségszintű alkalmazása.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az e területen végzett hallgatók szakigazgatási szervezői, romaügyi referensi, esélyegyenlőségi tréner pozíció betöltésére alkalmasak, akik a felsőfokú képzettségük birtokában szakmai tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a tárgykörrel kapcsolatos közigazgatási, magánigazgatási szervezetben szakfeladatok ellátására, valamint az oktatás során a képzésben szerzett tevékenységük hasznosítására.   ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages